Eszkola

Statystyka wzory

 1. Autokorelacja
 2. Błąd średni estymacji w modelu regresji
 3. Błąd średni procentowy w modelu regresji
 4. Błąd standardowy kurtozy
 5. Błąd standardowy mediany
 6. Błąd standardowy odchylenia standardowego
 7. Błąd standardowy oszacowania w regresji liniowej
 8. Błąd standardowy skośności
 9. Błąd standardowy średniej
 10. Cząstkowe Eta kwadrat
 11. Czynnik inflacji wariancji VIF
 12. Eta kwadrat
 13. Iloraz szans (odds ratio)
 14. Istotność współczynnika regresji
 15. Jednoczynnikowa analiza wariancji
 16. Korelacja cząstkowa
 17. Korelacja rho-Spearmana
 18. Korelacja rho-Spearmana - różnica rang
 19. Korelacja wieloraka
 20. Kowariancja
 21. Kurtoza
 22. Moment centralny r-tego stopnia
 23. Niepewność rozszerzona
 24. Niestandaryzowana reszta w regresji liniowej
 25. Odchylenie ćwiartkowe
 26. Odchylenie przeciętne
 27. Odchylenie standardowe
 28. Odległość Mahalanobisa
 29. Poprawka na ciągłość Yatesa
 30. Przedział ufności dla średniej
 31. Pseudo R-kwadrat
 32. R-kwadrat Coxa-Snella
 33. R-kwadrat Nagelkerke
 34. R-kwadrat w modelu regresji liniowej
 35. Regresja liniowa
 36. Regresja logistyczna
 37. Regresja ogólna postać
 38. Reszta standaryzowana w regresji liniowej
 39. Rozkład chi-kwadrat - funkcja gęstości
 40. Rozkład normalny - funkcja gęstości
 41. Rozkład t-Studenta - funkcja gęstości
 42. Rozstęp
 43. Ryzyko względne (relative risk)
 44. Skorygowany współczynnik kontyngencji C Pearsona
 45. Średni błąd bezwzględny estymacji w modelu regresji
 46. Średni kwadratowy błąd estymacji
 47. Średni procentowy błąd bezwzględny estymacji w modelu regresji
 48. Średnia
 49. Statystyka Walda - test
 50. Test Durbina-Watsona
 51. Test Kruskala-Wallisa
 52. Test Levene'a
 53. Test niezależności chi-kwadrat
 54. Test Shapiro-Wilka
 55. Test t-Studenta dla jednej próby
 56. Test t-Studenta dla prób niezależnych
 57. Test t-Studenta dla prób zależnych
 58. Test U Manna-Whitneya
 59. Test W Kendalla
 60. Test Welcha-Aspin
 61. Test Z
 62. Test zgodności chi-kwadrat
 63. Wariancja
 64. Wartość oczekiwana
 65. Wieloczynnikowa analiza wariancji
 66. Wskaźnik tolerancji w modelach regresji
 67. Współczynnik Beta w modelu regresji liniowej
 68. Współczynnik determinacji R-kwadrat
 69. Współczynnik kontyngencji C Pearsona
 70. Współczynnik korelacji r-Pearsona
 71. Współczynnik Omega kwadrat
 72. Współczynnik skośności
 73. Współczynnik V Cramera
 74. Współczynnik zbieżności Czuprowa
 75. Współczynnik \(\phi\) Yule'a, Phi
 76. Współczynniki prostej regresji liniowej