Regulamin portalu naukowiec.org

DEFINICJE

 1. serwis naukowiec.org - serwis internetowy znajdujący się pod adresem http://www.naukowiec.org prowadzony przez firmę INTER Experts Rafał Rendak z siedzibą w Płocku przy ul. Tysiąclecia 10/24, 09-400 Płock, działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczych, pod numerem ewidencyjnym 37530)09, prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płock.
 2. administrator - osoba odpowiedzialna za zarządzanie serwisem.
 3. użytkownik - każda osoba korzystająca z serwisu.
 4. konto - miejsce w serwisie przyporządkowane danemu użytkownikowi konta, w którym może on zarządzać swoimi ogłoszeniami.
 5. konto firmowe - miejsce w serwisie przyporządkowane danemu użytkownikowi konta, reprezentującego konkretną firmę wpisaną do rejestru działalności gospodarczej o nadanym numerze ewidencyjnym i nadanym numerze REGON, w którym może on zarządzać swoimi ogłoszeniami
 6. użytkownik konta - osoba fizyczna lub firma zarejestrowana w serwisie.
 7. ogłoszenie szkoleniowe – oferta firmy, dotycząca przeprowadzanych przez firmę szkoleń
 8. ogłoszenie korepetycji - oferta osoby fizycznej lub firmy, dotycząca prowadzonych przez nie usług w zakresie udzielania korepetycji

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw technicznych w działaniu serwisu. W razie ich wystąpienia administrator dołoży wszelkich starań, aby ich długość była możliwie najkrótsza. Wszelkie informacje o błędnym działaniu serwisu będą rozpatrywane i niezwłocznie naprawiane, jeżeli potwierdzona zostanie ich zasadność.
 3. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami. Wszelkie spory powinny być rozwiązywane pomiędzy użytkownikami serwisu, bez angażowania w nie administratora.
 4. Wszelkie prawa autorskie związane z rozwiązaniami technologicznymi zastosowanymi w serwisie, jak również informacji i materiałów na nim publikowanych są zastrzeżone dla serwisu naukowiec.org. Wykorzystywanie inne niż do celów edukacyjnych oraz udostępnianie, kopiowanie, powielanie bądź wykorzystanie informacji do użytku własnego, związanego z jakąkolwiek działalnością komercyjną - jest zabronione.
 5. Kopiowanie lub rozpowszechnianie fragmentów bądź całych treści serwisu do celów innych niż dozwolonego użytku prywatnego jest surowo zabronione.
 6. Ogłoszenia szkoleniowe mogą dodawać jedynie firmy oferujące usługi przeprowadzania szkoleń.  
 7. Ogłoszenia korepetycji mogą dodawać osoby fizyczne i firmy oferujące usługi udzielania korepetycji. 
 8. W przypadku działań niezgodnych z regulaminem, podjętych przez użytkownika lub inny podmiot mających na celu wpływ na prawidłowe funkcjonowanie serwisu lub uzyskanie danych gromadzonych w serwisie, serwis naukowiec.org zastrzega sobie prawo do skierowania sprawy na drogę prawną i dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych

REJESTRACJA W SERWISIE

 1. Rejestracja w serwisie oznacza pełną akceptację i zobowiązanie się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Rejestracja w serwisie jest darmowa.
 3. Jeden użytkownik konta może zarejestrować tylko jedno konto. W przypadku wykrycia kilku kont tego samego użytkownika konta, lub konta, z którego korzysta wiele osób, wszystkie konta wraz z dodanymi ogłoszeniami mogą zostać usunięte.
 4. W nazwie użytkownika konta mogą znajdować się jedynie małe litery a-z bez polskich znaków, a także cyfry i myślnik. Nazwa użytkownika nie może pokrywać się z nazwą miejscowości, przedmiotem, nazwą egzaminu i nie może być nim żadna z odmian słów takich jak: korepetycje, korepetytor, nauczyciel, lektor itp.
 5. Nazwa użytkownika konta jest widoczna w adresie jego profilu i wszystkich jego ogłoszeń.
 6. Nazwa użytkownika konta, na jego prośbę, może zostać zmieniony przez Administratora serwisu.
 7. Wszelkie dane kontaktowe są podawane przez użytkownika konta na jego odpowiedzialność.
 8. Użytkownik konta jest zobowiązany do uzupełnienia wymaganych informacji w jego koncie zgodnie z prawdą.
 9. Użytkownik konta firmowego, zakładając i administrując konto potwierdza, że został on przez firmę upoważniony do reprezentowania jej w serwisie naukowiec.org.
 10. Użytkownik konta firmowego, chcący zamieszczać ogłoszenia szkoleniowe musi reprezentować konkretną firmę, wpisaną do rejestru działalności gospodarczej o nadanym numerze ewidencyjnym i nadanym numerze REGON
 11. Użytkownik konta firmowego zobligowany jest do założenia konta poprzez firmowy adres mailowy firmy, którą reprezentuje w serwisie naukowiec.org
 12. Użytkownik konta firmowego przy zakładaniu konta jest weryfikowany przez Administratora serwisu na podstawie firmowego adresu mailowego i podanego numeru REGON
 13. Administracja serwisu nie bierze odpowiedzialności za korzystanie z konta danego użytkownika konta przez osoby nieupoważnione
 14. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych użytkowników konta, jeśli zachodzi podejrzenie, że są one niezgodne z prawdą.
 15. Użytkownik konta jest zobowiązany do aktualizowania treści ogłoszeń i danych kontaktowych.
 16. Użytkownicy konta wyrażają zgodę na przesyłanie drogą mailową informacji systemowych, informacji o zmianach w serwisie i jego regulaminie oraz innych wiadomości od administratora.
 17. Użytkownicy konta wyrażają zgodę na otrzymywanie drogą mailową własnych materiałów informacyjnych i reklamowych dotyczących działalności serwisu naukowiec.org i wykorzystywania ich danych do celów statystycznych.

DODAWANIE OGŁOSZEŃ

 1. Pełną odpowiedzialność za treść zamieszczanych ogłoszeń ponosi ogłoszeniodawca.
 2. Użytkowników kont obowiązuje całkowity zakaz reklamowania innych stron bez względu na ich zawartość i pole w jakim adres strony bądź jej nazwa zostanie podana.
 3. Ogłoszenie należy pisać zgodnie z zasadami języka polskiego, z użyciem polskich znaków i bez nagminnego używania wielkich liter (tzw. Caps lock), gdy nie wymaga tego ich pisownia.
 4. Ogłoszenia szkoleniowe w serwisie naukowiec.org mogą zamieszczać jedynie użytkownicy konta firmowego
 5. Administrator wymaga od użytkowników konta zamieszczania ogłoszeń w działach i kategoriach przeznaczonych dla danej treści ogłoszeń
 6. Ogłoszenie musi zawierać informacje zgodne z prawdą dotyczące organizatora szkolenia lub korepetycji, miejsca, daty, ceny oraz treści oferowanej innym użytkownikom
 7. Ogłoszenie należy dodać do odpowiedniej kategorii.
 8. Ogłoszenie może być zmienione bądź usunięte przez użytkownika konta w każdej chwili.
 9. W przypadku użytkowników kont firmowych nazwą użytkownika staje się nazwa firmy bądź instytucji zakładającej dane konto
 10. Niedopuszczalne jest umieszczanie w profilu użytkownika konta oraz w ogłoszeniach treści łamiących obowiązujące przepisy prawa, naruszających prawa i dobra osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie oraz treści o charakterze pornograficznym.
 11. Konta użytkowników nagminnie łamiących regulamin mogą zostać zablokowane na stałe lub tymczasowo. Oznacza to brak możliwości zalogowania się na konto i dokonywania w nim jakichkolwiek zmian, jak również brak możliwości ponownej rejestracji.
 12. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji ogłoszenia lub jego usunięcia po publikacji
 13. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii ogłoszenia opublikowanego przez użytkownika konta, jeżeli uzna, że nadana kategoria jest nieprawidłowa bądź myląca innych użytkowników strony
 14. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do skasowania części lub całej zawartości serwisu naukowiec.org
 15. Administracja serwisu zastrzega sobie do zakończenia działalności serwisu naukowiec.org
 16. Po usunięciu konta, zarówno przez użytkownika jak i administratora nazwa użytkownika będzie dostępna dla innych użytkowników, chcących założyć konto w serwisie naukowiec.org
 17. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu mogą być reklamowane za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w serwisie.
 18. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w możliwie najkrótszym czasie. W wyjątkowych przypadkach rozpatrzenie reklamacji może zająć do 14 dni.
 19. Kontakt z administracją serwisu jest możliwy za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie.

USUWANIE KONT I OGŁOSZEŃ, BLOKADA KONT

 1. Konta użytkowników nagminnie łamiących regulamin mogą zostać zablokowane na stałe lub tymczasowo. Oznacza to brak możliwości zalogowania się na konto i dokonywania w nim jakichkolwiek zmian, jak również brak możliwości ponownej rejestracji.
 2. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji ogłoszenia lub jego usunięcia po publikacji
 3. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii ogłoszenia opublikowanego przez użytkownika konta, jeżeli uzna, że nadana kategoria jest nieprawidłowa bądź myląca innych użytkowników strony
 4. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do skasowania części lub całej zawartości serwisu naukowiec.org
 5. Administracja serwisu zastrzega sobie do zakończenia działalności serwisu naukowiec.org
 6. Po usunięciu konta, zarówno przez użytkownika jak i administratora nazwa użytkownika będzie dostępna dla innych użytkowników, chcących założyć konto w serwisie naukowiec.org

REKLAMACJE

 1. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu mogą być reklamowane za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w serwisie.
 2. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w możliwie najkrótszym czasie. W wyjątkowych przypadkach rozpatrzenie reklamacji może zająć do 14 dni.
 3. Kontakt z administracją serwisu jest możliwy za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie.

ADMINISTRATOR

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania i skutki korzystania przez użytkowników z serwisu naukowiec.org
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu serwisu naukowiec.org
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystywaniem przez użytkowników treści i informacji z serwisu naukowiec.org
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie posiadanych danych użytkowników konta osobom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści i działanie innych serwisów internetowych, do których linki zostały zamieszczone na stronach serwisu naukowiec.org
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i organizację prowadzonej przez użytkowników konta działalności
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na serwisie naukowiec.org

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin może ulec zmianom. Obowiązuje najnowsza wersja regulaminu. Ostatnia zmiana: 28.02.2014.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w serwisie.
 3. Za łamanie niniejszego regulaminu uważa się również próby jego obejścia.
 4. Użytkownicy konta będą informowani o wszelkich zmianach w regulaminie drogą mailową.