Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli. Marek Aureliusz

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne jest metodą zarządzania we współczesnych przedsiębiorstwach, która pozwala na osiąganie długookresowej efektywności ich działalności. Jest to takie zarządzanie, w którym podejmowane są kreatywne działania, np. monitoruje się otoczenie przedsiębiorstwa, aby zidentyfikować istniejące obecnie, jak i w przyszłości szanse oraz zagrożenia. Innymi słowy: Zarządzanie strategiczne to takie zarządzanie, w którym dominującym narzędziem jest strategia. Polega ono na tym, że:

- w planowaniu przyjmuje się długi okres czasu,

- stosuje się systemowe podejście do rozwiązywania problemów,

- przedsiębiorstwa muszą wykształcić mechanizmy pozwalające im na ciągłe dostosowywanie się do otoczenia,

- podejmowanie decyzji wymaga szerokiej informacji o wnętrzu przedsiębiorstwa oraz o jego otoczeniu, a więc prowadzenia analizy strategicznej.

Zarządzanie strategiczne jest procesem, który składa się z kilku faz:

- faza identyfikacji, na którą składa się: określenie problemu strategicznego, jaki przedsiębiorstwo ma do rozwiązania na danym etapie swojego rozwoju; określenie misji przedsiębiorstwa (powinna ona odpowiadać przykładowo na takie pytania: czym zajmuje się przedsiębiorstwo, jakiego rodzaju produkty i usługi oferuje, komu i jakie przynosi korzyści); określenie i weryfikacja celów przedsiębiorstwa, które mogą dotyczyć np. potencjału przedsiębiorstwa lub procesów w nim zachodzącym),

- faza zbierania i analizowania informacji, na którą składa się: zebranie i analiza informacji o środowisku, branży, rynku, konkurencji (informacje dotyczą wnętrza przedsiębiorstwa, jak i jego otoczenia, w tym również, ze względu na globalizację, otoczenia międzynarodowego) oraz słabych i mocnych stronach swojej działalności (zebrane informacje pozwalają na sformułowanie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz szans i zagrożeń znajdujących się w otoczeniu – analiza SWOT); poznanie kultury własnego przedsiębiorstwa,

- faza poszukiwania i projektowania, na którą składa się: wykrywanie szans w środowisku i na rynku, poszukiwanie szans we własnych obszarach działania; opracowanie kilku wariantów strategicznych (wybór ten zależy od warunków rynkowych, technologicznych oraz możliwości stworzenia odpowiednich do ich realizacji metod i form zarządzania),

- faza oceny i selekcji, na którą składa się: kompleksowe rozważenie wariantów rozwiązania programu strategicznego; uzgodnienia celów i środków; wybór wariantu optymalnego,

- faza wdrażania i realizacji strategii, na którą składa się: transpozycja założeń strategii na programy działania (techniczne, ekonomiczne, finansowe), opracowanie programów strategicznych, opracowanie strategicznego planu firmy (wdrażanie strategii wymaga dokładnego przygotowania planów finansowych),

- faza projektowania i wprowadzania zmian, na którą składa się: dopasowanie organizacji do wymogów strategii; inwestowanie; wdrażanie nowych technologii i nowych wyrobów; udoskonalenie systemu motywacji,

- faza nadzorowania i koordynacji, na którą składa się: zainstalowanie systemu wczesnego ostrzegania (określenie wskaźników wczesnego ostrzegania, które na czas sygnalizowałyby nieprawidłowości w realizacji strategii rozwoju); koordynacja subsystemów zarządzania strategicznego; kontrola zbieżności osiąganych wyników z założeniami strategii.