Nikt nie jest naprawdę mocny, dopóki nie widzi, jak wszystko może być zabawne. Ken Kesey

Wzór na wielkość odsetek od kwoty zaległości

Wzór na wielkość odsetek od kwoty zaległości ma postać:

\(O = \dfrac{W \cdot D \cdot r}{365}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(O\) - kwota odsetek

\(W\) - kwota zadłużenia

\(D\) - liczba dni zwłoki uregulowania zadłużenia


\(r\) - stopa przyjętych odsetek za zwłokę


Odsetki naliczane są od dnia następnego, od dnia w którym minął termin spłaty zadłużenia.