"Kiedy szukałem i odnalazłem, ciągle Cię kocham" Queen/These Are The Days of Our Life

Nierówności liniowe

 1. Nierówności liniowe

Równania kwadratowe

 1. Równania kwadratowe

 2. Rozwiązywanie równań kwadratowych

 3. Wyprowadzenie wzoru na deltę i x1 x2

 4. Wzory Viete’a

Równania liniowe

 1. Równania liniowe

 2. Rozwiązywanie równań liniowych

Funkcja kwadratowa

 1. Funkcja kwadratowa

 2. Miejsca zerowe funkcji kwadratowej

 3. Postać ogólna, kanoniczna i iloczynowa funkcji kwadratowej

 4. Wykres funkcji kwadratowej

Funkcja liniowa

 1. Funkcja liniowa

 2. Miejsce zerowe funkcji liniowej

 3. Odległość punktu od prostej

 4. Para prostych

 5. Równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty

Logarytmy

 1. Logarytm

 2. Nierówności logarytmiczne

 3. Równania logarytmiczne

 4. Właściwości i wzory logarytmów

 5. Wykres funkcji logarytmicznej

Ułamki

 1. Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych

 2. Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

 3. Dzielenie ułamków dziesiętnych

 4. Mnożenie i dzielenie ułamków

 5. Mnożenie ułamków dziesiętnych

 6. Rozszerzanie ułamków

 7. Skracanie ułamków

 8. Sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika

 9. Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

 10. Zamiana ułamków dziesiętnych na zwykłe

 11. Zamiana ułamków okresowych na zwykłe

Układ równań

 1. Metoda podstawiania

 2. Metoda przeciwnych współczynników

 3. Metoda wyznaczników

 4. Układ równań

 5. Układ równań - Metoda graficzna

 6. Układy równań oznaczone, nieoznaczone i sprzeczne.

Wartość bezwzględna

 1. Nierówności z wartością bezwzględną

 2. Równania z wartością bezwzględną

 3. Wartość bezwzględna - interpretacja geometryczna

 4. Wartość bezwzględna (moduł)

Algebra

 1. Liczby pierwsze

 2. NWD - Największy wspólny dzielnik

 3. NWW - Najmniejsza wspólna wielokrotność

 4. Rozkład liczby na czynniki pierwsze

Praca moc energia

 1. Energia (Fizyka)

 2. Moc (Fizyka)

 3. Praca (Fizyka)

Magnetyzm i elektromagnetyzm

 1. Indukcja magnetyczna

 2. Pole magnetyczne

 3. Prawo Biota-Savarta

 4. Reguła lewej dłoni

 5. Reguła prawej dłoni

 6. Reguła trzech palców prawej dłoni

 7. Siła Lorentza (Siła magnetyczna)

Fale

 1. Interferencja fal

 2. Superpozycja fal

Elektrostatyka

 1. Prawo Coulomba

 2. Prawo Gaussa

 3. Strumień pola elektrycznego

Fale akustyczne

 1. Dźwięk

 2. Efekt Dopplera

 3. Fale akustyczne

 4. Hiperdźwięki

 5. Infradźwięki

 6. Ton

 7. Ultradźwięki

Optyka

 1. Soczewka

Prąd elektryczny

 1. Dioda

 2. Napięcie elektryczne

 3. Natężenie prądu

 4. Opór elektryczny

 5. Pasma przewodnictwa

 6. Rezystywność inaczej opór właściwy

Jednostki i wielkości

 1. Wektor

Ciążenie powszechne

 1. Ciężar (Siła ciężkości)

 2. Prawa Keplera

 3. Rzut pionowy (rzut w górę)

 4. Spadek swobodny

Dynamika

 1. I zasada dynamiki Newtona

 2. II zasada dynamiki Newtona

 3. III zasada dynamiki Newtona

 4. Masa

 5. Pęd

 6. Siła Coriolisa

 7. Siła dośrodkowa

 8. Siła odśrodkowa

 9. Środek masy a środek ciężkości

 10. Tarcie

 11. Zasada zachowania pędu

Ciecze i gazy

 1. Ciśnienie

 2. Ciśnienie hydrostatyczne

 3. Ośrodek ciągły

 4. Prawo Archimedesa

Kinematyka

 1. Bryła sztywna

 2. Kinematyka

 3. Prędkość

 4. Punkt materialny

 5. Ruch. Rodzaje ruchów

 6. Rzut poziomy

Związki chemiczne

 1. Alkohol etylowy

 2. Alkohol metylowy

 3. Benzen

 4. Chlorowodór

 5. Eten (etylen)

 6. Glicerol (gliceryna)

 7. Glikol etylenowy (1,2 – etanodiol)

 8. Kwas etanowy (octowy)

 9. Metan

Konstrukcja narzędzi badawczych

 1. Alfa-Cronbacha

 2. Analiza Czynnikowa - idea

 3. Moc dyskryminacyjna pozycji

 4. Rzetelność

 5. Trafność

 6. Wartość własna

 7. Wykres osypiska

 8. Zgodność sędziów kompetentnych

Chemia ogólna

 1. Alkany i ich nazewnictwo

 2. Alkeny i ich nazewnictwo

 3. Atom i cząsteczka

 4. Dysocjacja elektrolityczna

 5. Entalpia reakcji

 6. Hydroliza soli

 7. Izomeria w alkanach

 8. Izomeria w alkenach

 9. Izotopy

 10. Korozja metali

 11. Kraking termiczny i katalityczny

 12. Kwasy i ich nazewnictwo

 13. Liczba masowa i atomowa

 14. Masa atomowa i cząsteczkowa

 15. Metody otrzymywania alkenów

 16. Metody rozdzielania mieszanin

 17. Mieszanina jednorodna i niejednorodna

 18. Mol

 19. Objętość molowa gazów

 20. Odwracalność reakcji

 21. Pierwiastki i związki chemiczne

 22. Prawo działania mas

 23. Prawo zachowania masy

 24. Promieniotwórczość pierwiastków

 25. Przeróbka fizyczna ropy naftowej

 26. Reforming (izomeryzacja)

 27. Reguła przekory

 28. Ropa naftowa

 29. Stężenie procentowe

 30. Stopień utlenienia

 31. Szybkość reakcji

 32. Tlenki i ich nazewnictwo

 33. Wartościowości pierwiastków

 34. Właściwości alkenów

 35. Właściwości chemiczne wodorotlenków

 36. Właściwości i otrzymywanie alkanów

 37. Wodorki

 38. Wodorotlenki i ich nazewnictwo

Pierwiastki chemiczne

 1. Azot

 2. Beryl

 3. Bor

 4. Chlor

 5. Fluor

 6. Fosfor

 7. Glin

 8. Hel

 9. Krzem

 10. Lit

 11. Magnez

 12. Neon

 13. Potas

 14. Siarka

 15. Sód

 16. Tlen

 17. Węgiel

 18. Wodór

Metody, techniki badawcze

 1. 7-stopniowa skala Likerta

 2. Badania ilościowe - idea

 3. Badania jakościowe - idea

 4. Badania panelowe

 5. Badania podłużne

 6. Badanie pilotażowe

 7. Eksperyment, model eksperymentalny

 8. Konstrukcja metryczki

 9. Metryczka

 10. Model ex post facto

 11. Obserwacja, metoda badawcza

 12. Pogłębione wywiady indywidualne (IDI)

 13. Pre-test i post-test

 14. Pytania otwarte

 15. Quasi eksperyment

 16. Replikacja badania

 17. Rodzaje obserwacji

 18. Skala Likerta

 19. Ślepa próba. Podwójna ślepa próba

 20. Studium przypadku

 21. Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI)

Metodologia badań

 1. Błąd drugiego rodzaju

 2. Błąd pierwszego rodzaju

 3. Brak danych

 4. Czynniki międzygrupowe

 5. Czynniki wewnątrzgrupowe

 6. Grupa kontrolna

 7. Grupy nierównoliczne

 8. Hipoteza

 9. Kategoryzacja pytań otwartych

 10. Metodologia badań

 11. Moc testu

 12. Pomiar zmiennych. Skale pomiarowe

 13. Pytania badawcze

 14. Randomizacja I i II stopnia. Dobór losowy

 15. Skala ilościowa

 16. Skala nominalna

 17. Skala porządkowa

 18. Wskaźniki zmiennych

 19. Zależność pozorna. Pozorna korelacja, związek

 20. Zmiana skali

 21. Zmienna utajona, ukryta

 22. Zmienne niezależne i zależne

Działania

 1. Silnia

Ciągi

 1. Ciąg

 2. Ciąg arytmetyczny

 3. Ciąg geometryczny

 4. Ciąg zdefiniowany rekurencyjnie

 5. Indukcja matematyczna

 6. Wzór ogólny ciągu

Rachunek różniczkowy

 1. Pochodna

Logika

 1. Alternatywa

 2. Implikacja

 3. Koniunkcja

 4. Negacja

 5. Pojęcie pierwotne

 6. Równoważność

Zbiory liczbowe

 1. Liczby całkowite

 2. Liczby naturalne

 3. Liczby niewymierne

 4. Liczby rzeczywiste

 5. Liczby wymierne

 6. Liczby zespolone

Trygonometria

 1. Funkcja cosinus

 2. Funkcja cotangens

 3. Funkcja sinus

 4. Funkcja tangens

Geometria

 1. Figury podobne

 2. Figury przystające

 3. Kąt między dwiema prostymi

 4. Kąt ostry

 5. Kąt pełny

 6. Kąt półpełny

 7. Kąt prosty

 8. Kąt rozwarty

 9. Kąt wklęsły

 10. Kąt wypukły

 11. Kąty naprzemianległe

 12. Kąty odpowiadające

 13. Kąty przyległe

 14. Kąty wierzchołkowe

 15. Oś symetrii

 16. Środek symetrii

 17. Środkowa trójkąta

 18. Symetralna boku trójkąta

 19. Wysokość trójkąta

Funkcja i jej własności

 1. Asymptota pionowa

 2. Asymptota pozioma i ukośna

 3. Dziedzina funkcji

 4. Ekstremum funkcji (minimum, maksimum)

 5. Funkcja odwrotna

 6. Kres górny i dolny

 7. Przebieg zmienności funkcji

 8. Punkt przegięcia

 9. Punkty przecięcia z osiami

 10. Wklęsłość i wypukłość

 11. Zbiór wartości funkcji

Macierze

 1. Twierdzenie Kroneckera-Capellego

 2. Dodawanie macierzy

 3. Macierz diagonalna

 4. Macierz jednostkowa

 5. Macierz odwrotna

 6. Macierz transponowana

 7. Macierz trójkątna

 8. Macierze

 9. Metoda eliminacji Gaussa

 10. Metoda Gaussa-Jordana

 11. Mnożenie macierzy

 12. Odejmowanie macierzy

 13. Rozwinięcie Laplace'a

 14. Rząd macierzy

 15. Ślad macierzy

 16. Twierdzenie Cramera

 17. Wyznacznik macierzy

 18. Zastosowanie macierzy odwrotnej do rozwiązywania układów równań

Rachunek prawdopodobieństwa i kombinatoryka

 1. Częstość względna zdarzenia

 2. Iloczyn zdarzeń A i B

 3. Kombinacje

 4. Kombinacje z powtórzeniami

 5. Kombinatoryka

 6. Niezależny układ zdarzeń

 7. Permutacje bez powtórzeń

 8. Permutacje z powtórzeniami

 9. Prawdopodobieństwo

 10. Prawdopodobieństwo geometryczne

 11. Prawdopodobieństwo klasyczne

 12. Prawdopodobieństwo warunkowe

 13. Przestrzeń probabilistyczna

 14. Suma zdarzeń A i B

 15. Układ zupełny zdarzeń

 16. Wariacje bez powtórzeń

 17. Wariacje z powtórzeniami

 18. Zbiór zdarzeń parami rozłącznych

 19. Zdarzenia niezależne

 20. Zdarzenia przeciwne

 21. Zdarzenia rozłączne

 22. Zdarzenie elementarne

 23. Zdarzenie losowe

 24. Zdarzenie niemożliwe

 25. Zdarzenie pewne

Modele statystyczne

 1. Analiza regresji - idea

 2. Autokorelacja

 3. Ekstrapolacja równania regresji na inne dane

 4. Homoscedastyczność

 5. Metoda najmniejszych kwadratów

 6. Regresja krokowa

 7. Regresja liniowa

 8. Regresja logistyczna

 9. Test Durbina-Watsona. Niezależność błędów obserwacji

 10. Współczynnik determinacji

 11. Współczynniki regresji liniowej

 12. Współliniowość zmiennych objaśniających

 13. Założenia analizy regresji liniowej

Prezentacja danych

 1. Histogram

 2. Interpretacja wykresów rozrzutu

 3. Statystyki opisowe

 4. Tabela krzyżowa

 5. Wykres kolumnowy

 6. Wykres kołowy

 7. Wykres liniowy

 8. Wykres słupkowy

 9. Wykresy rozkładów asymetrycznych

 10. Wykresy rozkładów o różnej kurtozie

 11. Wykresy rozrzutu - wykres korelacji

Analiza statystyczna

 1. Analiza skupień

 2. Analiza struktury

 3. Analiza Wariancji - założenia

 4. Analiza Wariancji ANOVA

 5. Analiza wariancji wewnątrzgrupowa powtarzane pomiary

 6. Chi-kwadrat. Test niezależności

 7. Chi-kwadrat. Test zgodności

 8. Efekt główny - analiza wariancji

 9. Efekt interakcji - analiza wariancji

 10. Homogeniczność wariancji

 11. Iloraz szans (odds ratio). Szansa

 12. Jednoczynnikowa analiza wariancji

 13. Korealcja - przypadki odstające

 14. Korelacja

 15. Korelacja cząstkowa

 16. Korelacja rho-Spearmana

 17. Korelacja semicząstkowa, częściowa

 18. Poprawka na ciągłość Yatesa

 19. Poziom istotności

 20. Ryzyko względne (risk relative)

 21. Sferyczność wariancji. Test Mauchley'a. Poprawki

 22. Siła korelacji - klasyfikacja

 23. Tendencja statystyczna

 24. Test Kołmogorowa Smirnowa

 25. Test Kruskala-Wallisa

 26. Test Shapiro-Wilka

 27. Test U Manna-Whitneya

 28. Test W Kendalla

 29. Test Wilcoxona. Test znakowanych rang.

 30. Testy parametryczne vs nieparametryczne

 31. Testy post-hoc. Porównania wielokrotne

 32. Testy t-Studenta

 33. Wartość oczekiwana w teście niezależności chi-kwadrat

 34. Wieloczynnikowa analiza wariancji

 35. Współczynnik kontyngencji C Pearsona

 36. Wyniki istotne statystycznie

 37. Założenia testów t-Studenta

 38. Założenia testu niezależności Chi-kwadrat

Statystyka ogólna

 1. Błąd standardowy

 2. Centyl, percentyl

 3. Dominanta (Modalna, Moda)

 4. Estymacja

 5. Estymatory. Cechy

 6. Kowariancja

 7. Kurtoza

 8. Kwartyle

 9. Liczebność grupy

 10. Mediana

 11. Mediana a średnia

 12. Odchylenie ćwiartkowe

 13. Odchylenie przeciętne

 14. Odchylenie standardowe

 15. Procent

 16. Procent skumulowany

 17. Przedział ufności

 18. Rangowanie obserwacji

 19. Reguła trzech sigm

 20. Rozkład dwumodalny

 21. Rozkład normalny. Rozkład Gaussa

 22. Rozstęp

 23. Semiwariancja, semiodchylenie standardowe

 24. Skośność

 25. Średnia arytmetyczna

 26. Średnia ważona

 27. Standaryzacja zmiennych

 28. Stopnie swobody

 29. Wariancja

 30. Wariancja a odchylenie standardowe

 31. Wartość oczekiwana

 32. Współczynnik zmienności

 33. Wyliczanie przedziałów ufności

Pozostałe

 1. Alternatywne źródła energii

 2. Amortyzacja

 3. Analiza bilansu

 4. Analiza cash flow

 5. Analiza finansowa przedsiębiorstw

 6. Analiza SWOT

 7. Badania marketingowe

 8. Bank centralny

 9. Banki i ich funkcje

 10. Bankowość elektroniczna

 11. Bankowość terminalowa

 12. Bez winy

 13. Bezrobocie

 14. Bezrobocie frykcyjne

 15. Bezrobocie strukturalne

 16. Bilans

 17. Bilans płatniczy

 18. Biogaz

 19. Biopaliwo

 20. Budżet państwa

 21. Cash flow

 22. Cenowa elastyczność podaży

 23. Cenowa elastyczność popytu

 24. Controlling personalny

 25. Cykl koniunkturalny

 26. Czas leczenia

 27. Czym jest psychoimmunologia?

 28. Deficyt budżetowy

 29. Dług publiczny

 30. Dochodowa elastyczność popytu

 31. Dom pasywny

 32. Dzielenie się zdrowiem

 33. Efekt placebo dowodem psychoimmunologii

 34. Efekty psychoimmunologii

 35. Elementy konstrukcji podatków

 36. Energia jądrowa

 37. Energia wyzdrowienia

 38. Etyka w psychoimmunologii

 39. Factoring

 40. Funkcje płac

 41. Funkcje przedsiębiorstw

 42. Funkcje ubezpieczeń

 43. Giełda papierów wartościowych

 44. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

 45. Globalizacja

 46. Gospodarka mieszana

 47. Gospodarka nakazowa

 48. Gospodarka rynkowa

 49. Home banking

 50. Huśtawka postrzegania

 51. Inflacja

 52. Inflacja podażowa

 53. Inflacja popytowa (pieniężna)

 54. Karty kredytowe

 55. Karty płatnicze

 56. Keynesizm

 57. Kontr-odpowiedź

 58. Kredyt

 59. Krzywa Laffera

 60. Krzywa Phillipsa

 61. Leasing

 62. Leczenie bólu

 63. Leczenie objawów ogólnie

 64. Makroekonomia

 65. Marketing

 66. Marketing personalny

 67. Mikroekonomia

 68. Model Harwardzki zarządzania zasobami ludzkimi

 69. Model Michigan zarządzania zasobami ludzkimi

 70. Modele rynku

 71. Monopol

 72. Naprawa relacji

 73. Niewidzialna ręka rynku

 74. Obserwacja psychoimmunologii na przykładzie dzieci

 75. Office banking

 76. Oligopol

 77. Outplacement

 78. Płace

 79. Płynność finansowa

 80. Podatki

 81. Podaż

 82. Pompa ciepła

 83. Popyt

 84. Pozytywne skutki

 85. Produkt Krajowy Brutto (PKB)

 86. Produkt Narodowy Brutto (PNB)

 87. Produkt Narodowy Netto (PNN)

 88. Profilaktyka

 89. Przedsiębiorstwo

 90. Przesunięcie krzywej podaży

 91. Przesunięcie krzywej popytu

 92. Przyjęcie pozytywnego komunikatu

 93. Rachunek zysków i strat

 94. Radzenie sobie z obawą

 95. Reakcja na fizyczne sygnały zaczepne

 96. Reakcja na myślowe sygnały zaczepne

 97. Recykling

 98. Rodzaje kredytów

 99. Rodzaje leasingu

 100. Rodzaje outplacementu

 101. Rola terapeutów w psychoimmunologii

 102. Równowaga między popytem a podażą

 103. Rynek i jego funkcje

 104. Rynek i jego rodzaje

 105. Rynek papierów wartościowych

 106. Rynek walutowy

 107. Ryzyko bankowe

 108. Ryzyko kredytowe

 109. Ryzyko w działalności gospodarczej

 110. Samoistne leczenie się rany przykładem psychoimmunologii

 111. Siła nabywcza pieniądza

 112. Skutki globalizacji

 113. Stagflacja

 114. Stopa bezrobocia

 115. Struktura produktu

 116. Świadczenia pozapłacowe

 117. System logistyczny

 118. System podatkowy

 119. System wynagradzania

 120. Uczucie i myśl

 121. Wodór jako paliwo

 122. Wydatki budżetu państwa

 123. Wykorzystanie biogazu rolniczego

 124. Wykorzystanie biogazu wysypiskowego

 125. Wykorzystanie energii biomasy

 126. Wykorzystanie energii geotermalnej

 127. Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego

 128. Wykorzystanie energii wiatru

 129. Wykorzystanie energii wody

 130. Występowanie objawów

 131. Zachowanie spokoju

 132. Zakres podmiotowy podatku VAT

 133. Zakres przedmiotowy podatku VAT

 134. Zarządzanie ryzykiem kredytowym

 135. Zarządzanie strategiczne

 136. Zarządzanie zasobami ludzkimi

 137. Zasady polityki budżetowej

 138. Zasady wynagradzania

 139. Zatrudnienie

 140. Zdolność kredytowa

 141. Zwolnienia pracowników

 142. Zwolnienia z podatku VAT