Twój dom jest tam, gdzie jest twoje serce.

Inżynieria

Konstrukcje stalowe i żelbetowe

 1. Bezpośrednie oddziaływanie wiatru na łańcuchy izolatorów

 2. Bezwymiarowa zdolność do odkształceń poprzecznych

 3. Cechy sprężyste układu utworzonego przez 2 płyty stropowe

 4. Charakterystyczna wytrzymałość walcowa betonu na ściskanie

 5. Ciśnienie prędkości wiatru

 6. Ciśnienie prędkości wiatru na wysokości h nad terenem

 7. Długość przewodów (mechanika przewodów)

 8. Długość zastępcza podstawy fundamentu

 9. Efektywna rozpiętość belek (przęseł)

 10. Efektywne pole przekroju

 11. Graniczna ciągliwość

 12. Graniczny opór gruntu na działanie siły poziomej

 13. Graniczny opór gruntu na wyparcie spod fundamentów

 14. Grubość minimalna blachy czołowej w połączeniach niesprężystych prostych obciążonych statycznie

 15. Grubość minimalna blachy czołowej w statycznie obciążonych połączeniach sprężonych

 16. Kąt obrotu osi fundamentu (przechylenie)

 17. Maksymalna siła naciągu przewodu

 18. Maksymalny zwis pionowy cięgna

 19. Mimośród przęsła

 20. Moment nad podporą

 21. Moment w środku rozpiętości

 22. Nachylenie obciążenia spowodowane siłami poziomymi

 23. Nacisk boczny fundamentu wywołany obciążeniem na głębokości z

 24. Nośność doczołowych połączeń prostych rozciąganych ze względu na zerwanie śrub

 25. Nośność doczołowych połączeń zginanych ze względu na rozwarcie styku bez żebra usztywniającego blachę czołową

 26. Nośność doczołowych połączeń zginanych ze względu na rozwarcie styku z żebrem usztywniającym blachę czołową

 27. Nośność doczołowych połączeń zginanych ze względu na zerwanie śrub

 28. Nośność doczołowych połączeń złożonych rozciąganych siłą

 29. Nośność kątownika

 30. Nośność obliczeniowa przekroju elementu rozciąganego osiowo

 31. Nośność obliczeniowa przekroju elementu ściskanego osiowo

 32. Nośność obliczeniowa przekroju przy ścinaniu

 33. Nośność obliczeniowa przekroju przy zginaniu jednokierunkowym

 34. Nośność obliczeniowa śruby na docisk

 35. Nośność obliczeniowa śruby na rozciąganie

 36. Nośność obliczeniowa śruby na ścinanie

 37. Nośność połączenia obciążonego siłą i momentem zgniatającym

 38. Nośność przekroju osłabionego otworami na śruby, obciążonego siłą poprzeczną

 39. Nośność przekroju rozciąganego osłabionego otworami na śruby

 40. Nośność śrubowego połączenia zakładkowego i nakładkowego rozciąganego osiowo

 41. Obciążenie poziome na jednostkę długości przewodu zawieszonego na wysokości h nad terenem (na słupie)

 42. Obciążenie wtórne ustroju nośnego

 43. Obciążenie zredukowane

 44. Oddziaływanie konstrukcji na podłoże

 45. Oddziaływanie wiatru na poprzeczniki kratowe

 46. Oddziaływanie wiatru na segment trzonu słupa kratowego

 47. Oddziaływanie wiatru na słupy pełnościenne

 48. Opór na wyciąganie związane ze ścinaniem - fundamenty bez podcięcia

 49. Opór na wyciąganie związane ze ścinaniem - fundamenty z podcięciem

 50. Opór ścinania w podstawie fundamentów w warunkach pracy bez odpływu

 51. Opór ścinania w podstawie fundamentów w warunkach pracy z odpływem

 52. Pionowa składowa siły naciągu

 53. Połączenia na spoiny czołowe

 54. Poziome przemieszczenie fundamentu w ośrodku jednorodnym w poziomie terenu

 55. Poziome przemieszczenie fundamentu w płaszczyźnie podstawy fundamentu w gruncie jednorodnym

 56. Poziome przemieszczenie fundamentu w poziomie terenu

 57. Poziome przemieszczenie w płaszczyźnie podstawy fundamentu w gruncie niejednorodnym

 58. Prędkość odniesienia wiatru na wysokości 10 m nad rozpatrywanym terenem

 59. Prędkość wiatru na dowolnej wysokości nad terenem

 60. Prędkość wiatru w porywach

 61. Rozpiętość przęsła równoważnego

 62. Ściąg śrubowy

 63. Siła poprzeczna do wymiarowania przewiązek i skratowania

 64. Siła poprzeczna przy podporze

 65. Siła składowa od obciążenia momentem

 66. Siła składowa od obciążenia siłą

 67. Siła wiatru pochodząca z 2 sąsiednich przęseł na prostym odcinku trasy linii

 68. Siła wiatru pochodząca z 2 sąsiednich przęseł na załomie trasy linii

 69. Siły węzłowe

 70. Smukłość efektywna

 71. Smukłość porównawcza

 72. Smukłość postaciowa gałęzi elementu z przewiązkami

 73. Smukłość postaciowa gałęzi elementu ze skratowaniem

 74. Smukłość wyboczenia giętnego

 75. Smukłość względna elementu (w ujęciu ogólnym)

 76. Smukłość względna zwichrzenia

 77. Smukłość zastępcza

 78. Sprawdzenie nośności elementów rozciąganych osiowo

 79. Sprawdzenie nośności elementów ściskanych i zginanych mimośrodowo

 80. Sprawdzenie nośności elementów ściskanych osiowo

 81. Sprawdzenie nośności elementu zginanego dwukierunkowo

 82. Sprawdzenie nośności elementu zginanego jednokierunkowo względem osi największej bezwładności przekroju

 83. Sprowadzone pole przekroju kształtownika osłabionego otworami

 84. Sprowadzone pole przekroju kształtownika osłabionego otworem tylko na 1 łącznik

 85. Sprowadzone pole przekroju mimośrodowo zamocowanych pojedynczych kątowników, ceowników, teowników itp.

 86. Sprowadzone pole przekroju pojedynczego elementu osłabione otworami na złączki

 87. Szerokość efektywnej półki

 88. Szerokość panelu środnika słupa

 89. Sztywność zastępcza złączy

 90. Sztywność zastępczego podłoża sprężystego

 91. Sztywność złącza pionowego

 92. Sztywność złącza poziomego

 93. Ugięcie belki

 94. Ugięcie w środku rozpiętości

 95. Wartość modułu sprężystości gruntu

 96. Wartość obliczeniowa parametrów geotechnicznych

 97. Wartość oporu związana z ciężarem fundamentu i gruntu

 98. Wartość współczynnika odkształcenia bocznego i-tej warstwy podłoża

 99. Wartość współczynnika odkształcenia bocznego w przypadku posadowienia fundamentu

 100. Wielkość całkowitych osiadań

 101. Wskaźnik ugięcia

 102. Współczynnik działania porywów wiatru

 103. Współczynnik efektu dźwigni

 104. Współczynnik oporu aerodynamicznego słupów kratowych prostokątnych wykonanych z kątowników

 105. Współczynnik parcia aktywnego

 106. Współczynnik porywistości wiatru

 107. Współczynnik redukcji

 108. Współczynnik wyboczeniowy

 109. Współczynnik zwichrzenia

 110. Wytrzymałość betonu na rozciąganie osiowe

 111. Wytrzymałość obliczeniowa betonu na rozciąganie

 112. Zapotrzebowanie śrub w połączeniach doczołowych

 113. Zastępcza średnica przewodu oblodzonego

 114. Znamionowa wytrzymałość na rozciąganie

 115. Zredukowana nośność obliczeniowa przekroju

Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja i instalacje sanitarne

 1. Antykawitacyjna nadwyżka ciśnienia

 2. Autorytet zaworu termostatycznego (kryterium dławienia)

 3. Azymut słoneczny

 4. Bezwymiarowe, liczbowe oznaczenie szeregu rur tworzywowych

 5. Całkowita ilość ciepła przekazywanego przez szkło okienne

 6. Całkowite natężenie przepływu

 7. Całkowity przepływ przy wylocie z rynny (o kształcie nieokrągłym)

 8. Całkowity przepływ przy wylocie z rynny (o kształcie okrągłym)

 9. Całkowity strumień ciepła pochodzący od promieniowania słonecznego

 10. Cena jednostkowa

 11. Cena kosztorysowa

 12. Charakterystyka cieplna budynku

 13. Chwilowy strumień ciepłej wody

 14. Ciąg kominowy

 15. Ciepło jawne

 16. Ciepło na podgrzanie powietrza wentylacyjnego

 17. Ciepło utajone

 18. Ciśnienie cząstkowe pary wodnej w płaszczyźnie przegrody k

 19. Ciśnienie czynne grawitacyjne

 20. Ciśnienie do zdławienia na zaworze

 21. Ciśnienie międzystopniowe

 22. Długość przelewu dla wylotów okrągłych

 23. Długość przewodów w danym obiegu grzejnym

 24. Długość ramienia elastycznego

 25. Długość ramienia elastycznego z naciągiem

 26. Dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do przygotowania ciepłej wody w ciągu roku

 27. Dodatkowy strumień powietrza wywołany wpływem wiatru i wyporu termicznego wentylatora

 28. Efektywna nienasiąkliwa powierzchnia dachu

 29. Eksperymentalny wzór na wartość współczynnika wnikania ciepła

 30. Eksploatacyjna różnica temperatur

 31. Energia pomocnicza zużywana na zasilanie urządzeń współpracujących z systemem ciepłej wody

 32. Entalpia parowania wody na powierzchni wilgotnej

 33. Entalpia właściwa powietrza nasyconego o temperaturze termometru mokrego

 34. Gęstość strumienia ciepła

 35. Gęstość strumienia ciepła pochodzącego od promieniowania słonecznego

 36. Głębokość periodycznego wnikania

 37. Godzinowy współczynnik nierównomierności rozbioru ciepłej wody użytkowej

 38. Hydrauliczna średnica równoważna

 39. Ilość ciepła niezbędna do pokrycia potrzeb ogrzewczych budynku

 40. Jednostkowa praca sprężania

 41. Jednostkowa strata temperatury w instalacji wody ciepłej

 42. Jednostkowa wydajność chłodnicza

 43. Jednostkowe ciepło dostarczone do absorbera

 44. Jednostkowe ciepło dostarczone do warnika

 45. Jednostkowe koszty eksploatacyjne układów rozprowadzania powietrza

 46. Jednostkowe koszty inwestycyjne układów rozprowadzania powietrza

 47. Jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną do przygotowania ciepłej wody

 48. Jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię do oświetlenia wbudowanego

 49. Kąt przesunięcia godzinowego

 50. Kinematyczny wyróżnik szybkobieżności

 51. Konwekcyjny współczynnik przejmowania ciepła

 52. Liczba kotłów atestowanych

 53. Liczba Lewisa

 54. Liczba stopni sprężania

 55. Liczba stopniodni

 56. Liczba Troutona

 57. Liczba Wobbego

 58. Liczba znamionowa zapotrzebowania na ciepło

 59. Liniowa oporność hydrauliczna

 60. Łączny współczynnik przejmowania ciepła na drodze konwekcji i promieniowania

 61. Maksymalna ilość ścieków

 62. Maksymalna powierzchnia okien

 63. Maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody

 64. Maksymalne dobowe zużycie wody

 65. Maksymalne godzinowe zużycie wody

 66. Maksymalny dopływ ścieków deszczowych

 67. Maksymalny dopływ ścieków do separatora

 68. Maksymalny obliczeniowy opór cieplny gruntu

 69. Masa gromadzonego żużla

 70. Masa odparowanej wody z mokrej nieogrzewanej powierzchni przy nieruchomym powietrzu

 71. Masa par rozpuszczalnika wydzielających się w czasie 1h z powierzchni pomalowanej

 72. Miesięczne straty ciepła na wentylację

 73. Miesięczne straty ciepła przez przenikanie na wentylację budynku

 74. Miesięczne straty ciepła przez przenikanie przez wszystkie przegrody zewnętrzne

 75. Miesięczne zyski ciepła

 76. Minimalna grubość izolacji

 77. Minimalna pojemność całkowita naczynia wzbiorczego z hermetyczną przestrzenią gazową

 78. Minimalna pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego

 79. Minimalna wydajność chłodnicza sprężarki

 80. Minimalna wydajność objętościowa sprężarki

 81. Minimalne jednostkowe roczne koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne układów rozprowadzania powietrza

 82. Minimalny spadek hydrauliczny

 83. Mnożnik dwufazowy

 84. Moc cieplna pojedynczej gładkiej rury

 85. Moc cieplna wymiennika

 86. Moc kotłowni

 87. Moc napędowa wentylatora

 88. Moc obiegu grzejnego

 89. Moc pobierana przez silnik pompy

 90. Moc pobierana z sieci energetycznej

 91. Moc pobierana z sieci energetycznej dla silników jednofazowych

 92. Moc użyteczna pompy

 93. Najmniejsza wewnętrzna średnica króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa

 94. Natężenie opadów

 95. Natężenie przepływu ścieków

 96. Natężenie przepływu wody cyrkulacyjnej w jednym pionie

 97. Natężenie spływu wody opadowej z dachu

 98. Nawilżenie izotermiczne

 99. Niezbędna długość taśm promieniujących

 100. Niezbędna powierzchnia otworów wentylacyjnych

 101. Niezbędna wysokość komina do uzyskania odpowiedniego podciśnienia w komorze paleniskowej

 102. Nominalna przepustowość rynny dla rynien okapowych o kształcie półokrągłym

 103. Nominalna przepustowość rynny dla rynien okapowych o kształcie prostokątnym lub trapezowym

 104. Nominalna przepustowość rynny koszowej lub gzymsowej

 105. Nominalna wielkość separatora

 106. Objętość skokowa sprężarki

 107. Objętość użytkowa zbiornika bezodpływowego

 108. Objętość użytkowa zbiornika retencyjnego

 109. Objętościowa wydajność sprężarki wielołopatkowej

 110. Obliczeniowa wydajność pompy

 111. Obliczeniowy strumień objętości wody cyrkulującej

 112. Odpływ z przelewu rynnowego

 113. Opór cieplny dla warstwy materiału jednorodnej cieplnie

 114. Opór cieplny przestrzeni nieogrzewanych

 115. Opór dyfuzyjny

 116. Opór przejmowania ciepła

 117. Oporność hydrauliczna pochodząca od wszystkich elementów wyposażenia

 118. Orientacyjny jednostkowy liniowy spadek ciśnienia

 119. Parametr numeryczny

 120. Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego

 121. Pojemność zbiornika do magazynowania oleju

 122. Pole powierzchni kolektora słonecznego

 123. Pole powierzchni wymiany ciepła dla skraplaczy natryskowo-wyparnych

 124. Pośrednia emisja dwutlenku węgla wynikająca z produkcji energii napędowej urządzenia.

 125. Potencjał entalpii procesu chłodzenia

 126. Potencjał entalpii procesu ogrzewania

 127. Powierzchnia grzejnika z ogniw

 128. Powierzchnia ogrzewalna grzejnika konwekcyjnego

 129. Powierzchnia ogrzewalna kotłów bez atestu

 130. Powierzchnia otworu nawiewnego

 131. Powierzchnia otworu wywiewnego

 132. Powierzchnia składu paliwa stałego

 133. Powierzchnia składu żużla

 134. Pracochłonność robót

 135. Prawdopodobne statyczne straty ciśnienia

 136. Prawo promieniowania Plancka (kolektor słoneczny)

 137. Prędkość czynnika grzejnego w działce

 138. Promieniowanie rozproszone

 139. Proporcja między stratami ciepła, a ciepłem użytecznym

 140. Przepływ obliczeniowy w przewodach kanalizacyjnych

 141. Przepustowość obliczeniowa

 142. Przepustowość równoważnej kwadratowej rynny koszowej lub gzymsowej

 143. Przepustowość równoważnej kwadratowej rynny okapowej

 144. Przepustowość rynny spustowej

 145. Przepustowość zaworu bezpieczeństwa

 146. Przepustowość zaworu bezpieczeństwa

 147. Radiacyjny współczynnik przejmowania ciepła

 148. Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną

 149. Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez system do przygotowywania ciepłej wody

 150. Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez system grzewczy i wentylacyjny

 151. Roczne zapotrzebowanie oleju opalowego na cele przygotowania ciepłej wody

 152. Roczny wskaźnik obliczeniowego zapotrzebowania na energię do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i przygotowania ciepłej wody

 153. Roczny wskaźnik obliczeniowego zapotrzebowania na energię do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz oświetlenia wbudowanego

 154. Równanie bilansu energii HWB

 155. Równanie charakterystyki grzejnikowej

 156. Rozszerzona liczba Wobbego

 157. Rzeczywista moc napędowa sprężarki

 158. Rzeczywista powierzchnia kolektora słonecznego

 159. Rzeczywisty proces nawilżania izotermicznego parą wodną

 160. Rzeczywisty strumień masy czynnika chłodniczego

 161. Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło

 162. Sezonowe zapotrzebowanie na energię z paliwa

 163. Sezonowe zapotrzebowanie paliwa

 164. Siła ciągu kominowego

 165. Spadek ciśnienia na zaworze zlokalizowanym w dolnej części każdego pionu cyrkulacyjnego

 166. Sprawność agregatu pompa-silnik

 167. Sprawność chwilowa kolektora

 168. Sprawność indukowana sprężarki

 169. Sprawność kierunkowa promiennika

 170. Sprawność kotła wodnego

 171. Sprawność pompy

 172. Sprawność silnika napędzającego pompę

 173. Sprawność sprężania

 174. Średni dobowy odpływ ścieków

 175. Średnia różnica temperatury dla grzejników zasilanych wodą

 176. Średnia temperatura promieniowania

 177. Średnia wartość mnożnika przepływu dwufazowego

 178. Średnica komory grzejnej w przypadku występowania rury cyrkulacyjnej

 179. Średnica wewnętrzna króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa

 180. Średnica wewnętrzna rury wzbiorczej

 181. Średnie dobowe zużycie wody

 182. Średnie godzinowe zużycie wody

 183. Średnie zapotrzebowanie ciepła pomieszczenia

 184. Średnioroczna sprawność użytkowa

 185. Stopień dostarczania sprężarki

 186. Stopień obciążenia urządzenia grzewczego

 187. Stopień skojarzenia (miara wykorzystania ciepła w elektrociepłowni)

 188. Stopień suchości

 189. Stosunek spadków ciśnienia dla 4 przypadków układów dwufazowych

 190. Stosunek zysków do strat GLR

 191. Strata energii cieplnej dla pojedynczego odcinka obliczeniowego

 192. Straty ciągu w kominie

 193. Straty ciągu w przewodach spalinowych i czopuchu

 194. Straty ciepła do gruntu

 195. Straty ciepła k-tej przegrody zewnętrznej

 196. Straty ciepła pomieszczenia przez przenikanie

 197. Straty ciepła w sezonie grzewczym na podgrzanie powietrza wentylacyjnego

 198. Straty ciepła w wyniku przenikania przez strop nad piwnicą nieogrzewaną w sezonie grzewczym

 199. Straty kominowe

 200. Straty rozproszenia

 201. Strumień ciepła przekazywany przegrodzie przez promieniowanie słoneczne

 202. Strumień masy pary dostarczonej do chłodnicy międzystopniowej

 203. Strumień masy pary nasyconej wytwarzanej w chłodnicy międzystopniowej

 204. Strumień masy roztworu ciekłego bogatego

 205. Strumień masy wody grzejnej

 206. Strumień objętości powietrza infiltrującego przez przegrodę nieszczelną

 207. Strumień objętości powietrza wentylacyjnego gdy w pomieszczeniu jest para wodna

 208. Strumień objętości powietrza wentylacyjnego gdy w pomieszczeniu wydzielają się zanieczyszczenia

 209. Suma strat ciśnienia przy przepływie czynnika przez wszystkie elementy obiegu (z wyłączeniem zaworu)

 210. Szerokość kompensatora U-kształtnego

 211. Temperatura na końcu odcinka obliczeniowego

 212. Temperatura na styku n-tej i (n+1)-tej warstwy

 213. Temperatura powierzchni ożebrowanej chłodnicy powietrza

 214. Temperatura słonecznej zewnętrznej powierzchni przegrody

 215. Temperatura wewnętrznej powierzchni przegrody bez mostków termicznych

 216. Temperatura zasilania i powrotu przy temperaturze zewnętrznej eksploatacyjnej

 217. Teoretyczna długość rur

 218. Teoretyczna moc napędowa sprężarki

 219. Wartość gęstości obciążenia ogniowego

 220. Wartość współczynnika przenikania ciepła dla nieizolowanych cieplnie rur stalowych

 221. Warunek prawidłowo zaprojektowanego grzejnika płaszczyznowego

 222. Wewnętrzna pojemność cieplna strefy lub całego budynku

 223. Wielkość ścieków dopływających do separatora

 224. Wielkość współczynnika przenikania ciepła dla konstrukcji podłogi

 225. Wielkość wypływu z punktu czerpalnego

 226. Wielkość zasobnika c.w.u.

 227. Wielokrotność cyrkulacji

 228. Wskaźnik LCCP

 229. Wskaźnik pracochłonności

 230. Wskaźnik przestrzeni szkodliwej

 231. Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło

 232. Wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową

 233. Wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną

 234. Współczynnik COP

 235. Współczynnik efektywnego wykorzystania zysków w trybie ogrzewania

 236. Współczynnik Joule'a-Thomsona

 237. Współczynnik korekcyjny uwzględniający parametry pracy grzejnika

 238. Współczynnik korelacyjny oporów przepływu w danym elemencie

 239. Współczynnik korygujący

 240. Współczynnik maksymalnego dobowego zużycia wody

 241. Współczynnik maksymalnego godzinowego zużycia wody

 242. Współczynnik Manninga

 243. Współczynnik obejścia

 244. Współczynnik poprawkowy dla spadku ciśnienia czynnika na podstawie znanej wartości innego

 245. Współczynnik przenikania ciepła dla grzejnika

 246. Współczynnik przenikania ciepła podłóg na gruncie i ścian przyległych do gruntu

 247. Współczynnik przenikania ciepła przegrody budowlanej

 248. Współczynnik przenikania ciepła przegrody z mostkami cieplnymi

 249. Współczynnik sprawności regulacji systemu ogrzewania

 250. Współczynnik TEWI

 251. Współczynnik widoku powierzchni ze strony gruntu

 252. Współczynnik widoku powierzchni ze strony nieba

 253. Współczynnik wydajności grzejnej (warnik-skraplacz)

 254. Współczynnik wykorzystania zysków ciepła w m-tym miesiącu sezonu grzewczego

 255. Współczynnik zapotrzebowania ciepła na cele przygotowania c.w.u.

 256. Wydajność chłodnicza sprężarki

 257. Wydajność chłodnicza zaworu rozprężnego

 258. Wydajność cieplna skraplacza

 259. Wydajność objętościowa sprężarki łopatkowej

 260. Wydajność objętościowa sprężarki rzeczywistej

 261. Wydajność skokowa sprężarki

 262. Wymagana gęstość strumienia ciepła

 263. Wymagana grubość warstwy izolacyjnej

 264. Wymagana liczba kolektorów

 265. Wymagana liczba kolektorów na podgrzanie wody w basenie

 266. Wymagana wysokość podnoszenia pompy

 267. Wymiar charakterystyczny podłogi

 268. Wysokość po stronie tłoczenia wody do instalacji

 269. Wysokość podnoszenia dla pompy głębinowej

 270. Wysokość podnoszenia pompy cyrkulacyjnej

 271. Wysokość podnoszenia zestawu hydroforowego

 272. Wysokość ssania

 273. Wysokość straty ciśnienia

 274. Wysokość wymagana ciśnienia wody dla budynków mieszkalnych

 275. Wysokość wzniesienia Słońca

 276. Względna ilość wytworzonej cieczy

 277. Względne schłodzenie wody

 278. Wzór Blasiusa

 279. Wzór Colebrooka-White'a

 280. Wzór Hoffingera

 281. Wzór Hottingera

 282. Wzór Manninga

 283. Wzór Recknagla

 284. Wzór Redtenbacher'a

 285. Wzór Sander'a

 286. Wzór Sandera

 287. Zaniżenie temperatury w pomieszczeniu podczas odbioru ciepła

 288. Zapotrzebowanie ciepła na wentylację

 289. Zapotrzebowanie na ciepło do wentylacji z uwzględnieniem wewnętrznych zysków ciepła

 290. Zapotrzebowanie na moc na wale silnika napędzanego wentylator

 291. Zapotrzebowanie paliwa ciekłego na cele grzewcze

 292. Zawartość wilgoci przekazywanej do powietrza z jednostkowego pola powierzchni cieczy

 293. Znamionowa moc cieplna

 294. Zyski ciepła pochodzące od ciepłej wody użytkowej

 295. Zyski ciepła pochodzące od mieszkańców

 296. Zyski ciepła pochodzące od słońca

 297. Zyski ciepła przenikające przez przegrodę budowlaną

 298. Zyski ciepła spowodowane infiltracją powietrza przez nieszczelności

 299. Zyski ciepła spowodowane infiltracją powietrza przez otwarte drzwi

 300. Zyski ciepła spowodowane wentylacją

 301. Zyski ciepła utajonego wnoszone przez zyski wilgoci

 302. Zyski ciepła uzyskane w wyniku gotowania posiłków

 303. Zyski ciepła w procesie chłodzenia

 304. Zyski ciepła wynikające z pracy silnika elektrycznego

 305. Zyski ciepła wytwarzane przez oświetlenie elektryczne

Wytrzymałość materiałów

 1. Indeks rozpadu asfaltu

 2. Moment zginający

 3. Najniższa temperatura nawierzchni

 4. Najwyższa siedmiodniowa temperatura nawierzchni

 5. Nawrót sprężysty

 6. Odkształcenie bezwzględne

 7. Sztywność pełzania asfaltu

 8. Twardość metodą Schoppera

 9. Udarność

 10. Wskaźnik usztywnienia asfaltu

 11. Wskaźnik wytrzymałości

 12. Wskaźnik wytrzymałości przekroju na zginanie

 13. Wydłużenie pręta

 14. Wydłużenie względne

 15. Wytrzymałość na oddzieranie

 16. Wytrzymałość na ścinanie

 17. Wytrzymałość na zginanie

Konstrukcja i eksploatacja maszyn

 1. Grubość ścianek beznitowych elementów walcowych

 2. Grubość ścianek w tworzywach sztucznych

 3. Iloraz grubości w wyrobie z tworzywa sztucznego

 4. Model Moore'a

 5. Naprężenie dopuszczalne

 6. Równania Rabinowitscha

 7. Równanie Akin'a

 8. Równanie Blok'a

 9. Równanie Bowden'a i Tabor'a

 10. Równanie Dudley'a

 11. Równanie Jaeger'a

 12. Rzeczywista powierzchnia przekroju poprzecznego próbki w chwili x

 13. Średnica otworu w elemencie walcowym

 14. Temperatura w strefie styku ślizgowego

Inżynieria Chemiczna

 1. Opór liniowy (formuła Darcy-Weisbacha)

 2. Bezwymiarowa odległość od wlotu

 3. Bezwymiarowa temperatura przy ścianie

 4. Bezwymiarowy czas przebywania materiału w suszarce

 5. Całkowita prędkość masowa w wyniku dyfuzji cząsteczkowej i konwekcyjnego ruchu masy

 6. Całkowita wysokość warstwy wypełnienia

 7. Całkowite ciepło wymienione przy rozpyleniu kropel

 8. Całkowity opór izotermicznego przepływu

 9. Całkowity opór przepływu

 10. Całkowity wydatek gazów

 11. Charakterystyczny wskaźnik płynięcia

 12. Ciepło bilansowe pobrane przez czynnik chłodzący

 13. Ciepło dla nasyconej mieszaniny na wlocie i wylocie aparatu

 14. Ciepło odprowadzone ze stężonym roztworem z aparatu wyparnego

 15. Ciepło potrzebne do odparowania jednej kropli

 16. Ciepło potrzebne do ogrzania lodu

 17. Ciepło przenikające przez ścianę płaską

 18. Ciepło przewodzone w układzie dwuwarstwowym

 19. Ciepło wymieniane między gazem a ścianą

 20. Ciężar cząstki w ośrodku płynnym

 21. Ciśnienie kapilarne

 22. Ciśnienie krytyczne mieszaniny

 23. Ciśnienie zredukowane dla helu i wodoru

 24. Czas opadania cząstek pod działaniem siły odśrodkowej

 25. Czas suszenia

 26. Czas wypływu badanego czynnika z kapilary

 27. Czas wypływu z otwartego zbiornika

 28. Czynnik wnikania ciepła

 29. Depresja hydrostatyczna temperatury

 30. Depresja temperatury

 31. Długość kanału w wyparce z zewnętrzną sekcją grzejną

 32. Długość komory suszarki

 33. Długość rury konieczna do stabilizacji prędkości (przepływ wymuszony uwarstwiony)

 34. Długość rury konieczna do stabilizacji profilu temperatur (przepływ wymuszony uwarstwiony)

 35. Długość rury w wyparce z wymuszonym obiegiem

 36. Dolna linia operacyjna kolumny destylacyjnej

 37. Dopuszczalna liniowa prędkość pary

 38. Efektywna wysokość cylindra

 39. Efektywna wysokość cylindra (równanie Margulesa)

 40. Efektywna zdolność emisyjna ściany

 41. Efektywny współczynnik dyfuzji w materiałach kapilarno-porowatych

 42. Efektywny współczynnik efuzji w materiałach kapilarno-porowatych

 43. Ekonomiczna liczba działów w instalacji wyparek

 44. Energia aktywacji lepkości dla cieczy molekularnych

 45. Energia aktywacji lepkości dla metali niskotopliwych

 46. Energia aktywacji lepkości dla metali wysokotopliwych

 47. Energia kinetyczna jednostki masy płynu nielepkiego (przepływ tłokowy)

 48. Energia kinetyczna jednostki masy płynu rzeczywistego (przepływ tłokowy)

 49. Gęstość zastępcza dla mieszaniny gazowej

 50. Graniczna lepkość asfaltu

 51. Grubość błonki skroplin

 52. Grubość ścianki płaszcza komory grzejnej oparowej w przypadku działania ciśnienia wewnętrznego

 53. Ilość kropel rozpylonej cieczy

 54. Ilość ładunków elementarnych niesionych przez pylinkę

 55. Ilość pary grzejnej doprowadzanej w jednostce czasu do komory grzejnej wyparki

 56. Ilość rozpuszczalnika jaką trzeba odparować w wyparce wielodziałowej

 57. Ilość skroplin przepływających przez otwór zwężki

 58. Ilość zaabsorbowanego gazu

 59. Izotropowe naprężenie dla płynów sprężystolepkich

 60. Jednostkowa powierzchnia złoża

 61. Jednostkowe natężenie odparowania

 62. Jednostkowe natężenie zraszania

 63. Konieczna różnica temperatur dla założonego promienia pęcherzyka

 64. Krętość

 65. Kryterium obciążenia cieplnego

 66. Kryterium określające stopień oddzielania kropel cieczy w polu działania sił odśrodkowych

 67. Kryterium skraplania

 68. Kryterium Stokesa

 69. Krytyczna długość cylindra poddanego ciśnieniu zewnętrznemu

 70. Krytyczny współczynnik ściśliwości

 71. Lepkość dla suspensji cząstek stałych w wodzie

 72. Lepkość dynamiczna

 73. Lepkość dynamiczna dla niezbyt stężonych zawiesin ciała stałego w cieczy

 74. Lepkość kinematyczna

 75. Lepkość krytyczna

 76. Lepkość krytyczna mieszaniny

 77. Lepkość roztworów wieloskładnikowych

 78. Lepkość w szerokiej szczelinie cylindrycznej

 79. Lepkość zawiesiny

 80. Liczba Archimedesa

 81. Liczba Biota

 82. Liczba Brinkmana

 83. Liczba charakteryzująca częstość odrywania się pęcherzy

 84. Liczba charakteryzująca ilość punktów tworzenia się pęcherzy pary

 85. Liczba Eulera

 86. Liczba Fouriera

 87. Liczba Frouda

 88. Liczba Graetza

 89. Liczba Grashofa

 90. Liczba Guchmana

 91. Liczba jednostek wnikania masy dla fazy ciekłej

 92. Liczba jednostek wnikania masy dla fazy parowej

 93. Liczba Kiripiczewa

 94. Liczba kondensacyjna Nusselta

 95. Liczba Kosowicza

 96. Liczba lamp w suszarce (pole energetyczne)

 97. Liczba Laszczenki

 98. Liczba Łykowa

 99. Liczba Nusselta

 100. Liczba Nusselta zastępcza

 101. Liczba Pecleta

 102. Liczba Prandtla

 103. Liczba Rebindera

 104. Liczba Reynoldsa

 105. Liczba Reynoldsa zastępcza

 106. Liczba Schmidta

 107. Liczba Sherwooda

 108. Liczba Stantona

 109. Liczba Strouhala

 110. Liczba Taylora

 111. Lotność względna

 112. Masa płynu odparowanego w ciągu 1h ze swobodnej powierzchni

 113. Masa skroplin powstałych w wyniku oddawania ciepła przez parę nasyconą

 114. Masa wilgoci w postaci lodu

 115. Masa wypływającego czynnika z kapilary pod stałym ciśnieniem

 116. Masowa prędkość przepływu w przypadku istnienia przegród segmentowych

 117. Masowy współczynnik zawiesiny

 118. Minimalna grubość dna sitowego

 119. Minimalna prędkość fontannowania (Mathur i Gishler)

 120. Minimalny nacisk jednostkowy na powierzchnię uszczelki

 121. Moc zużywana przez silnik pompy

 122. Model Binghama

 123. Model Carreau

 124. Model Cassona

 125. Model Einsteina

 126. Model Einsteina- Roscoe

 127. Model Ellisa

 128. Model Herschela- Bulkley'a

 129. Model Iidy, Uedy i Mority

 130. Model Kozlova, Romanova i Petrova

 131. Model Krieghera i Dougherty`ego

 132. Model Newtona

 133. Model Ostwalda de Waele

 134. Model Peek'a i McLean'a

 135. Model Reinera-Philippoffa

 136. Model Sisko

 137. Model Sutterby'ego

 138. Model Szulmana

 139. Moduł sprężystości objętościowej (moduł ściśliwości)

 140. Moduł zachowawczy

 141. Molowa prędkość składnika dyfuzyjnie czynnego

 142. Molowe ciepło parowania dla mieszaniny cieczy

 143. Moment skręcający

 144. Moment skręcający (cylindry współosiowe)

 145. Naddatek na korozję

 146. Naprężenie styczne na powierzchni cylindra wirującego w nieograniczonej objętości płynu

 147. Naprężenie styczne w cylindrze z dużą szczeliną

 148. Naprężenie styczne w układzie stożek-płytka

 149. Natężenie przepływu ciepła

 150. Natężenie przepływu gazu

 151. Obciążenie graniczne przestrzeni oparowej

 152. Obciążenie złoża

 153. Objętość bębna suszarki

 154. Objętość dynamiczna złoża

 155. Objętość komory o średnicy równej jej wysokości

 156. Objętość komory oparowej

 157. Objętość materiału w suszarce

 158. Objętość pęcherzyka

 159. Objętość rozpylonej cieczy

 160. Objętość strefy najbardziej aktywnej w procesie

 161. Objętość wilgotna

 162. Objętość wolna w wypełnieniu skrubera

 163. Objętość złoża

 164. Objętościowe natężenie przepływu przez kapilarę

 165. Objętościowy współczynnik wnikania ciepła

 166. Objętościowy współczynnik wnikania ciepła dla suszenia piasku

 167. Odległość między osiami otworów przegrody (suszarka)

 168. Opór cieplny warstwy izolacji

 169. Opór lokalny

 170. Opór pylinek w filtrach elektrostatycznych

 171. Opór związany z podnoszeniem płynu

 172. Opory przepływu przez suchy separator

 173. Optymalna głębokość zanurzenia bełkotki w wyparce z zanurzonym palnikiem

 174. Porowatość

 175. Porowatość złoża

 176. Potencjał kapilarny

 177. Potencjał transportu wilgoci

 178. Powierzchnia kontaktu międzyfazowego w przepływie pęcherzyków gazu przez ciecz

 179. Powierzchnia początkowa kropli

 180. Powierzchnia przegrody fluidyzacyjnej

 181. Powierzchnia przekroju płaszcza wymiennika

 182. Powierzchnia przekroju rurek w wymienniku

 183. Powierzchnia warstwy wypełnienia skrubera

 184. Powierzchnia wymiany ciepła w jednodziałowym aparacie wyparnym

 185. Powierzchnia wymiennika ciepła

 186. Powrót z kolumny destylacyjnej

 187. Prawo de Saint-Venant'a

 188. Prawo Hagena-Poiseuille'a

 189. Prawo Hooke'a (ciało idealnie sprężyste)

 190. Prędkość liniowa wypływu z otwartego zbiornika

 191. Prędkość maksymalna przepływu gazu na wylocie z suszarki

 192. Prędkość masowa odparowania wilgoci

 193. Prędkość masowa składnika i (dyfuzja molekularna)

 194. Prędkość masowa składnika i strumienia konwekcyjnego

 195. Prędkość obwodowa w szczelinie

 196. Prędkość opadania cząstek pod działaniem siły odśrodkowej

 197. Prędkość opadania cząstki (opadanie grawitacyjne)

 198. Prędkość opadania cząstki ruchem burzliwym

 199. Prędkość opadania cząstki ruchem uwarstwionym

 200. Prędkość opadania ruchem laminarnym

 201. Prędkość przepływu skroplin w zwężce

 202. Prędkość ścinania w cylindrze z dużą szczeliną

 203. Prędkość wypływu cieczy ze zbiornika przez mały otwór

 204. Przeciętny (pozorny) współczynnik wnikania ciepła

 205. Przekrój poprzeczny rury suszarniczej

 206. Przekrój średni rury

 207. Przekrój zastępczy narożnika (przewodzenie ciepła)

 208. Przekrój zastępczy ściany kulistej

 209. Równanie Andrade i Eyringa

 210. Równanie Babo

 211. Równanie Baczyńskiego

 212. Równanie Bernoulliego

 213. Równanie Bidone'a-Weisbacha

 214. Równanie Calderbanka i Moo-Younga

 215. Równanie Crossa

 216. Równanie Felix'a i Neill'a

 217. Równanie Fenskego

 218. Równanie Fouriera

 219. Równanie Gahleitnera

 220. Równanie Grunberga i Nissana

 221. Równanie Guzmana-Arrheniusa

 222. Równanie Iida i Guthrie

 223. Równanie Kaptay'a

 224. Równanie Knudsena i Katza

 225. Równanie kryterialne

 226. Równanie Margulesa

 227. Równanie Moelwena i Hughesa

 228. Równanie Newtona (współczynnik wnikania ciepła)

 229. Równanie Phillipsa i Deutscha

 230. Równanie Rabinowitscha-Mooneya

 231. Równanie Roscoe'a

 232. Równanie Siedera i Tate'a

 233. Równanie temperatury wilgotnego termometru

 234. Równanie Turkdogana

 235. Równanie Van der Ploeg'a

 236. Równanie Vershoor'a i Schuit'a

 237. Równanie Vinogradova i Malkina

 238. Równanie Weymanna i Frenkela

 239. Równanie Yasuda

 240. Rozwinięcie sumarycznej drogi, po której ścieka woda (liczona po jednej stronie chłodnicy)

 241. Rzeczywiste obciążenie cieplne

 242. Siła niezbędna do wstępnego ściśnięcia podkładki

 243. Siła niezbędna do zapewnienia szczelności

 244. Siła oporu ośrodka dla cząstki kulistej

 245. Siła parcia osiowego w strumieniu

 246. Siła styczna

 247. Simpleks lepkości

 248. Simpleks temperaturowy

 249. Skorygowane objętościowe natężenie przepływu

 250. Smukłość wymiennika

 251. Spadek ciśnienia dystrybutora

 252. Spadek ciśnienia gazu w czasie przepływu przez cyklon

 253. Spadek ciśnienia spowodowany tarciem wewnętrznym płynu

 254. Sprawność cyklonu

 255. Sprawność energetyczna instalacji suszarniczej z paleniskiem

 256. Sprawność energetyczna suszarki

 257. Sprawność paleniska

 258. Sprawność przeciętnej półki rzeczywistej w kolumnie rektyfikacyjnej

 259. Średni czas przebywania cząstek materiału w suszarce

 260. Średni czas przejścia materiału przez suszarkę bębnową

 261. Średnia logarytmiczna entalpii składnika gazowego dyfundującego

 262. Średnia logarytmiczna różnica temperatur wymiennika

 263. Średnia logarytmiczna siła napędowa

 264. Średnia logarytmiczna średnic (ruch ciepła - rura)

 265. Średnia logarytmiczna stężenia pary w warstwie granicznej

 266. Średnia objętość materiału w bębnie

 267. Średnia powierzchnia przekroju (rura o zmiennym przekroju)

 268. Średnia prędkość masowa

 269. Średnia wartość naprężenia stycznego (wąska szczelina między cylindrami)

 270. Średnia wartość szybkości ścinania (wąska szczelina między cylindrami)

 271. Średnica bębna suszarki

 272. Średnica cząstki opadającej ruchem burzliwym

 273. Średnica cząstki opadającej ruchem niezakłóconym

 274. Średnica cząstki opadającej ruchem uwarstwionym

 275. Średnica hydrauliczna (bez zastosowania przegród)

 276. Średnica hydrauliczna dla układu heksagonalnego rurek

 277. Średnica hydrauliczna dla układu szeregowego rurek

 278. Średnica hydrauliczna skrubera

 279. Średnica króćca doprowadzającego parę do skraplacza

 280. Średnica króćca wlotowego suszarki

 281. Średnica krytyczna

 282. Średnica pęcherzyka

 283. Średnica równoważna

 284. Średnica wymiennika

 285. Średnica wznoszącego się pęcherzyka gazu

 286. Średnica zastępcza

 287. Średnica zastępcza ziaren

 288. Stała Henry'ego

 289. Stała psychrometryczna

 290. Stan równowagi adsorpcyjnej dla adsorpcji multimolekularnej

 291. Stan równowagi adsorpcyjnej Langmuira dla pokrycia monomolekularnego powierzchni materiału

 292. Stężenie końcowe roztworu w wyparce jednodziałowej

 293. Stężenie roztworu opuszczającego n-ty dział wyparki wielodziałowej

 294. Stopień ekspansji płynu

 295. Stosunek psychrometryczny

 296. Stosunek współczynników wymiany

 297. Straty cieplne

 298. Sumaryczny opór cieplny osadu

 299. Szybkość ścinania (przepływ Couette'a)

 300. Szybkość ścinania na powierzchni cylindra wirującego w nieograniczonej objętości płynu

 301. Szybkość ścinania w układzie stożek-płytka

 302. Szybkość suszenia

 303. Temperatura krytyczna mieszaniny

 304. Temperatura ścianki od strony czynnika odbierającego ciepło

 305. Temperatura ścianki od strony czynnika ogrzewającego

 306. Temperatura zredukowana dla helu i wodoru

 307. Temperaturowy współczynnik potencjału transportu wilgoci

 308. Temperaturowy zakres lepkosprężystości asfaltu

 309. Warunek szczelności połączenia

 310. Wielokrotność recyrkulacji

 311. Wilgotność

 312. Wilgotność bezwzględna masowa

 313. Wilgotność bezwzględna objętościowa

 314. Wilgotność względna powietrza

 315. Wilgotność względna powietrza (metoda punktu rosy)

 316. Właściwe zużycie ciepła dla pierwszego okresu suszenia za pomocą pary przegrzanej

 317. Właściwe zużycie paliwa na 1 kg suchego gazu (suszarka)

 318. Wnikanie masy do zwierciadła (lub od zwierciadła)

 319. Wolna objętość jednostkowa skrubera

 320. Współczynnik Coriolisa

 321. Współczynnik dyfuzji

 322. Współczynnik efektywnego poślizgu

 323. Współczynnik efektywnego poślizgu przy ścianie

 324. Współczynnik Hagenbacha

 325. Współczynnik intensywności wnikania ciepła

 326. Współczynnik konsystencji

 327. Współczynnik naprężeń normalnych

 328. Współczynnik oporu miejscowego

 329. Współczynnik oporu ośrodka (opadanie grawitacyjne)

 330. Współczynnik przenikania ciepła

 331. Współczynnik przenikania ciepła (przypadek skraplania pary grzejnej z jednej strony, z drugiej - wrzenia cieczy)

 332. Współczynnik przewodzenia temperatury

 333. Współczynnik recyrkulacji

 334. Współczynnik rozszerzalności cieplnej płynu

 335. Współczynnik rozszerzalności objętościowej

 336. Współczynnik samoodparowania

 337. Współczynnik ściśliwości płynu

 338. Współczynnik wielokrotności odbicia

 339. Współczynnik wnikania (w przypadku rury poziomej)

 340. Współczynnik wnikania ciepła

 341. Współczynnik wnikania ciepła dla obracającej się rury dookoła osi do niej prostopadłej

 342. Współczynnik wnikania ciepła dla obracającej się rury dookoła osi równoległej do osi rury

 343. Współczynnik wnikania ciepła dla rury

 344. Współczynnik wnikania ciepła dla wrzenia różnych roztworów w szerokim zakresie

 345. Współczynnik wnikania ciepła od ścianki do roztworu (Kiczugin)

 346. Współczynnik wnikania ciepła w przypadku wrzenia w rurkach z osadami

 347. Współczynnik wykorzystania energii cieplnej

 348. Współczynnik wypływu

 349. Wydajność produkcji

 350. Wysokość jednostki wnikania masy dla fazy ciekłej

 351. Wysokość jednostki wnikania masy dla fazy parowej

 352. Wysokość rury suszarniczej

 353. Wysokość warstwy wypełnienia

 354. Wysokość zastępcza dla ciał niewielkich o powierzchni poziomej i pionowej

 355. Wysokość zastępcza dla ściany kulistej

 356. Wysokość żebra (dla rur o żebrach kwadratowych)

 357. Względna prężność pary

 358. Wzór Beattie-Bridgmana

 359. Wzór Buddenberga i Wilkego

 360. Wzór Buechego

 361. Wzór Giacalone'a

 362. Wzór Girifalco

 363. Wzór Hatscheka

 364. Wzór Hougen'a i Piret'a

 365. Wzór Kendalla

 366. Wzór Kendalla i Monroe

 367. Wzór Kistiakowskiego

 368. Wzór Rohsenowa i Choia

 369. Wzór Schacka dla przepływu burzliwego cieczy w rurach

 370. Wzór Schacka dla przepływu burzliwego gazów prostopadle do rurek

 371. Wzór Schacka dla przepływu burzliwego gazów w rurach

 372. Wzór Sutherlanda

 373. Wzór Thorpego i Rodgera

 374. Wzór Watsona

 375. Załadowanie suszarki bębnowej

 376. Zastępcza droga promieniowania

 377. Zastępcza grubość warstwy skroplin dla rury pionowej

 378. Zastępcza grubość warstwy skroplin dla rury poziomej i kondensacji na zewnątrz powierzchni

 379. Zastępcza liczba Nusselta

 380. Zastępcza liczba Webera

 381. Zastępcza wysokość żebra

 382. Zastępcza zdolność emisji

 383. Zastępcze ciepło właściwe dla mieszaniny gazowej

 384. Zastępcze ciepło właściwe molowe dla mieszaniny gazowej

 385. Zastępczy współczynnik przewodzenia dla układu warstw cylindrycznych

 386. Zastępczy współczynnik przewodzenia dla warstw płaskich

 387. Zastępczy wymiar charakterystyczna dla małych ciał

 388. Zastępczy wymiar poprzeczny dla przepływu niewymuszonego

 389. Zewnętrzna temperatura izolacji dla ściany cylindrycznej

 390. Zewnętrzna temperatura izolacji dla ściany płaskiej

 391. Zredukowana szybkość suszenia

 392. Zredukowana temperatura wrzenia

 393. Zredukowane ciśnienie pary

 394. Zużycie powietrza w suszarce