W chwili, gdy poczujesz w sercu miłość i doświadczysz jej głębi, odkryjesz, że dla Ciebie świat nie jest już taki sam, jak był do tej pory. Jiddu KrishnamurtiEmerytalne systemy ubezpieczeniowe we Włoszech i w Polsce – studium porównawcze

Rok wydania:
Ilość stron: 210
Język: Polski
Kategorie: Ekonomia, socjologia
ISBN: 978-83-64447-32-7
  • Opis
  • Spis treści
Polska i Włochy. Oba państwa zdecydowały się na przeprowadzenie gruntownych reform systemu emerytalnego, początkowo w zakresie filara bazowego. Z czasem pojawiła się konieczność podjęcia przygotowań do wprowadzenia systemu wielofilarowego. Kolejne reformy były konieczne ze względu na stale pogarszającą się sytuację demograficzną, rosnące bezrobocie, migracje siły roboczej do innych krajów, zbyt powolny wzrost gospodarczy, przy jednoczesnym dużym obciążeniu budżetu wydatkami socjalnymi, a zwłaszcza wydatkami na emerytury.

Książka jest podzielona na cztery rozdziały, wyodrębnione według kryterium problemowego.

W pierwszym rozdziale znajdują się informacje na temat: ryzyka starości w ujęciu społecznym i ekonomicznym, wielofilarowości w systemach emerytalnych, struktury systemów emerytalnych w Unii Europejskiej, aktów prawnych i dokumentów Unii Europejskiej, Rady Europy, Międzynarodowej Organizacji Pracy poświęconych ryzyku starości.

Kolejne dwa rozdziały są poświęcone systemom emerytalnym we Włoszech i w Polsce. Prezentowane informacje umożliwiają weryfikację hipotez badawczych: „Wzrasta świadomość ubezpieczeniowa obywateli obu państw, co znajduje odzwierciedlenie w rozwoju dodatkowych ubezpieczeń emerytalnych” oraz „Sytuacja demograficzna w obu krajach wymusiła zmiany w strukturze systemów emerytalnych w kierunku ich wielofilarowości”.

Ostatni rozdział książki ma charakter porównawczy. Porównuje się w nim systemy emerytalne we Włoszech i w Polsce m.in. pod kątem ich struktury, zaangażowanych podmiotów, sposobu finansowania, warunków nabycia prawa do świadczeń, wysokości składek i świadczeń. Wskazuje się na podobieństwa i różnice w obecnej strukturze wspomnianych systemów.

W zakończeniu książki została zweryfikowana teza główna oraz hipotezy badawcze postawione we wstępie. Ponadto sformułowano konkluzje dla praktyki podkreślające potrzebę stałego monitorowania systemów emerytalnych w obu krajach.

Zobacz także:

Domowe żywienie pozajelitowe
Marketing produktów regionalnych na europejskim rynku żywności
Leksykon seksuologiczny od A do Z
Grzegorz W. Kołodko i ćwierćwiecze transformacji
więcej książek..