Kiedy myślę o moim Bogu, moje serce tańczy we mnie dla radości, a wtedy moja muzyka również musi tańczyć. Joseph Haydn

Wzór na równowagę gospodarczą

Wzór na równowagę gospodarczą ma postać:

\(C + S = C + I\)

Wyjaśnienie symboli:

\(C\) - wydatki konsumpcyjne

\(S\) - oszczędności

\(I\) - wydatki inwestycyjne

Powyższy wzór oznacza, że równowaga gospodarcza jest zachowana, gdy globalny popyt równy jest globalnej podaży tzn. wtedy, gdy podaż oszczędności równa jest popytowi inwestycyjnemu \((S = I)\)