Najwspanialszym darem, który dobroć czyni innym jest to, że sprawia, że stają się dobrzy. Amelia Earhart

Procent

Procent stanowi podstawową miarę statystyczną, służącą opisaniu charakterystyki badanych osób bądź zmiennych. Procent stanowi sposób przedstawienia pewnego wyniku. Możemy napisać: przebadano 50 osób - 29 kobiet i 21 mężczyzn. Możemy też liczbę osób przedstawić w postaci procentowej: przebadano 50 osób, z czego 58% stanowiły kobiety a 42% mężczyźni. 

Ideą zastosowania procentu jest odmienny sposób zaprezentowania danego wyniku. Wynik wyrażony w procentach informuje jaką część całości stanowi liczony element / wyszczególniona grupa osób. Zamiast podawania dwóch liczb, badanej oraz całości (jak w przykładzie powyżej) możemy zastosować przedstawienie procentowe. Takie ujęcie dostarcza czytelnikowi informacji na temat struktury grupy, zmiennej, przewagi i jej wielkości jednej grupy nad inną w ich liczebności. 

Z matematycznego punktu widzenia, procent jest sposobem wyrażenia danej liczby w postaci ułamka o mianowniku 100. Gdy mamy podaną jakąś liczbę w procentach, np: 27% możemy to zapisać jako 27/100. Wartości wyrażone w procentach podawane są wraz z symbolem %. Aby wyliczyć wartość procentową danej wielkości należy podzielić jedną wartość przez drugą i "dodać" symbol%. Jeżeli przebadaliśmy 36 osób badanych i 20 z nich miało wykształcenie średnie to jaką wielkość procentową w grupie stanowili? 20/36 = 55,6%. 

Jak można zauważyć, podanie w raporcie wartości procentowej jest bardziej "czytelne". 55% jest to trochę więcej niż połowa badanych osób. Jeżeli napisalibyśmy 20 osób a np. na początku raportu podamy całkowitą wielkość osób to taka informacja (20 osób) będzie mniej czytelna. 


Masz problem z analizą statystyczna? Przejdź TU! 


W przedstawianiu charakterystyki badanych osób, np. gdy przedstawiamy rozkład płci badanych osób (czyli ile było kobiet i ilu było mężczyzn) w całej naszej grupie obok / lub zamiast liczebności powinna zostać przedstawiona wartość procentowa. 

Jednostka procentu jest również często wykorzystywana w innych miarach statystycznych, takich jak na przykład: współczynnik determinacji (procent wyjaśnionej wariancji) czy współczynnik zmienności. Ideą zastosowania wartości procentowej zamiast wartości nominalnej jest lepsze zobrazowanie danego wskaźnika, parametru. Dla przykładu - współczynnik zmienności, np 20% informuje jaką "wielkość" średniej stanowi odchylenie standardowe. Takie zaprezentowanie wartości jest bardziej czytelne w porównaniu gdybyśmy podali, że wartość współczynnika zmienności wynosi 0,2. 

Wartości procentowe są niezbędne do odpowiedniej interpretacji wyników uzyskanych z analizy testem niezależności chi-kwadrat. Wartości nominalne, gdy mamy bardzo nierównoliczne grupy są ciężkie do zinterpretowania, jednakże przeliczenie tych wartości na wartości procentowe umożliwia lepszą interpretację wyników istotnych statystycznie. 

Przeczytaj - Procent skumulowany