Chemia

 1. Absorbancja w absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS)

 2. Aktywność jonów

 3. Aktywność źródła promieniowania

 4. Bezwzględna wydajność kwantowa fluorescencji

 5. Bilans materiałowy kolumny rektyfikacyjnej

 6. Całkowite natężenie promieniowania rozproszonego w układzie koloidalnym

 7. Całkowite odkształcenie przy szeregowym połączeniu dwóch elementów (element Burgersa)

 8. Ciepło molowe

 9. Ciepło właściwe

 10. Ciepło właściwe przy stałej objętości

 11. Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu dla reakcji chemicznej

 12. Ciężar właściwy w stopniach API

 13. Ciśnienie cząstkowe

 14. Czas opóźnienia

 15. Częstość precesji (częstość Larmora)

 16. Czułość wagi

 17. Dipol indukowany

 18. Długość konturowa (hydrodynamiczna)

 19. Długość konturowa (hydrodynamiczna) w łańcuchu swobodnie połączonych segmentów

 20. Dopuszczalna wartość momentu pędu

 21. Dopuszczalne wartości składowej Mz wektora momentu pędu elektronu

 22. Dyfuzja podłużna w fazie ruchomej

 23. Dyfuzja wirowa

 24. Efektywna liczba półek teoretycznych

 25. Efektywny promień chmury jonowej

 26. Energetyczna wydajność fluorescencji

 27. Energia aktywacji przepływu lepkiego

 28. Energia całkowita elektronu (na n-tej orbicie Bohra)

 29. Energia kinetyczna elektronu

 30. Energia potencjalna elektronu

 31. Energia swobodna Helmholtza

 32. Energia wiązania jądra

 33. Entalpia

 34. Entalpia parowania

 35. Entalpia sublimacji

 36. Entalpia swobodna (entalpia swobodna Gibbsa)

 37. Entalpia swobodna dla reakcji elektrochemicznych

 38. Entalpia topnienia

 39. Entropia polimeryzacji

 40. Gęstość bezwzględna

 41. Gęstość gazu w warunkach normalnych

 42. Graniczna przewodność molowa (prawo Kohlrauscha)

 43. Graniczna przewodność równoważnikowa

 44. I prawo absorpcji (prawo Lamberta)

 45. I prawo Faradaya

 46. II prawo absorpcji (prawo Lamberta-Beera)

 47. II prawo Faradaya

 48. III prawo absorpcji (prawo addytywności absorpcji)

 49. Iloczyn jonowy wody

 50. Iloczyn rozpuszczalności

 51. Ilość wkładek potrzebnych do otrzymania laminatu

 52. Ilość żywicy potrzebnej do wykonania laminatu

 53. Indeks korelacji CI (ocena charakteru chemicznego ropy)

 54. Indeks penetracji

 55. Indeks retencji Kovátsa

 56. Intensywność fluorescencji

 57. Lepkość zespolona

 58. Lepkości polimeru: właściwa, zredukowana, względna (metoda wiskozymetryczna)

 59. Liczba elektronów walencyjnych

 60. Liczba kwasowa

 61. Liczba moli

 62. Liczba przenoszenia jonów

 63. Liczba segmentów Kuhna w łańcuchu

 64. Ładunek elektryczny

 65. Masa próbki w próżni

 66. Masa substancji w warstwie ekstrahowanej po n ekstrakcjach

 67. Masowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR)

 68. Miano roztworu

 69. Miano roztworu (titrantu)

 70. Moduł krzemianowy

 71. Moduł zespolony

 72. Molalność

 73. Moment dipolowy

 74. Moment dipolowy drobiny wieloatomowej

 75. Naprężenie styczne

 76. Naprężenie styczne przy ściance kapilary

 77. Nasiąkliwość polimerów

 78. Natężenie efektywne

 79. Niedobór masy (deficyt masy, defekt masy)

 80. Odkształcenie

 81. Okres połowicznego rozpadu (zaniku)

 82. Orbitalny moment pędu

 83. Parametr rozpuszczalności

 84. Parametr rozpuszczalności Hildenbranda

 85. pH roztworu

 86. pH roztworu buforowego

 87. pK

 88. Pojemność buforowa roztworu

 89. Pojemność cieplna układu kalorymetrycznego

 90. Polaryzowalność

 91. Praca adhezji

 92. Prawo Hessa

 93. Prawo Hooke'a

 94. Prawo Raoulta

 95. Prawo rozcieńczeń Ostwalda

 96. Prawo rozpadu promieniotwórczego

 97. Prędkość elektroforetyczna

 98. Prędkość elektronu na n-tej orbicie Bohra

 99. Prężność pary nad roztworem ciała stałego w cieczy

 100. Prężność pary nad roztworem gazu w cieczy (Prawo Henry'ego)

 101. Promień jądra atomowego

 102. Promień jądra atomu

 103. Promień n-tej orbity Bohra

 104. Przesunięcie chemiczne

 105. Przewodność molowa

 106. Przewodność równoważnikowa

 107. Równania kinetyczne dla reakcji I rzędu

 108. Równania kinetyczne dla reakcji II rzędu

 109. Równanie Clapeyrona

 110. Równanie Arrheniusa

 111. Równanie Cottrella

 112. Równanie dotyczące nukleacji micelarnej

 113. Równanie Gibbsa-Helmholtza

 114. Równanie Helmholtza-Smoluchowskiego

 115. Równanie Ilkoviča

 116. Równanie Marka-Houwinka - lepkość zerowa

 117. Równanie Nernsta

 118. Równanie orbity Bohra

 119. Równanie Plancka-Hendersona

 120. Równanie Poiseuille'a

 121. Równanie Randlesa-Sevčika

 122. Równanie reologiczne elementu Kelvina

 123. Równanie reologiczne elementu Maxwella

 124. Równanie Rydberga

 125. Równanie Schrodingera

 126. Równanie Snydera-Soczewińskiego

 127. Równanie Van Deemtera

 128. Równanie Van der Waalsa

 129. Ruchliwość cząstki koloidalnej

 130. Ruchliwość jonów

 131. Sedymentacja asfaltu

 132. Selektywność

 133. Siła elektromotoryczna ogniwa

 134. Siła jonowa

 135. Spinowy moment pędu

 136. Spinowy moment pędu elektronu

 137. Średni ciężar cząsteczkowy (metoda grup końcowych)

 138. Średni stopień polimeryzacji (polikondensacji)

 139. Średnia kwadratowa odległości końców łańcucha makrocząsteczki

 140. Średnia masa atomowa pierwiastka

 141. Stała dysocjacji

 142. Stała ebulioskopowa

 143. Stała kinetyczna pęcznienia

 144. Stała kriometryczna

 145. Stała naczynka konduktometrycznego

 146. Stała równowagi reakcji

 147. Standardowa entalpia swobodna reakcji

 148. Standardowa entalpia tworzenia (ciepło tworzenia)

 149. Stężenie molowe roztworu

 150. Stężenie procentowe roztworu

 151. Stopień dysocjacji

 152. Stopień konwersji (przemiany, przereagowania)

 153. Stopień krystalizacji

 154. Stopień pęcznienia

 155. Stopień przereagowania

 156. Stosunek masowy

 157. Stosunek molowy

 158. Stosunek objętościowy

 159. Stosunek wskaźników płynięcia (FRR)

 160. Szerokość linii atomowych

 161. Sztywność względna

 162. Szybkość adsorpcji

 163. Szybkość inicjacji polimeryzacji rodnikowej

 164. Szybkość poruszania się cząstek koloidalnych

 165. Szybkość reakcji

 166. Szybkość reakcji polimeryzacji

 167. Szybkość rozpadu promieniotwórczego

 168. Szybkość rozpuszczania

 169. Szybkość sedymentacji układu koloidalnego

 170. Ułamek masowy

 171. Ułamek molowy

 172. Ułamek objętościowy

 173. Warunek Bohra dla częstotliwości promieniowania \(v\)

 174. Warunek rezonansu magnetycznego

 175. Warunek rezonansu magnetycznego dla układu rzeczywistego

 176. Wrażliwość temperaturowa

 177. Wskaźnik niestabilności koloidalnej

 178. Współczynnik aktywności jonów

 179. Współczynnik dyspersji w analizie przepływowo-wstrzykowej

 180. Współczynnik giromagnetyczny

 181. Współczynnik podziału

 182. Współczynnik Poissona (współczynnik adiabaty)

 183. Współczynnik proporcjonalności (równoważnik elektrochemiczny)

 184. Współczynnik retencji (współczynnik pojemnościowy kolumny)

 185. Współczynnik równoważności alkacymetryczny

 186. Współczynnik równoważności redoksymetryczny

 187. Współczynnik selektywności

 188. Współczynnik spowolnienia

 189. Współczynnik tłumienia

 190. Wydajność bezwzględna procesu chemicznego

 191. Wydajność prądowa

 192. Wydajność procesu chemicznego

 193. Wydajność względna procesu chemicznego (uzysk)

 194. Wysokość równoważna półce teoretycznej (WRPT)

 195. Względna masa atomowa

 196. Względna przenikalność elektryczna (stała dielektryczna rozpuszczalników)

 197. Względny czas retencji

 198. Zapalność (metoda wskaźnika tlenowego)

 199. Zasada nieoznaczoności Heisenberga

 200. Zawartość parafiny w próbce

 201. Zdolność rozdzielcza kolumny

 202. Zerowa objętość retencji

 203. Zmiana entalpii swobodnej w reakcji chemicznej

 204. Zmiana entropii

 205. Zmiana entropii w reakcji chemicznej

 206. Zmiana temperatury krzepnięcia

 207. Zmiana temperatury wrzenia

 208. Zredukowana objętość retencji

 209. Zredukowany czas retencji

 210. Zwilżalność