Eszkola

Chemia wzory

 1. Absorbancja w absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS)
 2. Aktywność jonów
 3. Aktywność źródła promieniowania
 4. Bezwzględna wydajność kwantowa fluorescencji
 5. Bilans materiałowy kolumny rektyfikacyjnej
 6. Całkowite natężenie promieniowania rozproszonego w układzie koloidalnym
 7. Całkowite odkształcenie przy szeregowym połączeniu dwóch elementów (element Burgersa)
 8. Ciepło molowe
 9. Ciepło właściwe
 10. Ciepło właściwe przy stałej objętości
 11. Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu dla reakcji chemicznej
 12. Ciężar właściwy w stopniach API
 13. Ciśnienie cząstkowe
 14. Czas opóźnienia
 15. Częstość precesji (częstość Larmora)
 16. Czułość wagi
 17. Dipol indukowany
 18. Dopuszczalna wartość momentu pędu
 19. Dopuszczalne wartości składowej Mz wektora momentu pędu elektronu
 20. Dyfuzja podłużna w fazie ruchomej
 21. Dyfuzja wirowa
 22. Długość konturowa (hydrodynamiczna)
 23. Długość konturowa (hydrodynamiczna) w łańcuchu swobodnie połączonych segmentów
 24. Efektywna liczba półek teoretycznych
 25. Efektywny promień chmury jonowej
 26. Energetyczna wydajność fluorescencji
 27. Energia aktywacji przepływu lepkiego
 28. Energia całkowita elektronu (na n-tej orbicie Bohra)
 29. Energia kinetyczna elektronu
 30. Energia potencjalna elektronu
 31. Energia swobodna Helmholtza
 32. Energia wiązania jądra
 33. Entalpia
 34. Entalpia parowania
 35. Entalpia sublimacji
 36. Entalpia swobodna (entalpia swobodna Gibbsa)
 37. Entalpia swobodna dla reakcji elektrochemicznych
 38. Entalpia topnienia
 39. Entropia polimeryzacji
 40. Gęstość bezwzględna
 41. Gęstość gazu w warunkach normalnych
 42. Graniczna przewodność molowa (prawo Kohlrauscha)
 43. Graniczna przewodność równoważnikowa
 44. I prawo absorpcji (prawo Lamberta)
 45. I prawo Faradaya
 46. II prawo absorpcji (prawo Lamberta-Beera)
 47. II prawo Faradaya
 48. III prawo absorpcji (prawo addytywności absorpcji)
 49. Iloczyn jonowy wody
 50. Iloczyn rozpuszczalności
 51. Ilość wkładek potrzebnych do otrzymania laminatu
 52. Ilość żywicy potrzebnej do wykonania laminatu
 53. Indeks korelacji CI (ocena charakteru chemicznego ropy)
 54. Indeks penetracji
 55. Indeks retencji Kovátsa
 56. Intensywność fluorescencji
 57. Lepkość zespolona
 58. Lepkości polimeru: właściwa, zredukowana, względna (metoda wiskozymetryczna)
 59. Liczba elektronów walencyjnych
 60. Liczba kwasowa
 61. Liczba moli
 62. Liczba przenoszenia jonów
 63. Liczba segmentów Kuhna w łańcuchu
 64. Masa próbki w próżni
 65. Masa substancji w warstwie ekstrahowanej po n ekstrakcjach
 66. Masowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR)
 67. Miano roztworu
 68. Miano roztworu (titrantu)
 69. Moduł krzemianowy
 70. Moduł zespolony
 71. Molalność
 72. Moment dipolowy
 73. Moment dipolowy drobiny wieloatomowej
 74. Naprężenie styczne
 75. Naprężenie styczne przy ściance kapilary
 76. Nasiąkliwość polimerów
 77. Natężenie efektywne
 78. Niedobór masy (deficyt masy, defekt masy)
 79. Odkształcenie
 80. Okres połowicznego rozpadu (zaniku)
 81. Orbitalny moment pędu
 82. Parametr rozpuszczalności
 83. Parametr rozpuszczalności Hildenbranda
 84. pH roztworu
 85. pH roztworu buforowego
 86. pK
 87. Pojemność buforowa roztworu
 88. Pojemność cieplna układu kalorymetrycznego
 89. Polaryzowalność
 90. Praca adhezji
 91. Prawo Hessa
 92. Prawo Hooke'a
 93. Prawo Raoulta
 94. Prawo rozcieńczeń Ostwalda
 95. Prawo rozpadu promieniotwórczego
 96. Prędkość elektroforetyczna
 97. Prędkość elektronu na n-tej orbicie Bohra
 98. Prężność pary nad roztworem ciała stałego w cieczy
 99. Prężność pary nad roztworem gazu w cieczy (Prawo Henry'ego)
 100. Promień jądra atomowego
 101. Promień jądra atomu
 102. Promień n-tej orbity Bohra
 103. Przesunięcie chemiczne
 104. Przewodność molowa
 105. Przewodność równoważnikowa
 106. Równania kinetyczne dla reakcji I rzędu
 107. Równania kinetyczne dla reakcji II rzędu
 108. Równanie Clapeyrona
 109. Równanie Arrheniusa
 110. Równanie Cottrella
 111. Równanie dotyczące nukleacji micelarnej
 112. Równanie Gibbsa-Helmholtza
 113. Równanie Helmholtza-Smoluchowskiego
 114. Równanie Ilkoviča
 115. Równanie Marka-Houwinka - lepkość zerowa
 116. Równanie Nernsta
 117. Równanie orbity Bohra
 118. Równanie Plancka-Hendersona
 119. Równanie Poiseuille'a
 120. Równanie Randlesa-Sevčika
 121. Równanie reologiczne elementu Kelvina
 122. Równanie reologiczne elementu Maxwella
 123. Równanie Rydberga
 124. Równanie Schrodingera
 125. Równanie Snydera-Soczewińskiego
 126. Równanie Van Deemtera
 127. Równanie Van der Waalsa
 128. Ruchliwość cząstki koloidalnej
 129. Ruchliwość jonów
 130. Sedymentacja asfaltu
 131. Selektywność
 132. Siła elektromotoryczna ogniwa
 133. Siła jonowa
 134. Spinowy moment pędu
 135. Spinowy moment pędu elektronu
 136. Średni ciężar cząsteczkowy (metoda grup końcowych)
 137. Średni stopień polimeryzacji (polikondensacji)
 138. Średnia kwadratowa odległości końców łańcucha makrocząsteczki
 139. Średnia masa atomowa pierwiastka
 140. Standardowa entalpia swobodna reakcji
 141. Standardowa entalpia tworzenia (ciepło tworzenia)
 142. Stała dysocjacji
 143. Stała ebulioskopowa
 144. Stała kinetyczna pęcznienia
 145. Stała kriometryczna
 146. Stała naczynka konduktometrycznego
 147. Stała równowagi reakcji
 148. Stężenie molowe roztworu
 149. Stężenie procentowe roztworu
 150. Stopień dysocjacji
 151. Stopień konwersji (przemiany, przereagowania)
 152. Stopień krystalizacji
 153. Stopień pęcznienia
 154. Stopień przereagowania
 155. Stosunek masowy
 156. Stosunek molowy
 157. Stosunek objętościowy
 158. Stosunek wskaźników płynięcia (FRR)
 159. Szerokość linii atomowych
 160. Sztywność względna
 161. Szybkość adsorpcji
 162. Szybkość inicjacji polimeryzacji rodnikowej
 163. Szybkość poruszania się cząstek koloidalnych
 164. Szybkość reakcji
 165. Szybkość reakcji polimeryzacji
 166. Szybkość rozpadu promieniotwórczego
 167. Szybkość rozpuszczania
 168. Szybkość sedymentacji układu koloidalnego
 169. Ułamek masowy
 170. Ułamek molowy
 171. Ułamek objętościowy
 172. Warunek Bohra dla częstotliwości promieniowania \(v\)
 173. Warunek rezonansu magnetycznego
 174. Warunek rezonansu magnetycznego dla układu rzeczywistego
 175. Wrażliwość temperaturowa
 176. Wskaźnik niestabilności koloidalnej
 177. Współczynnik aktywności jonów
 178. Współczynnik dyspersji w analizie przepływowo-wstrzykowej
 179. Współczynnik giromagnetyczny
 180. Współczynnik podziału
 181. Współczynnik Poissona (współczynnik adiabaty)
 182. Współczynnik proporcjonalności (równoważnik elektrochemiczny)
 183. Współczynnik retencji (współczynnik pojemnościowy kolumny)
 184. Współczynnik równoważności alkacymetryczny
 185. Współczynnik równoważności redoksymetryczny
 186. Współczynnik selektywności
 187. Współczynnik spowolnienia
 188. Współczynnik tłumienia
 189. Wydajność bezwzględna procesu chemicznego
 190. Wydajność prądowa
 191. Wydajność procesu chemicznego
 192. Wydajność względna procesu chemicznego (uzysk)
 193. Wysokość równoważna półce teoretycznej (WRPT)
 194. Względna masa atomowa
 195. Względna przenikalność elektryczna (stała dielektryczna rozpuszczalników)
 196. Względny czas retencji
 197. Zapalność (metoda wskaźnika tlenowego)
 198. Zasada nieoznaczoności Heisenberga
 199. Zawartość parafiny w próbce
 200. Zdolność rozdzielcza kolumny
 201. Zerowa objętość retencji
 202. Zmiana entalpii swobodnej w reakcji chemicznej
 203. Zmiana entropii
 204. Zmiana entropii w reakcji chemicznej
 205. Zmiana temperatury krzepnięcia
 206. Zmiana temperatury wrzenia
 207. Zredukowana objętość retencji
 208. Zredukowany czas retencji
 209. Zwilżalność
 210. Ładunek elektryczny