Eszkola

Etapy rozwoju życia na naszej planecie - krótka charakterystyka

Etapy rozwoju życia na Ziemi możemy podzielić na trzy eony, następnie na trzy ery a następnie na okresy. Ich czas trwania podajemy w milionach lat.  Najbardziej czytelnie można podać wszystkie informacje za pomocą tabeli.

Eon  Era Okres Czas w mln lat Najważniejsze wydarzenia biologiczne
Fanerozoik Kenozoik  czwartorzęd obecnie-2,5
 • pojawienie się, rozwój i rozprzestrzenianie się człowieka rozumnego 
neogen 2,5-23
 • panowanie ssaków na lądach, powstanie hominidów,
paleogen 23-66
 • rozwój roślin okrytonasiennych
 • szybki rozwój ssaków i ptaków
Mezozoik  kreda 66-146
 • wymieranie organizmów
 • szczyt rozwoju gadów
 • rozwój ptaków i ssaków
 • pojawienie się roślin okrytonasiennych
jura 146-200
 • zdominowanie lądów przez gady i owady
 • dominacja roślin nagonasiennych
 • pojawienie się ptaków
 • pierwsza faza ewolucji ssaków
trias 200-251
 • wielkie wymieranie organizmów
 • dominacja roślin nagonasiennych
 • pojawienie się ssaków
 • różnicowanie się gadów
Paleozoik  perm 251-299
 • wymieranie organizmów na końcu okresu
 • rozwój roślin nagonasiennych
 • rozwój gadów, w tym ssakokształtnych
 • rozwój owadów
karbon 299-359
 • szczyt rozwoju paprotników 
 • rozwój płazów
 • pojawienie się gadów
 • pojawienie się uskrzydlonych owadów
dewon  359-416
 • wymieranie organizmów na końcu okresu
 • rozwój roślin lądowych
 • panowanie ryb
 • pojawienie się pierwszych płazów 
sylur  416-444
 • pojawienie się pierwszych roślin lądowych i zwierząt,
 • rozwój ryb
ordowik 444-488
 • masowe wymieranie pod koniec okresu
 • dominacja bezkręgowców i glonów 
 • rozwój bezżuchwowców
kambr 488-542
 • eksplozja kambryjska
 • różnicowanie się organizmów morskich
Proterozoik     542-2500
 • pojawienie się zwierząt tkankowych
 • rozwój organizmów morskich wielokomórkowych
 • powstanie pierwszych eukariontów
Archaik      2500-4600
 • różnicowanie się prokariontów
 • powstanie pierwotnych form życia
 • biogeneza

 

Etapy rozwoju życia na naszej planecie Wasze opinie

3+1 =