Eszkola

Równania kinetyczne dla reakcji II rzędu wzór

Równania kinetyczne dla reakcji II rzędu mają postać:

- dla reakcji jendoetapowej postaci \(2A \rightarrow produkty\):

\(v = k [A]^2\)

- dla reakcji jendoetapowej postaci \(A + B \rightarrow produkty\):

\(v = k [A][B]\)

Wzór na zmianę stężenia substratu w czasie trwania reakcji ma postać:

\(\dfrac{1}{C} - \dfrac{1}{C_o} = kt\)

Wyjaśnienie symboli:

\(k\) - stała szybkości reakcji [(jednostka stężenia)1-n(jednostka czasu)-1] ,dla reakcji II rzędu n =2

\([A], [B]\) - stężenie substratów [jednostka stężenia]

\(C_o\) - stężenie początkowe substratu wyrażone w dowolnych jednostkach stężenia [jednostka stężenia]

\(C\)  - stężenie substratu po czasie t wyrażone w takich samych jednostkach stężenia co \(C_o\)

\(t\) - czas trwania reakcji [jednostka czasu]

Najczęściej stosowanymi jednostkami stężenia są stężenia molowe w jednostkach \(\dfrac{mol}{dm^3}, \: \dfrac{mol}{cm^3},\:  \dfrac{mol}{m^3}\), natomiast jednostką czasu jest sekunda, rzadko godzina. Stała szybkość reakcji II rzędu wyrażana jest najczęsciej w \(\dfrac{mol}{dm^3 s}\)


Jednostki:

\(mol\) - mol

\(dm^3\) - decymetr sześcienny

\(cm^3\) - centymetr sześcienny

\(m^3\) - metr sześcienny


Równania kinetyczne dla reakcji I rzędu

Wzór na szybkość reakcji

Równania kinetyczne dla reakcji II rzędu - jak stosować w praktyce?

1+3 =