Darząc uśmiechem uszczęśliwiasz serce. Uśmiech bogaci obdarzonego nie zubożając dającego. Wincenty Faber

Wzór na roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez system do przygotowywania ciepłej wody

Wzór na roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez system do przygotowywania ciepłej wody ma postać:

\(Q_{p,W}=w_W\cdot Q_{k,W}+w_{el}\cdot E_{el\:pom, W}\)

gdzie:

\(Q_{p,W}\) - roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez system do przygotowywania ciepłej wody \([\cfrac{kWh}{rok}]\),

\(Q_{k,W}\) - roczne zpaotrzebowanie na energię końcową przez system do przygotowywania ciepłej wody \([\cfrac{kWh}{rok}]\),

\(w_W\) - współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii końcowej do budynku (dotyczy ciepła do przygotowania c. w. u.) \([-]\),

\(w_{el}\) -  współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii końcowej do budynku (dotyczy energii elektrycznej) \([-]\),

\(E_{el\:pom, W}\) - roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą i do napędu urządzeń pomocniczych systemu przygotowania c.w.u.i \([\cfrac{kWh}{rok}]\).