Replikacja badania


Replikacja badania polega na ponownym przeprowadzeniu badania z zachowaniem tych samych warunków badawczych, co w pierwszym badaniu (badaniu odniesienia). Ideą replikacji jest sprawdzenie czy uzyskane wyniki w pierwszym badaniu powtórzą się w kolejnym badaniu. 

Ważnym aspektem przeprowadzenia replikacji jest odtworzenie takich samych albo bardzo zbliżonych warunków badawczych jakie zachodziły (zostały ustalone) w pierwotnym badaniu. Jeżeli warunki badawcze odbiegałyby od pierwotnego badania nie wiadomym byłoby czy nie zmieniłby wyników badania, a tym samym nie wiadomo byłoby czemu przypisać wystąpienie  ewentualnych różnic pomiędzy wynikami badania replikowanego i replikacji. 

Replikacja pomaga określić wpływ zmiennych zakłócających na badane zjawisko, zmiennych, które nie były brane pod uwagę w pierwotnym badaniu. Jeżeli w replikacji uzyskane zostaną inne wyniki to naturalną rzeczą jest weryfikacja tego, czym różniły się grupy bądź warunki badawcze (określenie zmiennych zakłócających) w obydwu badaniach. Występujące różnice między badaniami mogą być przypisane zmiennym zakłócającym (po ich identyfikacji) bądź działaniu wariancji błędu losowego.

Masz problem z analizą statystyczna? Przejdź TU! 

Replikację przeprowadza się na innej grupie badanych osób, ponieważ sam efekt ponownego badania tej samej grupy osób może wpływać na uzyskiwane wyniki badania. Korzystając z idei doboru próby do badania, zachowując losowość możemy przyjąć, że grupa badana w replikacji będzie zbliżona do grupy osób badanych w pierwotnych badaniu pod względem występowania zmiennych ubocznych.

Replikację najczęściej przeprowadza inny badacz lub zespół badaczy. Po pierwsze związane jest to z faktem, iż ponowne przeprowadzenie badania przez tego samego badacza może zniekształcić uzyskane wyniki (efekt występujący najczęściej w naukach społecznych). Po drugie, ciekawe badania (po ich publikacji)  są z chęcią poddawane weryfikacji i są replikowane przez inne zespoły badawcze, w celu sprawdzenia czy przy tych samych warunkach uzyskane zostaną takie same wyniki, zależności.

Należy zaznaczyć, że replikacja jest czym innym od badania w modelu powtarzanych pomiarów. W replikacji badamy inną grupę osób, jednostek w tych samych warunkach, w modelu powtarzanych pomiarów badamy te same osoby, jednostki w innych warunkach badawczych.