Statystyka

 1. Autokorelacja

 2. Błąd średni estymacji w modelu regresji

 3. Błąd średni procentowy w modelu regresji

 4. Błąd standardowy kurtozy

 5. Błąd standardowy mediany

 6. Błąd standardowy odchylenia standardowego

 7. Błąd standardowy oszacowania w regresji liniowej

 8. Błąd standardowy skośności

 9. Błąd standardowy średniej

 10. Cząstkowe Eta kwadrat

 11. Czynnik inflacji wariancji VIF

 12. Eta kwadrat

 13. Iloraz szans (odds ratio)

 14. Istotność współczynnika regresji

 15. Jednoczynnikowa analiza wariancji

 16. Korelacja cząstkowa

 17. Korelacja rho-Spearmana

 18. Korelacja rho-Spearmana - różnica rang

 19. Korelacja wieloraka

 20. Kowariancja

 21. Kurtoza

 22. Moment centralny r-tego stopnia

 23. Niepewność rozszerzona

 24. Niestandaryzowana reszta w regresji liniowej

 25. Odchylenie ćwiartkowe

 26. Odchylenie przeciętne

 27. Odchylenie standardowe

 28. Odległość Mahalanobisa

 29. Poprawka na ciągłość Yatesa

 30. Przedział ufności dla średniej

 31. Pseudo R-kwadrat

 32. R-kwadrat Coxa-Snella

 33. R-kwadrat Nagelkerke

 34. R-kwadrat w modelu regresji liniowej

 35. Regresja liniowa

 36. Regresja logistyczna

 37. Regresja ogólna postać

 38. Reszta standaryzowana w regresji liniowej

 39. Rozkład chi-kwadrat - funkcja gęstości

 40. Rozkład normalny - funkcja gęstości

 41. Rozkład t-Studenta - funkcja gęstości

 42. Rozstęp

 43. Ryzyko względne (relative risk)

 44. Skorygowany współczynnik kontyngencji C Pearsona

 45. Średni błąd bezwzględny estymacji w modelu regresji

 46. Średni kwadratowy błąd estymacji

 47. Średni procentowy błąd bezwzględny estymacji w modelu regresji

 48. Średnia

 49. Statystyka Walda - test

 50. Test Durbina-Watsona

 51. Test Kruskala-Wallisa

 52. Test Levene'a

 53. Test niezależności chi-kwadrat

 54. Test Shapiro-Wilka

 55. Test t-Studenta dla jednej próby

 56. Test t-Studenta dla prób niezależnych

 57. Test t-Studenta dla prób zależnych

 58. Test U Manna-Whitneya

 59. Test W Kendalla

 60. Test Welcha-Aspin

 61. Test Z

 62. Test zgodności chi-kwadrat

 63. Wariancja

 64. Wartość oczekiwana

 65. Wieloczynnikowa analiza wariancji

 66. Wskaźnik tolerancji w modelach regresji

 67. Współczynnik \(\phi\) Yule'a, Phi

 68. Współczynnik Beta w modelu regresji liniowej

 69. Współczynnik determinacji R-kwadrat

 70. Współczynnik kontyngencji C Pearsona

 71. Współczynnik korelacji r-Pearsona

 72. Współczynnik Omega kwadrat

 73. Współczynnik skośności

 74. Współczynnik V Cramera

 75. Współczynnik zbieżności Czuprowa

 76. Współczynniki prostej regresji liniowej