Nic nie dzieje się bez przyczyny.Szkice z dziejów literatury i kultury.

Rok wydania:
Ilość stron: 276
Język: Polski
ISBN: 978-83-7676-170-1
  • Opis
  • Spis treści
Niniejszy  tom zawiera wybór prac, które powstały w latach 2005-2011. Szkice odnoszą się chronologicznie głównie do XIX stulecia, ale w niektórych tekstach Autor  sięga do epoki staropolskiej, do baroku (Paradoksy sarmatyzmu) i średniowiecza (Podanie o Walgierzu), a także do wieku XX (O „Wspomnieniach” Karoliny Lanckorońskiej). Problematyka tekstów pomieszczonych w niniejszym tomie jest różnorodna, obejmuje zjawiska od dawna obecne w naszym piśmiennictwie i w świadomości narodowej, jak: sarmatyzm, patriotyzm, niepodległość narodowa, despotyzm zaborców w okresie porozbiorowym, zwłaszcza rosyjski w ujęciu Mickiewicza, ale także pruski i poniekąd też austriacki (w szkicach o Julianie Klaczce), wreszcie terroryzm hitlerowski w czasach okupacji niemieckiej. Osobną grupę stanowią zagadnienia edytorsko-tekstologiczne; wreszcie w Szkicach znajdziemy także prace oparte na nieznanych materiałach archiwalnych, a dotyczące tzw. domu Mickiewicza w Konstantynopolu i Albumu Teofila Lenartowicza.

INFORMACJE O AUTORZE:

Julian Maślanka – badacz literatury polskiego oświecenia i romantyzmu, filolog i edytor, badacz folklorystyki literackiej, współtwórca nowoczesnego polskiego prasoznawstwa. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1997 członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności oraz Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie, Société des Amis de Lamennais w Paryżu, Towarzystwa Naukowego Societas Jablonoviana w Lipsku. Autor książek m.in.: Zorian Dołęga Chodakowski… (1965), Słowiańskie mity historyczne w literaturze polskiego Oświecenia (1968), Literatura a dzieje ba-jeczne (1984, wyd. rozszerz. 1990), Z dziejów literatury i kultury (2001), Вибрані праці з літературознавста та фољклору (2013 – tłumaczenie prac o tematyce wschodniej). W jego opracowaniu ukazały się pisma Chodakowskiego O Sławiańszczyźnie… (1967, nagroda PAN), tegoż Śpiewy sławiańskie… (1973) i A. A. Jakubowskiego Poezje (1973, odkryte w Paryżu); ponadto: I. Krasickiego Myszeidos pieśni X (1982); wybory pism: A. Małeckiego Od antyku do romantyzmu (1982) i S. Pigonia Poprzez stulecia… (1984), Wybór poezji J. Kasprowicza (2009), A. Mickiewicza Dzieła (t. VII–XI, 1997–1998), C. K. Norwida Dramaty (t. V Dzieł wszystkich, 2014). Redaktor naukowy Encyklopedii wiedzy o prasie (1976), Słownika pisarzy świata (2004 i 2008) oraz redaktor i współautor Encyklopedii literatury światowej (2005). – Jego prace były drukowane w czasopismach i wydaniach zbiorowych: czeskich, francuskich, jugosłowiańskich i włoskich.

Zobacz także:

więcej książek..