Eszkola

Chemia wzory

 1. Absorbancja w absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS)
 2. Aktywność jonów
 3. Aktywność źródła promieniowania
 4. Bezwzględna wydajność kwantowa fluorescencji
 5. Bilans materiałowy kolumny rektyfikacyjnej
 6. Całkowite natężenie promieniowania rozproszonego w układzie koloidalnym
 7. Całkowite odkształcenie przy szeregowym połączeniu dwóch elementów (element Burgersa)
 8. Ciepło molowe
 9. Ciepło właściwe
 10. Ciepło właściwe przy stałej objętości
 11. Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu dla reakcji chemicznej
 12. Ciężar właściwy w stopniach API
 13. Ciśnienie cząstkowe
 14. Czas opóźnienia
 15. Częstość precesji (częstość Larmora)
 16. Czułość wagi
 17. Dipol indukowany
 18. Dopuszczalna wartość momentu pędu
 19. Dopuszczalne wartości składowej Mz wektora momentu pędu elektronu
 20. Dyfuzja podłużna w fazie ruchomej
 21. Dyfuzja wirowa
 22. Długość konturowa (hydrodynamiczna)
 23. Długość konturowa (hydrodynamiczna) w łańcuchu swobodnie połączonych segmentów
 24. Efektywna liczba półek teoretycznych
 25. Efektywny promień chmury jonowej
 26. Energetyczna wydajność fluorescencji
 27. Energia aktywacji przepływu lepkiego
 28. Energia całkowita elektronu (na n-tej orbicie Bohra)
 29. Energia kinetyczna elektronu
 30. Energia potencjalna elektronu
 31. Energia swobodna Helmholtza
 32. Energia wiązania jądra
 33. Entalpia
 34. Entalpia parowania
 35. Entalpia sublimacji
 36. Entalpia swobodna (entalpia swobodna Gibbsa)
 37. Entalpia swobodna dla reakcji elektrochemicznych
 38. Entalpia topnienia
 39. Entropia polimeryzacji
 40. Gęstość bezwzględna
 41. Gęstość gazu w warunkach normalnych
 42. Graniczna przewodność molowa (prawo Kohlrauscha)
 43. Graniczna przewodność równoważnikowa
 44. I prawo absorpcji (prawo Lamberta)
 45. I prawo Faradaya
 46. II prawo absorpcji (prawo Lamberta-Beera)
 47. II prawo Faradaya
 48. III prawo absorpcji (prawo addytywności absorpcji)
 49. Iloczyn jonowy wody
 50. Iloczyn rozpuszczalności
 51. Ilość wkładek potrzebnych do otrzymania laminatu
 52. Ilość żywicy potrzebnej do wykonania laminatu
 53. Indeks korelacji CI (ocena charakteru chemicznego ropy)
 54. Indeks penetracji
 55. Indeks retencji Kovátsa
 56. Intensywność fluorescencji
 57. Lepkość względna polimeru
 58. Lepkość zespolona
 59. Lepkości polimeru: właściwa, zredukowana, względna (metoda wiskozymetryczna)
 60. Liczba elektronów walencyjnych
 61. Liczba kwasowa
 62. Liczba moli
 63. Liczba przenoszenia jonów
 64. Liczba segmentów Kuhna w łańcuchu
 65. Masa próbki w próżni
 66. Masa substancji w warstwie ekstrahowanej po n ekstrakcjach
 67. Masowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR)
 68. Miano roztworu
 69. Miano roztworu (titrantu)
 70. Moduł krzemianowy
 71. Moduł zespolony
 72. Molalność
 73. Moment dipolowy
 74. Moment dipolowy drobiny wieloatomowej
 75. Naprężenie styczne
 76. Naprężenie styczne przy ściance kapilary
 77. Nasiąkliwość polimerów
 78. Natężenie efektywne
 79. Niedobór masy (deficyt masy, defekt masy)
 80. Odkształcenie
 81. Okres połowicznego rozpadu (zaniku)
 82. Orbitalny moment pędu
 83. Parametr rozpuszczalności
 84. Parametr rozpuszczalności Hildenbranda
 85. pH roztworu
 86. pH roztworu buforowego
 87. pK
 88. Pojemność buforowa roztworu
 89. Pojemność cieplna układu kalorymetrycznego
 90. Polaryzowalność
 91. Praca adhezji
 92. Prawo Hessa
 93. Prawo Hooke'a
 94. Prawo Raoulta
 95. Prawo rozcieńczeń Ostwalda
 96. Prawo rozpadu promieniotwórczego
 97. Prędkość elektroforetyczna
 98. Prędkość elektronu na n-tej orbicie Bohra
 99. Prężność pary nad roztworem ciała stałego w cieczy
 100. Prężność pary nad roztworem gazu w cieczy (Prawo Henry'ego)
 101. Promień jądra atomowego
 102. Promień jądra atomu
 103. Promień n-tej orbity Bohra
 104. Przesunięcie chemiczne
 105. Przewodność molowa
 106. Przewodność równoważnikowa
 107. Równania kinetyczne dla reakcji I rzędu
 108. Równania kinetyczne dla reakcji II rzędu
 109. Równanie Clapeyrona
 110. Równanie Arrheniusa
 111. Równanie Cottrella
 112. Równanie dotyczące nukleacji micelarnej
 113. Równanie Gibbsa-Helmholtza
 114. Równanie Helmholtza-Smoluchowskiego
 115. Równanie Ilkoviča
 116. Równanie Marka-Houwinka - lepkość zerowa
 117. Równanie Nernsta
 118. Równanie orbity Bohra
 119. Równanie Plancka-Hendersona
 120. Równanie Poiseuille'a
 121. Równanie Randlesa-Sevčika
 122. Równanie reologiczne elementu Kelvina
 123. Równanie reologiczne elementu Maxwella
 124. Równanie Rydberga
 125. Równanie Schrodingera
 126. Równanie Snydera-Soczewińskiego
 127. Równanie Van Deemtera
 128. Równanie Van der Waalsa
 129. Ruchliwość cząstki koloidalnej
 130. Ruchliwość jonów
 131. Sedymentacja asfaltu
 132. Selektywność
 133. Siła elektromotoryczna ogniwa
 134. Siła jonowa
 135. Spinowy moment pędu
 136. Spinowy moment pędu elektronu
 137. Średni ciężar cząsteczkowy (metoda grup końcowych)
 138. Średni stopień polimeryzacji (polikondensacji)
 139. Średnia kwadratowa odległości końców łańcucha makrocząsteczki
 140. Średnia masa atomowa pierwiastka
 141. Standardowa entalpia swobodna reakcji
 142. Standardowa entalpia tworzenia (ciepło tworzenia)
 143. Stała dysocjacji
 144. Stała ebulioskopowa
 145. Stała kinetyczna pęcznienia
 146. Stała kriometryczna
 147. Stała naczynka konduktometrycznego
 148. Stała równowagi reakcji
 149. Stężenie molowe roztworu
 150. Stężenie procentowe roztworu
 151. Stopień dysocjacji
 152. Stopień konwersji (przemiany, przereagowania)
 153. Stopień krystalizacji
 154. Stopień pęcznienia
 155. Stopień przereagowania
 156. Stosunek masowy
 157. Stosunek molowy
 158. Stosunek objętościowy
 159. Stosunek wskaźników płynięcia (FRR)
 160. Szerokość linii atomowych
 161. Sztywność względna
 162. Szybkość adsorpcji
 163. Szybkość inicjacji polimeryzacji rodnikowej
 164. Szybkość poruszania się cząstek koloidalnych
 165. Szybkość reakcji
 166. Szybkość reakcji polimeryzacji
 167. Szybkość rozpadu promieniotwórczego
 168. Szybkość rozpuszczania
 169. Szybkość sedymentacji układu koloidalnego
 170. Ułamek masowy
 171. Ułamek molowy
 172. Ułamek objętościowy
 173. Warunek Bohra dla częstotliwości promieniowania \(v\)
 174. Warunek rezonansu magnetycznego
 175. Warunek rezonansu magnetycznego dla układu rzeczywistego
 176. Wrażliwość temperaturowa
 177. Wskaźnik niestabilności koloidalnej
 178. Współczynnik aktywności jonów
 179. Współczynnik dyspersji w analizie przepływowo-wstrzykowej
 180. Współczynnik giromagnetyczny
 181. Współczynnik podziału
 182. Współczynnik Poissona (współczynnik adiabaty)
 183. Współczynnik proporcjonalności (równoważnik elektrochemiczny)
 184. Współczynnik retencji (współczynnik pojemnościowy kolumny)
 185. Współczynnik równoważności alkacymetryczny
 186. Współczynnik równoważności redoksymetryczny
 187. Współczynnik selektywności
 188. Współczynnik spowolnienia
 189. Współczynnik tłumienia
 190. Wydajność bezwzględna procesu chemicznego
 191. Wydajność prądowa
 192. Wydajność procesu chemicznego
 193. Wydajność względna procesu chemicznego (uzysk)
 194. Wysokość równoważna półce teoretycznej (WRPT)
 195. Względna masa atomowa
 196. Względna przenikalność elektryczna (stała dielektryczna rozpuszczalników)
 197. Względny czas retencji
 198. Zapalność (metoda wskaźnika tlenowego)
 199. Zasada nieoznaczoności Heisenberga
 200. Zawartość parafiny w próbce
 201. Zdolność rozdzielcza kolumny
 202. Zerowa objętość retencji
 203. Zmiana entalpii swobodnej w reakcji chemicznej
 204. Zmiana entropii
 205. Zmiana entropii w reakcji chemicznej
 206. Zmiana temperatury krzepnięcia
 207. Zmiana temperatury wrzenia
 208. Zredukowana objętość retencji
 209. Zredukowany czas retencji
 210. Zwilżalność
 211. Ładunek elektryczny