Eszkola

Chemia wzory

  1. Absorbancja w absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS)
  2. Aktywność jonów
  3. Aktywność źródła promieniowania
  4. Bezwzględna wydajność kwantowa fluorescencji
  5. Bilans materiałowy kolumny rektyfikacyjnej
  6. Całkowite natężenie promieniowania rozproszonego w układzie koloidalnym
  7. Całkowite odkształcenie przy szeregowym połączeniu dwóch elementów (element Burgersa)
  8. Ciepło molowe
  9. Ciepło właściwe
  10. Ciepło właściwe przy stałej objętości
  11. Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu dla reakcji chemicznej
  12. Ciężar właściwy w stopniach API
  13. Ciśnienie cząstkowe
  14. Czas opóźnienia
  15. Częstość precesji (częstość Larmora)
  16. Czułość wagi
  17. Dipol indukowany
  18. Dopuszczalna wartość momentu pędu
  19. Dopuszczalne wartości składowej Mz wektora momentu pędu elektronu
  20. Dyfuzja podłużna w fazie ruchomej
  21. Dyfuzja wirowa
  22. Długość konturowa (hydrodynamiczna)
  23. Długość konturowa (hydrodynamiczna) w łańcuchu swobodnie połączonych segmentów
  24. Efektywna liczba półek teoretycznych
  25. Efektywny promień chmury jonowej
  26. Energetyczna wydajność fluorescencji
  27. Energia aktywacji przepływu lepkiego
  28. Energia całkowita elektronu (na n-tej orbicie Bohra)
  29. Energia kinetyczna elektronu
  30. Energia potencjalna elektronu
  31. Energia swobodna Helmholtza
  32. Energia wiązania jądra
  33. Entalpia
  34. Entalpia parowania
  35. Entalpia sublimacji
  36. Entalpia swobodna (entalpia swobodna Gibbsa)
  37. Entalpia swobodna dla reakcji elektrochemicznych
  38. Entalpia topnienia
  39. Entropia polimeryzacji
  40. Gęstość bezwzględna
  41. Gęstość gazu w warunkach normalnych
  42. Graniczna przewodność molowa (prawo Kohlrauscha)
  43. Graniczna przewodność równoważnikowa
  44. I prawo absorpcji (prawo Lamberta)
  45. I prawo Faradaya
  46. II prawo absorpcji (prawo Lamberta-Beera)
  47. II prawo Faradaya
  48. III prawo absorpcji (prawo addytywności absorpcji)
  49. Iloczyn jonowy wody
  50. Iloczyn rozpuszczalności
  51. Ilość wkładek potrzebnych do otrzymania laminatu
  52. Ilość żywicy potrzebnej do wykonania laminatu
  53. Indeks korelacji CI (ocena charakteru chemicznego ropy)
  54. Indeks penetracji
  55. Indeks retencji Kovátsa
  56. Intensywność fluorescencji
  57. Lepkość względna polimeru
  58. Lepkość zespolona
  59. Lepkości polimeru: właściwa, zredukowana, względna (metoda wiskozymetryczna)
  60. Liczba elektronów walencyjnych
  61. Liczba kwasowa
  62. Liczba moli
  63. Liczba przenoszenia jonów
  64. Liczba segmentów Kuhna w łańcuchu
  65. Masa próbki w próżni
  66. Masa substancji w warstwie ekstrahowanej po n ekstrakcjach
  67. Masowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR)
  68. Miano roztworu
  69. Miano roztworu (titrantu)
  70. Moduł krzemianowy
  71. Moduł zespolony
  72. Molalność
  73. Moment dipolowy
  74. Moment dipolowy drobiny wieloatomowej
  75. Naprężenie styczne
  76. Naprężenie styczne przy ściance kapilary
  77. Nasiąkliwość polimerów
  78. Natężenie efektywne
  79. Niedobór masy (deficyt masy, defekt masy)
  80. Odkształcenie
  81. Okres połowicznego rozpadu (zaniku)
  82. Orbitalny moment pędu
  83. Parametr rozpuszczalności
  84. Parametr rozpuszczalności Hildenbranda
  85. pH roztworu
  86. pH roztworu buforowego
  87. pK
  88. Pojemność buforowa roztworu
  89. Pojemność cieplna układu kalorymetrycznego
  90. Polaryzowalność
  91. Praca adhezji
  92. Prawo Hessa
  93. Prawo Hooke'a
  94. Prawo Raoulta
  95. Prawo rozcieńczeń Ostwalda
  96. Prawo rozpadu promieniotwórczego
  97. Prędkość elektroforetyczna
  98. Prędkość elektronu na n-tej orbicie Bohra
  99. Prężność pary nad roztworem ciała stałego w cieczy
  100. Prężność pary nad roztworem gazu w cieczy (Prawo Henry'ego)
  101. Promień jądra atomowego
  102. Promień jądra atomu
  103. Promień n-tej orbity Bohra
  104. Przesunięcie chemiczne
  105. Przewodność molowa
  106. Przewodność równoważnikowa
  107. Równania kinetyczne dla reakcji I rzędu
  108. Równania kinetyczne dla reakcji II rzędu
  109. Równanie Clapeyrona
  110. Równanie Arrheniusa
  111. Równanie Cottrella
  112. Równanie dotyczące nukleacji micelarnej
  113. Równanie Gibbsa-Helmholtza
  114. Równanie Helmholtza-Smoluchowskiego
  115. Równanie Ilkoviča
  116. Równanie Marka-Houwinka - lepkość zerowa
  117. Równanie Nernsta
  118. Równanie orbity Bohra
  119. Równanie Plancka-Hendersona
  120. Równanie Poiseuille'a
  121. Równanie Randlesa-Sevčika
  122. Równanie reologiczne elementu Kelvina
  123. Równanie reologiczne elementu Maxwella
  124. Równanie Rydberga
  125. Równanie Schrodingera
  126. Równanie Snydera-Soczewińskiego
  127. Równanie Van Deemtera
  128. Równanie Van der Waalsa
  129. Ruchliwość cząstki koloidalnej
  130. Ruchliwość jonów
  131. Sedymentacja asfaltu
  132. Selektywność
  133. Siła elektromotoryczna ogniwa
  134. Siła jonowa
  135. Spinowy moment pędu
  136. Spinowy moment pędu elektronu
  137. Średni ciężar cząsteczkowy (metoda grup końcowych)
  138. Średni stopień polimeryzacji (polikondensacji)
  139. Średnia kwadratowa odległości końców łańcucha makrocząsteczki
  140. Średnia masa atomowa pierwiastka
  141. Standardowa entalpia swobodna reakcji
  142. Standardowa entalpia tworzenia (ciepło tworzenia)
  143. Stała dysocjacji
  144. Stała ebulioskopowa
  145. Stała kinetyczna pęcznienia
  146. Stała kriometryczna
  147. Stała naczynka konduktometrycznego
  148. Stała równowagi reakcji
  149. Stężenie molowe roztworu
  150. Stężenie procentowe roztworu
  151. Stopień dysocjacji
  152. Stopień konwersji (przemiany, przereagowania)
  153. Stopień krystalizacji
  154. Stopień pęcznienia
  155. Stopień przereagowania
  156. Stosunek masowy
  157. Stosunek molowy
  158. Stosunek objętościowy
  159. Stosunek wskaźników płynięcia (FRR)
  160. Szerokość linii atomowych
  161. Sztywność względna
  162. Szybkość adsorpcji
  163. Szybkość inicjacji polimeryzacji rodnikowej
  164. Szybkość poruszania się cząstek koloidalnych
  165. Szybkość reakcji
  166. Szybkość reakcji polimeryzacji
  167. Szybkość rozpadu promieniotwórczego
  168. Szybkość rozpuszczania
  169. Szybkość sedymentacji układu koloidalnego
  170. Ułamek masowy
  171. Ułamek molowy
  172. Ułamek objętościowy
  173. Warunek Bohra dla częstotliwości promieniowania \(v\)
  174. Warunek rezonansu magnetycznego
  175. Warunek rezonansu magnetycznego dla układu rzeczywistego
  176. Wrażliwość temperaturowa
  177. Wskaźnik niestabilności koloidalnej
  178. Współczynnik aktywności jonów
  179. Współczynnik dyspersji w analizie przepływowo-wstrzykowej
  180. Współczynnik giromagnetyczny
  181. Współczynnik podziału
  182. Współczynnik Poissona (współczynnik adiabaty)
  183. Współczynnik proporcjonalności (równoważnik elektrochemiczny)
  184. Współczynnik retencji (współczynnik pojemnościowy kolumny)
  185. Współczynnik równoważności alkacymetryczny
  186. Współczynnik równoważności redoksymetryczny
  187. Współczynnik selektywności
  188. Współczynnik spowolnienia
  189. Współczynnik tłumienia
  190. Wydajność bezwzględna procesu chemicznego
  191. Wydajność prądowa
  192. Wydajność procesu chemicznego
  193. Wydajność względna procesu chemicznego (uzysk)
  194. Wysokość równoważna półce teoretycznej (WRPT)
  195. Względna masa atomowa
  196. Względna przenikalność elektryczna (stała dielektryczna rozpuszczalników)
  197. Względny czas retencji
  198. Zapalność (metoda wskaźnika tlenowego)
  199. Zasada nieoznaczoności Heisenberga
  200. Zawartość parafiny w próbce
  201. Zdolność rozdzielcza kolumny
  202. Zerowa objętość retencji
  203. Zmiana entalpii swobodnej w reakcji chemicznej
  204. Zmiana entropii
  205. Zmiana entropii w reakcji chemicznej
  206. Zmiana temperatury krzepnięcia
  207. Zmiana temperatury wrzenia
  208. Zredukowana objętość retencji
  209. Zredukowany czas retencji
  210. Zwilżalność
  211. Ładunek elektryczny