Chemia wzory

 1. Absorbancja w absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS)
 2. Aktywność jonów
 3. Aktywność źródła promieniowania
 4. Bezwzględna wydajność kwantowa fluorescencji
 5. Bilans materiałowy kolumny rektyfikacyjnej
 6. Całkowite natężenie promieniowania rozproszonego w układzie koloidalnym
 7. Całkowite odkształcenie przy szeregowym połączeniu dwóch elementów (element Burgersa)
 8. Ciepło właściwe
 9. Ciepło właściwe przy stałej objętości
 10. Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu dla reakcji chemicznej
 11. Ciężar właściwy w stopniach API
 12. Ciśnienie cząstkowe
 13. Czas opóźnienia
 14. Częstość precesji (częstość Larmora)
 15. Czułość wagi
 16. Dipol indukowany
 17. Dopuszczalna wartość momentu pędu
 18. Dopuszczalne wartości składowej Mz wektora momentu pędu elektronu
 19. Dyfuzja podłużna w fazie ruchomej
 20. Dyfuzja wirowa
 21. Długość konturowa (hydrodynamiczna)
 22. Długość konturowa (hydrodynamiczna) w łańcuchu swobodnie połączonych segmentów
 23. Efektywna liczba półek teoretycznych
 24. Efektywny promień chmury jonowej
 25. Energetyczna wydajność fluorescencji
 26. Energia aktywacji przepływu lepkiego
 27. Energia całkowita elektronu (na n-tej orbicie Bohra)
 28. Energia kinetyczna elektronu
 29. Energia potencjalna elektronu
 30. Energia swobodna Helmholtza
 31. Energia wiązania jądra
 32. Entalpia
 33. Entalpia parowania
 34. Entalpia sublimacji
 35. Entalpia swobodna (entalpia swobodna Gibbsa)
 36. Entalpia swobodna dla reakcji elektrochemicznych
 37. Entalpia topnienia
 38. Entropia polimeryzacji
 39. Gęstość bezwzględna
 40. Gęstość gazu w warunkach normalnych
 41. Graniczna przewodność molowa (prawo Kohlrauscha)
 42. Graniczna przewodność równoważnikowa
 43. I prawo absorpcji (prawo Lamberta)
 44. I prawo Faradaya
 45. II prawo absorpcji (prawo Lamberta-Beera)
 46. II prawo Faradaya
 47. III prawo absorpcji (prawo addytywności absorpcji)
 48. Iloczyn jonowy wody
 49. Iloczyn rozpuszczalności
 50. Ilość wkładek potrzebnych do otrzymania laminatu
 51. Ilość żywicy potrzebnej do wykonania laminatu
 52. Indeks korelacji CI (ocena charakteru chemicznego ropy)
 53. Indeks penetracji
 54. Indeks retencji Kovátsa
 55. Intensywność fluorescencji
 56. Lepkość zespolona
 57. Lepkości polimeru: właściwa, zredukowana, względna (metoda wiskozymetryczna)
 58. Liczba elektronów walencyjnych
 59. Liczba kwasowa
 60. Liczba moli
 61. Liczba przenoszenia jonów
 62. Liczba segmentów Kuhna w łańcuchu
 63. Masa próbki w próżni
 64. Masa substancji w warstwie ekstrahowanej po n ekstrakcjach
 65. Masowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR)
 66. Miano roztworu
 67. Miano roztworu (titrantu)
 68. Moduł krzemianowy
 69. Moduł zespolony
 70. Molalność
 71. Moment dipolowy
 72. Moment dipolowy drobiny wieloatomowej
 73. Naprężenie styczne
 74. Naprężenie styczne przy ściance kapilary
 75. Nasiąkliwość polimerów
 76. Natężenie efektywne
 77. Niedobór masy (deficyt masy, defekt masy)
 78. Odkształcenie
 79. Okres połowicznego rozpadu (zaniku)
 80. Orbitalny moment pędu
 81. Parametr rozpuszczalności
 82. Parametr rozpuszczalności Hildenbranda
 83. pH roztworu
 84. pH roztworu buforowego
 85. pK
 86. Pojemność buforowa roztworu
 87. Pojemność cieplna układu kalorymetrycznego
 88. Polaryzowalność
 89. Praca adhezji
 90. Prawo Hessa
 91. Prawo Hooke'a
 92. Prawo Raoulta
 93. Prawo rozcieńczeń Ostwalda
 94. Prawo rozpadu promieniotwórczego
 95. Prędkość elektroforetyczna
 96. Prędkość elektronu na n-tej orbicie Bohra
 97. Prężność pary nad roztworem ciała stałego w cieczy
 98. Prężność pary nad roztworem gazu w cieczy (Prawo Henry'ego)
 99. Promień jądra atomowego
 100. Promień jądra atomu
 101. Promień n-tej orbity Bohra
 102. Przesunięcie chemiczne
 103. Przewodność molowa
 104. Przewodność równoważnikowa
 105. Równania kinetyczne dla reakcji I rzędu
 106. Równania kinetyczne dla reakcji II rzędu
 107. Równanie Clapeyrona
 108. Równanie Arrheniusa
 109. Równanie Cottrella
 110. Równanie dotyczące nukleacji micelarnej
 111. Równanie Gibbsa-Helmholtza
 112. Równanie Helmholtza-Smoluchowskiego
 113. Równanie Ilkoviča
 114. Równanie Marka-Houwinka - lepkość zerowa
 115. Równanie Nernsta
 116. Równanie orbity Bohra
 117. Równanie Plancka-Hendersona
 118. Równanie Poiseuille'a
 119. Równanie Randlesa-Sevčika
 120. Równanie reologiczne elementu Kelvina
 121. Równanie reologiczne elementu Maxwella
 122. Równanie Rydberga
 123. Równanie Schrodingera
 124. Równanie Snydera-Soczewińskiego
 125. Równanie Van Deemtera
 126. Równanie Van der Waalsa
 127. Ruchliwość cząstki koloidalnej
 128. Ruchliwość jonów
 129. Sedymentacja asfaltu
 130. Selektywność
 131. Siła elektromotoryczna ogniwa
 132. Siła jonowa
 133. Spinowy moment pędu
 134. Spinowy moment pędu elektronu
 135. Średni ciężar cząsteczkowy (metoda grup końcowych)
 136. Średni stopień polimeryzacji (polikondensacji)
 137. Średnia kwadratowa odległości końców łańcucha makrocząsteczki
 138. Średnia masa atomowa pierwiastka
 139. Standardowa entalpia swobodna reakcji
 140. Standardowa entalpia tworzenia (ciepło tworzenia)
 141. Stała dysocjacji
 142. Stała ebulioskopowa
 143. Stała kinetyczna pęcznienia
 144. Stała kriometryczna
 145. Stała naczynka konduktometrycznego
 146. Stała równowagi reakcji
 147. Stężenie molowe roztworu
 148. Stężenie procentowe roztworu
 149. Stopień dysocjacji
 150. Stopień konwersji (przemiany, przereagowania)
 151. Stopień krystalizacji
 152. Stopień pęcznienia
 153. Stopień przereagowania
 154. Stosunek masowy
 155. Stosunek molowy
 156. Stosunek objętościowy
 157. Stosunek wskaźników płynięcia (FRR)
 158. Szerokość linii atomowych
 159. Sztywność względna
 160. Szybkość adsorpcji
 161. Szybkość inicjacji polimeryzacji rodnikowej
 162. Szybkość poruszania się cząstek koloidalnych
 163. Szybkość reakcji
 164. Szybkość reakcji polimeryzacji
 165. Szybkość rozpadu promieniotwórczego
 166. Szybkość rozpuszczania
 167. Szybkość sedymentacji układu koloidalnego
 168. Ułamek masowy
 169. Ułamek molowy
 170. Ułamek objętościowy
 171. Warunek Bohra dla częstotliwości promieniowania \(v\)
 172. Warunek rezonansu magnetycznego
 173. Warunek rezonansu magnetycznego dla układu rzeczywistego
 174. Wrażliwość temperaturowa
 175. Wskaźnik niestabilności koloidalnej
 176. Współczynnik aktywności jonów
 177. Współczynnik dyspersji w analizie przepływowo-wstrzykowej
 178. Współczynnik giromagnetyczny
 179. Współczynnik podziału
 180. Współczynnik Poissona (współczynnik adiabaty)
 181. Współczynnik proporcjonalności (równoważnik elektrochemiczny)
 182. Współczynnik retencji (współczynnik pojemnościowy kolumny)
 183. Współczynnik równoważności alkacymetryczny
 184. Współczynnik równoważności redoksymetryczny
 185. Współczynnik selektywności
 186. Współczynnik spowolnienia
 187. Współczynnik tłumienia
 188. Wydajność bezwzględna procesu chemicznego
 189. Wydajność prądowa
 190. Wydajność procesu chemicznego
 191. Wydajność względna procesu chemicznego (uzysk)
 192. Wysokość równoważna półce teoretycznej (WRPT)
 193. Względna masa atomowa
 194. Względna przenikalność elektryczna (stała dielektryczna rozpuszczalników)
 195. Względny czas retencji
 196. Zapalność (metoda wskaźnika tlenowego)
 197. Zasada nieoznaczoności Heisenberga
 198. Zawartość parafiny w próbce
 199. Zdolność rozdzielcza kolumny
 200. Zerowa objętość retencji
 201. Zmiana entalpii swobodnej w reakcji chemicznej
 202. Zmiana entropii
 203. Zmiana entropii w reakcji chemicznej
 204. Zmiana temperatury krzepnięcia
 205. Zmiana temperatury wrzenia
 206. Zredukowana objętość retencji
 207. Zredukowany czas retencji
 208. Zwilżalność
 209. Ładunek elektryczny