Najwspanialszym darem, który dobroć czyni innym jest to, że sprawia, że stają się dobrzy. Amelia Earhart

Wzory na wskaźnik bieżącej płynności finansowej firmy


Wzór na wskaźnik bieżącej płynności finansowej firmy można przedstawić dwojako:

\(\text{Wskaźnik bieżącej płynności finansowej} = \dfrac{\text{aktywa bieżące}}{\text{pasywa bieżące}}\)

lub

\(\text{Wskaźnik bieżącej płynności finansowej} = \)

\(= \dfrac{\text{zapasy + należności + środki pieniężne + inne aktywa bieżące}}{\text{bieżące zobowiązania}}\)


Wzór na wskaźnik płynności szybki ma postać:

\(\text{Wskaźnik płynności szybki} = \)

\(= \dfrac{\text{aktywa bieżące - zapasy - rozliczenia międzyokresowe czynne}}{\text{bieżące pasywa}}\)