Temu, co rzeczywiste, nie można zagrozić. To, co nierzeczywiste, nie istnieje. Na tym polega pokój Boga. Kurs Cudów

Wzory na wskaźniki pokrycia majątku


Wzór na wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym ma postać:

\(\text{Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym} =\)

\(= \dfrac{\text{kapitał własny}}{\text{majątek trwały}}\cdot 100\%\)


Wzór na wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym ma postać:

\(\text{Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym} =\)

\(= \dfrac{\text{kapitał stały}}{\text{majątek trwały}}\cdot 100\%\)


Wzór na wskaźnik pokrycia majątku obrotowego kapitałami krótkoterminowymi ma postać:

\(\text{Wskaźnik pokrycia majątku obr. kapitałami krótkoterminowymi} =\)

\(= \dfrac{\text{kapitał krótkoterminowy}}{\text{majątek obrotowy}}\cdot 100\%\)