Moja i Twoja nadzieja pozwoli uczynić nam cuda. Zjednoczeni artyści.Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych

Rok wydania:
Ilość stron: 256
Język: Polski
ISBN: 978-83-7525-953-7
  • Opis
  • Spis treści
Zarówno problematyka rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP jako jednocześnie stabilizatora i dźwigni gospodarki w skali makro, mezo i mikro, jak i tematyka dotycząca procesów gospodarczych zachodzących w obszarach zmarginalizowanych są bardzo istotne. Połączenie tych zagadnień i podjęcie próby przedstawienia zarządzania rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w regionach zmarginalizowanych w świetle dorobku literaturowego i badań jest szczególnie cenne, ale stanowi duże wyzwanie dla naukowca. (…) Wartością pracy jest wykorzystanie bogatej i aktualnej literatury zarówno krajowej, jak i zagranicznej. (…) monografia może być traktowana jako kompendium wiedzy dotyczącej podejmowanej problematyki. Autorka prezentuje wyniki badań o dużym zakresie przedmiotowym i przestrzennym. Badania te nadają pracy walor nowości i aktualności.

Z recenzji dr. hab. Janusza Kota, prof. Politechniki Świętokrzyskiej

Zobacz także:

więcej książek..