Eszkola

Inżynieria wzory

Inżynieria chemiczna

 1. Opór liniowy (formuła Darcy-Weisbacha)
 2. Bezwymiarowa odległość od wlotu
 3. Bezwymiarowa temperatura przy ścianie
 4. Bezwymiarowy czas przebywania materiału w suszarce
 5. Całkowita prędkość masowa w wyniku dyfuzji cząsteczkowej i konwekcyjnego ruchu masy
 6. Całkowita wysokość warstwy wypełnienia
 7. Całkowite ciepło wymienione przy rozpyleniu kropel
 8. Całkowity opór izotermicznego przepływu
 9. Całkowity opór przepływu
 10. Całkowity wydatek gazów
 11. Charakterystyczny wskaźnik płynięcia
 12. Ciepło bilansowe pobrane przez czynnik chłodzący
 13. Ciepło dla nasyconej mieszaniny na wlocie i wylocie aparatu
 14. Ciepło odprowadzone ze stężonym roztworem z aparatu wyparnego
 15. Ciepło potrzebne do odparowania jednej kropli
 16. Ciepło potrzebne do ogrzania lodu
 17. Ciepło przenikające przez ścianę płaską
 18. Ciepło przewodzone w układzie dwuwarstwowym
 19. Ciepło wymieniane między gazem a ścianą
 20. Ciężar cząstki w ośrodku płynnym
 21. Ciśnienie kapilarne
 22. Ciśnienie krytyczne mieszaniny
 23. Ciśnienie zredukowane dla helu i wodoru
 24. Czas opadania cząstek pod działaniem siły odśrodkowej
 25. Czas suszenia
 26. Czas wypływu badanego czynnika z kapilary
 27. Czas wypływu z otwartego zbiornika
 28. Czynnik wnikania ciepła
 29. Depresja hydrostatyczna temperatury
 30. Depresja temperatury
 31. Dolna linia operacyjna kolumny destylacyjnej
 32. Dopuszczalna liniowa prędkość pary
 33. Długość kanału w wyparce z zewnętrzną sekcją grzejną
 34. Długość komory suszarki
 35. Długość rury konieczna do stabilizacji prędkości (przepływ wymuszony uwarstwiony)
 36. Długość rury konieczna do stabilizacji profilu temperatur (przepływ wymuszony uwarstwiony)
 37. Długość rury w wyparce z wymuszonym obiegiem
 38. Efektywna wysokość cylindra
 39. Efektywna wysokość cylindra (równanie Margulesa)
 40. Efektywna zdolność emisyjna ściany
 41. Efektywny współczynnik dyfuzji w materiałach kapilarno-porowatych
 42. Efektywny współczynnik efuzji w materiałach kapilarno-porowatych
 43. Ekonomiczna liczba działów w instalacji wyparek
 44. Energia aktywacji lepkości dla cieczy molekularnych
 45. Energia aktywacji lepkości dla metali niskotopliwych
 46. Energia aktywacji lepkości dla metali wysokotopliwych
 47. Energia kinetyczna jednostki masy płynu nielepkiego (przepływ tłokowy)
 48. Energia kinetyczna jednostki masy płynu rzeczywistego (przepływ tłokowy)
 49. Gęstość zastępcza dla mieszaniny gazowej
 50. Graniczna lepkość asfaltu
 51. Grubość błonki skroplin
 52. Grubość ścianki płaszcza komory grzejnej oparowej w przypadku działania ciśnienia wewnętrznego
 53. Ilość kropel rozpylonej cieczy
 54. Ilość pary grzejnej doprowadzanej w jednostce czasu do komory grzejnej wyparki
 55. Ilość rozpuszczalnika jaką trzeba odparować w wyparce wielodziałowej
 56. Ilość skroplin przepływających przez otwór zwężki
 57. Ilość zaabsorbowanego gazu
 58. Ilość ładunków elementarnych niesionych przez pylinkę
 59. Izotropowe naprężenie dla płynów sprężystolepkich
 60. Jednostkowa powierzchnia złoża
 61. Jednostkowe natężenie odparowania
 62. Jednostkowe natężenie zraszania
 63. Konieczna różnica temperatur dla założonego promienia pęcherzyka
 64. Krętość
 65. Kryterium obciążenia cieplnego
 66. Kryterium określające stopień oddzielania kropel cieczy w polu działania sił odśrodkowych
 67. Kryterium skraplania
 68. Kryterium Stokesa
 69. Krytyczna długość cylindra poddanego ciśnieniu zewnętrznemu
 70. Krytyczny współczynnik ściśliwości
 71. Lepkość dla suspensji cząstek stałych w wodzie
 72. Lepkość dynamiczna
 73. Lepkość dynamiczna dla niezbyt stężonych zawiesin ciała stałego w cieczy
 74. Lepkość kinematyczna
 75. Lepkość krytyczna
 76. Lepkość krytyczna mieszaniny
 77. Lepkość roztworów wieloskładnikowych
 78. Lepkość w szerokiej szczelinie cylindrycznej
 79. Lepkość zawiesiny
 80. Liczba Archimedesa
 81. Liczba Biota
 82. Liczba Brinkmana
 83. Liczba charakteryzująca częstość odrywania się pęcherzy
 84. Liczba charakteryzująca ilość punktów tworzenia się pęcherzy pary
 85. Liczba Eulera
 86. Liczba Fouriera
 87. Liczba Frouda
 88. Liczba Graetza
 89. Liczba Grashofa
 90. Liczba Guchmana
 91. Liczba jednostek wnikania masy dla fazy ciekłej
 92. Liczba jednostek wnikania masy dla fazy parowej
 93. Liczba Kiripiczewa
 94. Liczba kondensacyjna Nusselta
 95. Liczba Kosowicza
 96. Liczba lamp w suszarce (pole energetyczne)
 97. Liczba Laszczenki
 98. Liczba Nusselta
 99. Liczba Nusselta zastępcza
 100. Liczba Pecleta
 101. Liczba Prandtla
 102. Liczba Rebindera
 103. Liczba Reynoldsa
 104. Liczba Reynoldsa zastępcza
 105. Liczba Schmidta
 106. Liczba Sherwooda
 107. Liczba Stantona
 108. Liczba Strouhala
 109. Liczba Taylora
 110. Liczba Łykowa
 111. Lotność względna
 112. Masa płynu odparowanego w ciągu 1h ze swobodnej powierzchni
 113. Masa skroplin powstałych w wyniku oddawania ciepła przez parę nasyconą
 114. Masa wilgoci w postaci lodu
 115. Masa wypływającego czynnika z kapilary pod stałym ciśnieniem
 116. Masowa prędkość przepływu w przypadku istnienia przegród segmentowych
 117. Masowy współczynnik zawiesiny
 118. Minimalna grubość dna sitowego
 119. Minimalna prędkość fontannowania (Mathur i Gishler)
 120. Minimalny nacisk jednostkowy na powierzchnię uszczelki
 121. Moc zużywana przez silnik pompy
 122. Model Binghama
 123. Model Carreau
 124. Model Cassona
 125. Model Einsteina
 126. Model Einsteina- Roscoe
 127. Model Ellisa
 128. Model Herschela- Bulkley'a
 129. Model Iidy, Uedy i Mority
 130. Model Kozlova, Romanova i Petrova
 131. Model Krieghera i Dougherty`ego
 132. Model Newtona
 133. Model Ostwalda de Waele
 134. Model Peek'a i McLean'a
 135. Model Reinera-Philippoffa
 136. Model Sisko
 137. Model Sutterby'ego
 138. Model Szulmana
 139. Moduł sprężystości objętościowej (moduł ściśliwości)
 140. Moduł zachowawczy
 141. Molowa prędkość składnika dyfuzyjnie czynnego
 142. Molowe ciepło parowania dla mieszaniny cieczy
 143. Moment skręcający
 144. Moment skręcający (cylindry współosiowe)
 145. Naddatek na korozję
 146. Naprężenie styczne na powierzchni cylindra wirującego w nieograniczonej objętości płynu
 147. Naprężenie styczne w cylindrze z dużą szczeliną
 148. Naprężenie styczne w układzie stożek-płytka
 149. Natężenie przepływu ciepła
 150. Natężenie przepływu gazu
 151. Obciążenie graniczne przestrzeni oparowej
 152. Obciążenie złoża
 153. Objętość bębna suszarki
 154. Objętość dynamiczna złoża
 155. Objętość komory o średnicy równej jej wysokości
 156. Objętość komory oparowej
 157. Objętość materiału w suszarce
 158. Objętość pęcherzyka
 159. Objętość rozpylonej cieczy
 160. Objętość strefy najbardziej aktywnej w procesie
 161. Objętość wilgotna
 162. Objętość wolna w wypełnieniu skrubera
 163. Objętość złoża
 164. Objętościowe natężenie przepływu przez kapilarę
 165. Objętościowy współczynnik wnikania ciepła
 166. Objętościowy współczynnik wnikania ciepła dla suszenia piasku
 167. Odległość między osiami otworów przegrody (suszarka)
 168. Opór cieplny warstwy izolacji
 169. Opór lokalny
 170. Opór pylinek w filtrach elektrostatycznych
 171. Opór związany z podnoszeniem płynu
 172. Opory przepływu przez suchy separator
 173. Optymalna głębokość zanurzenia bełkotki w wyparce z zanurzonym palnikiem
 174. Porowatość
 175. Porowatość złoża
 176. Potencjał kapilarny
 177. Potencjał transportu wilgoci
 178. Powierzchnia kontaktu międzyfazowego w przepływie pęcherzyków gazu przez ciecz
 179. Powierzchnia początkowa kropli
 180. Powierzchnia przegrody fluidyzacyjnej
 181. Powierzchnia przekroju płaszcza wymiennika
 182. Powierzchnia przekroju rurek w wymienniku
 183. Powierzchnia warstwy wypełnienia skrubera
 184. Powierzchnia wymiany ciepła w jednodziałowym aparacie wyparnym
 185. Powierzchnia wymiennika ciepła
 186. Powrót z kolumny destylacyjnej
 187. Prawo de Saint-Venant'a
 188. Prawo Hagena-Poiseuille'a
 189. Prawo Hooke'a (ciało idealnie sprężyste)
 190. Prędkość liniowa wypływu z otwartego zbiornika
 191. Prędkość maksymalna przepływu gazu na wylocie z suszarki
 192. Prędkość masowa odparowania wilgoci
 193. Prędkość masowa składnika i (dyfuzja molekularna)
 194. Prędkość masowa składnika i strumienia konwekcyjnego
 195. Prędkość obwodowa w szczelinie
 196. Prędkość opadania cząstek pod działaniem siły odśrodkowej
 197. Prędkość opadania cząstki (opadanie grawitacyjne)
 198. Prędkość opadania cząstki ruchem burzliwym
 199. Prędkość opadania cząstki ruchem uwarstwionym
 200. Prędkość opadania ruchem laminarnym
 201. Prędkość przepływu skroplin w zwężce
 202. Prędkość ścinania w cylindrze z dużą szczeliną
 203. Prędkość wypływu cieczy ze zbiornika przez mały otwór
 204. Przeciętny (pozorny) współczynnik wnikania ciepła
 205. Przekrój poprzeczny rury suszarniczej
 206. Przekrój średni rury
 207. Przekrój zastępczy narożnika (przewodzenie ciepła)
 208. Przekrój zastępczy ściany kulistej
 209. Równanie Andrade i Eyringa
 210. Równanie Babo
 211. Równanie Baczyńskiego
 212. Równanie Bernoulliego
 213. Równanie Bidone'a-Weisbacha
 214. Równanie Calderbanka i Moo-Younga
 215. Równanie Crossa
 216. Równanie Felix'a i Neill'a
 217. Równanie Fenskego
 218. Równanie Fouriera
 219. Równanie Gahleitnera
 220. Równanie Grunberga i Nissana
 221. Równanie Guzmana-Arrheniusa
 222. Równanie Iida i Guthrie
 223. Równanie Kaptay'a
 224. Równanie Knudsena i Katza
 225. Równanie kryterialne
 226. Równanie Margulesa
 227. Równanie Moelwena i Hughesa
 228. Równanie Newtona (współczynnik wnikania ciepła)
 229. Równanie Phillipsa i Deutscha
 230. Równanie Rabinowitscha-Mooneya
 231. Równanie Roscoe'a
 232. Równanie Siedera i Tate'a
 233. Równanie temperatury wilgotnego termometru
 234. Równanie Turkdogana
 235. Równanie Van der Ploeg'a
 236. Równanie Vershoor'a i Schuit'a
 237. Równanie Vinogradova i Malkina
 238. Równanie Weymanna i Frenkela
 239. Równanie Yasuda
 240. Rozwinięcie sumarycznej drogi, po której ścieka woda (liczona po jednej stronie chłodnicy)
 241. Rzeczywiste obciążenie cieplne
 242. Simpleks lepkości
 243. Simpleks temperaturowy
 244. Siła niezbędna do wstępnego ściśnięcia podkładki
 245. Siła niezbędna do zapewnienia szczelności
 246. Siła oporu ośrodka dla cząstki kulistej
 247. Siła parcia osiowego w strumieniu
 248. Siła styczna
 249. Skorygowane objętościowe natężenie przepływu
 250. Smukłość wymiennika
 251. Spadek ciśnienia dystrybutora
 252. Spadek ciśnienia gazu w czasie przepływu przez cyklon
 253. Spadek ciśnienia spowodowany tarciem wewnętrznym płynu
 254. Sprawność cyklonu
 255. Sprawność energetyczna instalacji suszarniczej z paleniskiem
 256. Sprawność energetyczna suszarki
 257. Sprawność paleniska
 258. Sprawność przeciętnej półki rzeczywistej w kolumnie rektyfikacyjnej
 259. Średni czas przebywania cząstek materiału w suszarce
 260. Średni czas przejścia materiału przez suszarkę bębnową
 261. Średnia logarytmiczna entalpii składnika gazowego dyfundującego
 262. Średnia logarytmiczna różnica temperatur wymiennika
 263. Średnia logarytmiczna siła napędowa
 264. Średnia logarytmiczna średnic (ruch ciepła - rura)
 265. Średnia logarytmiczna stężenia pary w warstwie granicznej
 266. Średnia objętość materiału w bębnie
 267. Średnia powierzchnia przekroju (rura o zmiennym przekroju)
 268. Średnia prędkość masowa
 269. Średnia wartość naprężenia stycznego (wąska szczelina między cylindrami)
 270. Średnia wartość szybkości ścinania (wąska szczelina między cylindrami)
 271. Średnica bębna suszarki
 272. Średnica cząstki opadającej ruchem burzliwym
 273. Średnica cząstki opadającej ruchem niezakłóconym
 274. Średnica cząstki opadającej ruchem uwarstwionym
 275. Średnica hydrauliczna (bez zastosowania przegród)
 276. Średnica hydrauliczna dla układu heksagonalnego rurek
 277. Średnica hydrauliczna dla układu szeregowego rurek
 278. Średnica hydrauliczna skrubera
 279. Średnica króćca doprowadzającego parę do skraplacza
 280. Średnica króćca wlotowego suszarki
 281. Średnica krytyczna
 282. Średnica pęcherzyka
 283. Średnica równoważna
 284. Średnica wymiennika
 285. Średnica wznoszącego się pęcherzyka gazu
 286. Średnica zastępcza
 287. Średnica zastępcza ziaren
 288. Stan równowagi adsorpcyjnej dla adsorpcji multimolekularnej
 289. Stan równowagi adsorpcyjnej Langmuira dla pokrycia monomolekularnego powierzchni materiału
 290. Stała Henry'ego
 291. Stała psychrometryczna
 292. Stężenie końcowe roztworu w wyparce jednodziałowej
 293. Stężenie roztworu opuszczającego n-ty dział wyparki wielodziałowej
 294. Stopień ekspansji płynu
 295. Stosunek psychrometryczny
 296. Stosunek współczynników wymiany
 297. Straty cieplne
 298. Sumaryczny opór cieplny osadu
 299. Szybkość ścinania (przepływ Couette'a)
 300. Szybkość ścinania na powierzchni cylindra wirującego w nieograniczonej objętości płynu
 301. Szybkość ścinania w układzie stożek-płytka
 302. Szybkość suszenia
 303. Temperatura krytyczna mieszaniny
 304. Temperatura ścianki od strony czynnika odbierającego ciepło
 305. Temperatura ścianki od strony czynnika ogrzewającego
 306. Temperatura zredukowana dla helu i wodoru
 307. Temperaturowy współczynnik potencjału transportu wilgoci
 308. Temperaturowy zakres lepkosprężystości asfaltu
 309. Warunek szczelności połączenia
 310. Wielokrotność recyrkulacji
 311. Wilgotność
 312. Wilgotność bezwzględna masowa
 313. Wilgotność bezwzględna objętościowa
 314. Wilgotność względna powietrza
 315. Wilgotność względna powietrza (metoda punktu rosy)
 316. Wnikanie masy do zwierciadła (lub od zwierciadła)
 317. Wolna objętość jednostkowa skrubera
 318. Współczynnik Coriolisa
 319. Współczynnik dyfuzji
 320. Współczynnik efektywnego poślizgu
 321. Współczynnik efektywnego poślizgu przy ścianie
 322. Współczynnik Hagenbacha
 323. Współczynnik intensywności wnikania ciepła
 324. Współczynnik konsystencji
 325. Współczynnik naprężeń normalnych
 326. Współczynnik oporu miejscowego
 327. Współczynnik oporu ośrodka (opadanie grawitacyjne)
 328. Współczynnik przenikania ciepła
 329. Współczynnik przenikania ciepła (przypadek skraplania pary grzejnej z jednej strony, z drugiej - wrzenia cieczy)
 330. Współczynnik przewodzenia temperatury
 331. Współczynnik recyrkulacji
 332. Współczynnik rozszerzalności cieplnej płynu
 333. Współczynnik rozszerzalności objętościowej
 334. Współczynnik samoodparowania
 335. Współczynnik ściśliwości płynu
 336. Współczynnik wielokrotności odbicia
 337. Współczynnik wnikania (w przypadku rury poziomej)
 338. Współczynnik wnikania ciepła
 339. Współczynnik wnikania ciepła dla obracającej się rury dookoła osi do niej prostopadłej
 340. Współczynnik wnikania ciepła dla obracającej się rury dookoła osi równoległej do osi rury
 341. Współczynnik wnikania ciepła dla rury
 342. Współczynnik wnikania ciepła dla wrzenia różnych roztworów w szerokim zakresie
 343. Współczynnik wnikania ciepła od ścianki do roztworu (Kiczugin)
 344. Współczynnik wnikania ciepła w przypadku wrzenia w rurkach z osadami
 345. Współczynnik wykorzystania energii cieplnej
 346. Współczynnik wypływu
 347. Wydajność produkcji
 348. Wysokość jednostki wnikania masy dla fazy ciekłej
 349. Wysokość jednostki wnikania masy dla fazy parowej
 350. Wysokość rury suszarniczej
 351. Wysokość warstwy wypełnienia
 352. Wysokość zastępcza dla ciał niewielkich o powierzchni poziomej i pionowej
 353. Wysokość zastępcza dla ściany kulistej
 354. Wysokość żebra (dla rur o żebrach kwadratowych)
 355. Względna prężność pary
 356. Wzór Beattie-Bridgmana
 357. Wzór Buddenberga i Wilkego
 358. Wzór Buechego
 359. Wzór Giacalone'a
 360. Wzór Girifalco
 361. Wzór Hatscheka
 362. Wzór Hougen'a i Piret'a
 363. Wzór Kendalla
 364. Wzór Kendalla i Monroe
 365. Wzór Kistiakowskiego
 366. Wzór Rohsenowa i Choia
 367. Wzór Schacka dla przepływu burzliwego cieczy w rurach
 368. Wzór Schacka dla przepływu burzliwego gazów prostopadle do rurek
 369. Wzór Schacka dla przepływu burzliwego gazów w rurach
 370. Wzór Sutherlanda
 371. Wzór Thorpego i Rodgera
 372. Wzór Watsona
 373. Właściwe zużycie ciepła dla pierwszego okresu suszenia za pomocą pary przegrzanej
 374. Właściwe zużycie paliwa na 1 kg suchego gazu (suszarka)
 375. Zastępcza droga promieniowania
 376. Zastępcza grubość warstwy skroplin dla rury pionowej
 377. Zastępcza grubość warstwy skroplin dla rury poziomej i kondensacji na zewnątrz powierzchni
 378. Zastępcza liczba Nusselta
 379. Zastępcza liczba Webera
 380. Zastępcza wysokość żebra
 381. Zastępcza zdolność emisji
 382. Zastępcze ciepło właściwe dla mieszaniny gazowej
 383. Zastępcze ciepło właściwe molowe dla mieszaniny gazowej
 384. Zastępczy współczynnik przewodzenia dla układu warstw cylindrycznych
 385. Zastępczy współczynnik przewodzenia dla warstw płaskich
 386. Zastępczy wymiar charakterystyczna dla małych ciał
 387. Zastępczy wymiar poprzeczny dla przepływu niewymuszonego
 388. Załadowanie suszarki bębnowej
 389. Zewnętrzna temperatura izolacji dla ściany cylindrycznej
 390. Zewnętrzna temperatura izolacji dla ściany płaskiej
 391. Zredukowana szybkość suszenia
 392. Zredukowana temperatura wrzenia
 393. Zredukowane ciśnienie pary
 394. Zużycie powietrza w suszarce

Konstrukcje stalowe i żelbetowe

 1. Bezpośrednie oddziaływanie wiatru na łańcuchy izolatorów
 2. Bezwymiarowa zdolność do odkształceń poprzecznych
 3. Cechy sprężyste układu utworzonego przez 2 płyty stropowe
 4. Charakterystyczna wytrzymałość walcowa betonu na ściskanie
 5. Ciśnienie prędkości wiatru
 6. Ciśnienie prędkości wiatru na wysokości h nad terenem
 7. Długość przewodów (mechanika przewodów)
 8. Długość zastępcza podstawy fundamentu
 9. Efektywna rozpiętość belek (przęseł)
 10. Efektywne pole przekroju
 11. Graniczna ciągliwość
 12. Graniczny opór gruntu na działanie siły poziomej
 13. Graniczny opór gruntu na wyparcie spod fundamentów
 14. Grubość minimalna blachy czołowej w połączeniach niesprężystych prostych obciążonych statycznie
 15. Grubość minimalna blachy czołowej w statycznie obciążonych połączeniach sprężonych
 16. Kąt obrotu osi fundamentu (przechylenie)
 17. Maksymalna siła naciągu przewodu
 18. Maksymalny zwis pionowy cięgna
 19. Mimośród przęsła
 20. Moment nad podporą
 21. Moment w środku rozpiętości
 22. Nachylenie obciążenia spowodowane siłami poziomymi
 23. Nacisk boczny fundamentu wywołany obciążeniem na głębokości z
 24. Nośność doczołowych połączeń prostych rozciąganych ze względu na zerwanie śrub
 25. Nośność doczołowych połączeń zginanych ze względu na rozwarcie styku bez żebra usztywniającego blachę czołową
 26. Nośność doczołowych połączeń zginanych ze względu na rozwarcie styku z żebrem usztywniającym blachę czołową
 27. Nośność doczołowych połączeń zginanych ze względu na zerwanie śrub
 28. Nośność doczołowych połączeń złożonych rozciąganych siłą
 29. Nośność kątownika
 30. Nośność obliczeniowa przekroju elementu rozciąganego osiowo
 31. Nośność obliczeniowa przekroju elementu ściskanego osiowo
 32. Nośność obliczeniowa przekroju przy ścinaniu
 33. Nośność obliczeniowa przekroju przy zginaniu jednokierunkowym
 34. Nośność obliczeniowa śruby na docisk
 35. Nośność obliczeniowa śruby na rozciąganie
 36. Nośność obliczeniowa śruby na ścinanie
 37. Nośność połączenia obciążonego siłą i momentem zgniatającym
 38. Nośność przekroju osłabionego otworami na śruby, obciążonego siłą poprzeczną
 39. Nośność przekroju rozciąganego osłabionego otworami na śruby
 40. Nośność śrubowego połączenia zakładkowego i nakładkowego rozciąganego osiowo
 41. Obciążenie poziome na jednostkę długości przewodu zawieszonego na wysokości h nad terenem (na słupie)
 42. Obciążenie wtórne ustroju nośnego
 43. Obciążenie zredukowane
 44. Oddziaływanie konstrukcji na podłoże
 45. Oddziaływanie wiatru na poprzeczniki kratowe
 46. Oddziaływanie wiatru na segment trzonu słupa kratowego
 47. Oddziaływanie wiatru na słupy pełnościenne
 48. Opór na wyciąganie związane ze ścinaniem - fundamenty bez podcięcia
 49. Opór na wyciąganie związane ze ścinaniem - fundamenty z podcięciem
 50. Opór ścinania w podstawie fundamentów w warunkach pracy bez odpływu
 51. Opór ścinania w podstawie fundamentów w warunkach pracy z odpływem
 52. Pionowa składowa siły naciągu
 53. Poziome przemieszczenie fundamentu w ośrodku jednorodnym w poziomie terenu
 54. Poziome przemieszczenie fundamentu w poziomie terenu
 55. Poziome przemieszczenie fundamentu w płaszczyźnie podstawy fundamentu w gruncie jednorodnym
 56. Poziome przemieszczenie w płaszczyźnie podstawy fundamentu w gruncie niejednorodnym
 57. Połączenia na spoiny czołowe
 58. Prędkość odniesienia wiatru na wysokości 10 m nad rozpatrywanym terenem
 59. Prędkość wiatru na dowolnej wysokości nad terenem
 60. Prędkość wiatru w porywach
 61. Rozpiętość przęsła równoważnego
 62. Ściąg śrubowy
 63. Siła poprzeczna do wymiarowania przewiązek i skratowania
 64. Siła poprzeczna przy podporze
 65. Siła składowa od obciążenia momentem
 66. Siła składowa od obciążenia siłą
 67. Siła wiatru pochodząca z 2 sąsiednich przęseł na prostym odcinku trasy linii
 68. Siła wiatru pochodząca z 2 sąsiednich przęseł na załomie trasy linii
 69. Siły węzłowe
 70. Smukłość efektywna
 71. Smukłość porównawcza
 72. Smukłość postaciowa gałęzi elementu z przewiązkami
 73. Smukłość postaciowa gałęzi elementu ze skratowaniem
 74. Smukłość wyboczenia giętnego
 75. Smukłość względna elementu (w ujęciu ogólnym)
 76. Smukłość względna zwichrzenia
 77. Smukłość zastępcza
 78. Sprawdzenie nośności elementów rozciąganych osiowo
 79. Sprawdzenie nośności elementów ściskanych i zginanych mimośrodowo
 80. Sprawdzenie nośności elementów ściskanych osiowo
 81. Sprawdzenie nośności elementu zginanego dwukierunkowo
 82. Sprawdzenie nośności elementu zginanego jednokierunkowo względem osi największej bezwładności przekroju
 83. Sprowadzone pole przekroju kształtownika osłabionego otworami
 84. Sprowadzone pole przekroju kształtownika osłabionego otworem tylko na 1 łącznik
 85. Sprowadzone pole przekroju mimośrodowo zamocowanych pojedynczych kątowników, ceowników, teowników itp.
 86. Sprowadzone pole przekroju pojedynczego elementu osłabione otworami na złączki
 87. Szerokość efektywnej półki
 88. Szerokość panelu środnika słupa
 89. Sztywność zastępcza złączy
 90. Sztywność zastępczego podłoża sprężystego
 91. Sztywność złącza pionowego
 92. Sztywność złącza poziomego
 93. Ugięcie belki
 94. Ugięcie w środku rozpiętości
 95. Wartość modułu sprężystości gruntu
 96. Wartość obliczeniowa parametrów geotechnicznych
 97. Wartość oporu związana z ciężarem fundamentu i gruntu
 98. Wartość współczynnika odkształcenia bocznego i-tej warstwy podłoża
 99. Wartość współczynnika odkształcenia bocznego w przypadku posadowienia fundamentu
 100. Wielkość całkowitych osiadań
 101. Wskaźnik ugięcia
 102. Współczynnik działania porywów wiatru
 103. Współczynnik efektu dźwigni
 104. Współczynnik oporu aerodynamicznego słupów kratowych prostokątnych wykonanych z kątowników
 105. Współczynnik parcia aktywnego
 106. Współczynnik porywistości wiatru
 107. Współczynnik redukcji
 108. Współczynnik wyboczeniowy
 109. Współczynnik zwichrzenia
 110. Wytrzymałość betonu na rozciąganie osiowe
 111. Wytrzymałość obliczeniowa betonu na rozciąganie
 112. Zapotrzebowanie śrub w połączeniach doczołowych
 113. Zastępcza średnica przewodu oblodzonego
 114. Znamionowa wytrzymałość na rozciąganie
 115. Zredukowana nośność obliczeniowa przekroju

Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja i instalacje sanitarne

 1. Antykawitacyjna nadwyżka ciśnienia
 2. Autorytet zaworu termostatycznego (kryterium dławienia)
 3. Azymut słoneczny
 4. Bezwymiarowe, liczbowe oznaczenie szeregu rur tworzywowych
 5. Całkowita ilość ciepła przekazywanego przez szkło okienne
 6. Całkowite natężenie przepływu
 7. Całkowity przepływ przy wylocie z rynny (o kształcie nieokrągłym)
 8. Całkowity przepływ przy wylocie z rynny (o kształcie okrągłym)
 9. Całkowity strumień ciepła pochodzący od promieniowania słonecznego
 10. Cena jednostkowa
 11. Cena kosztorysowa
 12. Charakterystyka cieplna budynku
 13. Chwilowy strumień ciepłej wody
 14. Ciąg kominowy
 15. Ciepło jawne
 16. Ciepło na podgrzanie powietrza wentylacyjnego
 17. Ciepło utajone
 18. Ciśnienie cząstkowe pary wodnej w płaszczyźnie przegrody k
 19. Ciśnienie czynne grawitacyjne
 20. Ciśnienie do zdławienia na zaworze
 21. Ciśnienie międzystopniowe
 22. Dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do przygotowania ciepłej wody w ciągu roku
 23. Dodatkowy strumień powietrza wywołany wpływem wiatru i wyporu termicznego wentylatora
 24. Długość przelewu dla wylotów okrągłych
 25. Długość przewodów w danym obiegu grzejnym
 26. Długość ramienia elastycznego
 27. Długość ramienia elastycznego z naciągiem
 28. Efektywna nienasiąkliwa powierzchnia dachu
 29. Eksperymentalny wzór na wartość współczynnika wnikania ciepła
 30. Eksploatacyjna różnica temperatur
 31. Energia pomocnicza zużywana na zasilanie urządzeń współpracujących z systemem ciepłej wody
 32. Entalpia parowania wody na powierzchni wilgotnej
 33. Entalpia właściwa powietrza nasyconego o temperaturze termometru mokrego
 34. Gęstość strumienia ciepła
 35. Gęstość strumienia ciepła pochodzącego od promieniowania słonecznego
 36. Godzinowy współczynnik nierównomierności rozbioru ciepłej wody użytkowej
 37. Głębokość periodycznego wnikania
 38. Hydrauliczna średnica równoważna
 39. Ilość ciepła niezbędna do pokrycia potrzeb ogrzewczych budynku
 40. Jednostkowa praca sprężania
 41. Jednostkowa strata temperatury w instalacji wody ciepłej
 42. Jednostkowa wydajność chłodnicza
 43. Jednostkowe ciepło dostarczone do absorbera
 44. Jednostkowe ciepło dostarczone do warnika
 45. Jednostkowe koszty eksploatacyjne układów rozprowadzania powietrza
 46. Jednostkowe koszty inwestycyjne układów rozprowadzania powietrza
 47. Jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną do przygotowania ciepłej wody
 48. Jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię do oświetlenia wbudowanego
 49. Kąt przesunięcia godzinowego
 50. Kinematyczny wyróżnik szybkobieżności
 51. Konwekcyjny współczynnik przejmowania ciepła
 52. Liczba kotłów atestowanych
 53. Liczba Lewisa
 54. Liczba Lewisa
 55. Liczba stopni sprężania
 56. Liczba stopniodni
 57. Liczba Troutona
 58. Liczba Wobbego
 59. Liczba znamionowa zapotrzebowania na ciepło
 60. Liniowa oporność hydrauliczna
 61. Maksymalna ilość ścieków
 62. Maksymalna powierzchnia okien
 63. Maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody
 64. Maksymalne dobowe zużycie wody
 65. Maksymalne godzinowe zużycie wody
 66. Maksymalny dopływ ścieków deszczowych
 67. Maksymalny dopływ ścieków do separatora
 68. Maksymalny obliczeniowy opór cieplny gruntu
 69. Masa gromadzonego żużla
 70. Masa odparowanej wody z mokrej nieogrzewanej powierzchni przy nieruchomym powietrzu
 71. Masa par rozpuszczalnika wydzielających się w czasie 1h z powierzchni pomalowanej
 72. Miesięczne straty ciepła na wentylację
 73. Miesięczne straty ciepła przez przenikanie na wentylację budynku
 74. Miesięczne straty ciepła przez przenikanie przez wszystkie przegrody zewnętrzne
 75. Miesięczne zyski ciepła
 76. Minimalna grubość izolacji
 77. Minimalna pojemność całkowita naczynia wzbiorczego z hermetyczną przestrzenią gazową
 78. Minimalna pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego
 79. Minimalna wydajność chłodnicza sprężarki
 80. Minimalna wydajność objętościowa sprężarki
 81. Minimalne jednostkowe roczne koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne układów rozprowadzania powietrza
 82. Minimalny spadek hydrauliczny
 83. Mnożnik dwufazowy
 84. Moc cieplna pojedynczej gładkiej rury
 85. Moc cieplna wymiennika
 86. Moc kotłowni
 87. Moc napędowa wentylatora
 88. Moc obiegu grzejnego
 89. Moc pobierana przez silnik pompy
 90. Moc pobierana z sieci energetycznej
 91. Moc pobierana z sieci energetycznej dla silników jednofazowych
 92. Moc użyteczna pompy
 93. Najmniejsza wewnętrzna średnica króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa
 94. Natężenie opadów
 95. Natężenie przepływu ścieków
 96. Natężenie przepływu wody cyrkulacyjnej w jednym pionie
 97. Natężenie spływu wody opadowej z dachu
 98. Nawilżenie izotermiczne
 99. Niezbędna długość taśm promieniujących
 100. Niezbędna powierzchnia otworów wentylacyjnych
 101. Niezbędna wysokość komina do uzyskania odpowiedniego podciśnienia w komorze paleniskowej
 102. Nominalna przepustowość rynny dla rynien okapowych o kształcie półokrągłym
 103. Nominalna przepustowość rynny dla rynien okapowych o kształcie prostokątnym lub trapezowym
 104. Nominalna przepustowość rynny koszowej lub gzymsowej
 105. Nominalna wielkość separatora
 106. Objętość skokowa sprężarki
 107. Objętość użytkowa zbiornika bezodpływowego
 108. Objętość użytkowa zbiornika retencyjnego
 109. Objętościowa wydajność sprężarki wielołopatkowej
 110. Obliczeniowa wydajność pompy
 111. Obliczeniowy strumień objętości wody cyrkulującej
 112. Odpływ z przelewu rynnowego
 113. Opór cieplny dla warstwy materiału jednorodnej cieplnie
 114. Opór cieplny przestrzeni nieogrzewanych
 115. Opór dyfuzyjny
 116. Opór przejmowania ciepła
 117. Oporność hydrauliczna pochodząca od wszystkich elementów wyposażenia
 118. Orientacyjny jednostkowy liniowy spadek ciśnienia
 119. Parametr numeryczny
 120. Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego
 121. Pojemność zbiornika do magazynowania oleju
 122. Pole powierzchni kolektora słonecznego
 123. Pole powierzchni wymiany ciepła dla skraplaczy natryskowo-wyparnych
 124. Pośrednia emisja dwutlenku węgla wynikająca z produkcji energii napędowej urządzenia.
 125. Potencjał entalpii procesu chłodzenia
 126. Potencjał entalpii procesu ogrzewania
 127. Powierzchnia grzejnika z ogniw
 128. Powierzchnia ogrzewalna grzejnika konwekcyjnego
 129. Powierzchnia ogrzewalna kotłów bez atestu
 130. Powierzchnia otworu nawiewnego
 131. Powierzchnia otworu wywiewnego
 132. Powierzchnia składu paliwa stałego
 133. Powierzchnia składu żużla
 134. Pracochłonność robót
 135. Prawdopodobne statyczne straty ciśnienia
 136. Prawo promieniowania Plancka (kolektor słoneczny)
 137. Prędkość czynnika grzejnego w działce
 138. Prędkość obrotowa wirnika
 139. Promieniowanie rozproszone
 140. Proporcja między stratami ciepła, a ciepłem użytecznym
 141. Przepustowość obliczeniowa
 142. Przepustowość równoważnej kwadratowej rynny koszowej lub gzymsowej
 143. Przepustowość równoważnej kwadratowej rynny okapowej
 144. Przepustowość rynny spustowej
 145. Przepustowość zaworu bezpieczeństwa
 146. Przepustowość zaworu bezpieczeństwa - według PN99-B-02414
 147. Przepływ obliczeniowy w przewodach kanalizacyjnych
 148. Radiacyjny współczynnik przejmowania ciepła
 149. Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną
 150. Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez system do przygotowywania ciepłej wody
 151. Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez system grzewczy i wentylacyjny
 152. Roczne zapotrzebowanie oleju opalowego na cele przygotowania ciepłej wody
 153. Roczny wskaźnik obliczeniowego zapotrzebowania na energię do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i przygotowania ciepłej wody
 154. Roczny wskaźnik obliczeniowego zapotrzebowania na energię do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz oświetlenia wbudowanego
 155. Równanie bilansu energii HWB
 156. Równanie charakterystyki grzejnikowej
 157. Rozszerzona liczba Wobbego
 158. Rzeczywista moc napędowa sprężarki
 159. Rzeczywista powierzchnia kolektora słonecznego
 160. Rzeczywisty proces nawilżania izotermicznego parą wodną
 161. Rzeczywisty strumień masy czynnika chłodniczego
 162. Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło
 163. Sezonowe zapotrzebowanie na energię z paliwa
 164. Sezonowe zapotrzebowanie paliwa
 165. Siła ciągu kominowego
 166. Spadek ciśnienia na zaworze zlokalizowanym w dolnej części każdego pionu cyrkulacyjnego
 167. Sprawność agregatu pompa-silnik
 168. Sprawność chwilowa kolektora
 169. Sprawność indukowana sprężarki
 170. Sprawność kierunkowa promiennika
 171. Sprawność kotła wodnego
 172. Sprawność pompy
 173. Sprawność silnika napędzającego pompę
 174. Sprawność sprężania
 175. Średni dobowy odpływ ścieków
 176. Średnia różnica temperatury dla grzejników zasilanych wodą
 177. Średnia temperatura promieniowania
 178. Średnia wartość mnożnika przepływu dwufazowego
 179. Średnica komory grzejnej w przypadku występowania rury cyrkulacyjnej
 180. Średnica wewnętrzna króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa
 181. Średnica wewnętrzna rury wzbiorczej
 182. Średnie dobowe zużycie wody
 183. Średnie godzinowe zużycie wody
 184. Średnie zapotrzebowanie ciepła pomieszczenia
 185. Średnioroczna sprawność użytkowa
 186. Stopień dostarczania sprężarki
 187. Stopień obciążenia urządzenia grzewczego
 188. Stopień skojarzenia (miara wykorzystania ciepła w elektrociepłowni)
 189. Stopień suchości
 190. Stosunek spadków ciśnienia dla 4 przypadków układów dwufazowych
 191. Stosunek zysków do strat GLR
 192. Strata energii cieplnej dla pojedynczego odcinka obliczeniowego
 193. Straty ciągu w kominie
 194. Straty ciągu w przewodach spalinowych i czopuchu
 195. Straty ciepła do gruntu
 196. Straty ciepła k-tej przegrody zewnętrznej
 197. Straty ciepła pomieszczenia przez przenikanie
 198. Straty ciepła w sezonie grzewczym na podgrzanie powietrza wentylacyjnego
 199. Straty ciepła w wyniku przenikania przez strop nad piwnicą nieogrzewaną w sezonie grzewczym
 200. Straty kominowe
 201. Straty rozproszenia
 202. Strumień ciepła przekazywany przegrodzie przez promieniowanie słoneczne
 203. Strumień masy pary dostarczonej do chłodnicy międzystopniowej
 204. Strumień masy pary nasyconej wytwarzanej w chłodnicy międzystopniowej
 205. Strumień masy roztworu ciekłego bogatego
 206. Strumień masy wody grzejnej
 207. Strumień masy wody grzejnej
 208. Strumień objętości powietrza infiltrującego przez przegrodę nieszczelną
 209. Strumień objętości powietrza wentylacyjnego gdy w pomieszczeniu jest para wodna
 210. Strumień objętości powietrza wentylacyjnego gdy w pomieszczeniu wydzielają się zanieczyszczenia
 211. Suma strat ciśnienia przy przepływie czynnika przez wszystkie elementy obiegu (z wyłączeniem zaworu)
 212. Szerokość kompensatora U-kształtnego
 213. Temperatura na końcu odcinka obliczeniowego
 214. Temperatura na styku n-tej i (n+1)-tej warstwy
 215. Temperatura powierzchni ożebrowanej chłodnicy powietrza
 216. Temperatura słonecznej zewnętrznej powierzchni przegrody
 217. Temperatura wewnętrznej powierzchni przegrody bez mostków termicznych
 218. Temperatura zasilania i powrotu przy temperaturze zewnętrznej eksploatacyjnej
 219. Teoretyczna długość rur
 220. Teoretyczna moc napędowa sprężarki
 221. Wartość gęstości obciążenia ogniowego
 222. Wartość współczynnika przenikania ciepła dla nieizolowanych cieplnie rur stalowych
 223. Warunek prawidłowo zaprojektowanego grzejnika płaszczyznowego
 224. Wewnętrzna pojemność cieplna strefy lub całego budynku
 225. Wielkość ścieków dopływających do separatora
 226. Wielkość współczynnika przenikania ciepła dla konstrukcji podłogi
 227. Wielkość wypływu z punktu czerpalnego
 228. Wielkość zasobnika c.w.u.
 229. Wielokrotność cyrkulacji
 230. Wskaźnik LCCP
 231. Wskaźnik pracochłonności
 232. Wskaźnik przestrzeni szkodliwej
 233. Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło
 234. Wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową
 235. Wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną
 236. Współczynnik COP
 237. Współczynnik efektywnego wykorzystania zysków w trybie ogrzewania
 238. Współczynnik Joule'a-Thomsona
 239. Współczynnik korekcyjny uwzględniający parametry pracy grzejnika
 240. Współczynnik korelacyjny oporów przepływu w danym elemencie
 241. Współczynnik korygujący
 242. Współczynnik maksymalnego dobowego zużycia wody
 243. Współczynnik maksymalnego godzinowego zużycia wody
 244. Współczynnik Manninga
 245. Współczynnik obejścia
 246. Współczynnik poprawkowy dla spadku ciśnienia czynnika na podstawie znanej wartości innego
 247. Współczynnik przenikania ciepła dla grzejnika
 248. Współczynnik przenikania ciepła podłóg na gruncie i ścian przyległych do gruntu
 249. Współczynnik przenikania ciepła przegrody budowlanej
 250. Współczynnik przenikania ciepła przegrody z mostkami cieplnymi
 251. Współczynnik sprawności regulacji systemu ogrzewania
 252. Współczynnik TEWI
 253. Współczynnik widoku powierzchni ze strony gruntu
 254. Współczynnik widoku powierzchni ze strony nieba
 255. Współczynnik wydajności grzejnej (warnik-skraplacz)
 256. Współczynnik wykorzystania zysków ciepła w m-tym miesiącu sezonu grzewczego
 257. Współczynnik zapotrzebowania ciepła na cele przygotowania c.w.u.
 258. Wydajność chłodnicza sprężarki
 259. Wydajność chłodnicza zaworu rozprężnego
 260. Wydajność cieplna skraplacza
 261. Wydajność objętościowa sprężarki rzeczywistej
 262. Wydajność objętościowa sprężarki łopatkowej
 263. Wydajność skokowa sprężarki
 264. Wymagana gęstość strumienia ciepła
 265. Wymagana grubość warstwy izolacyjnej
 266. Wymagana liczba kolektorów
 267. Wymagana liczba kolektorów na podgrzanie wody w basenie
 268. Wymagana wysokość podnoszenia pompy
 269. Wymiar charakterystyczny podłogi
 270. Wysokość po stronie tłoczenia wody do instalacji
 271. Wysokość podnoszenia dla pompy głębinowej
 272. Wysokość podnoszenia pompy cyrkulacyjnej
 273. Wysokość podnoszenia zestawu hydroforowego
 274. Wysokość ssania
 275. Wysokość straty ciśnienia
 276. Wysokość wymagana ciśnienia wody dla budynków mieszkalnych
 277. Wysokość wzniesienia Słońca
 278. Względna ilość wytworzonej cieczy
 279. Względne schłodzenie wody
 280. Wzór Blasiusa
 281. Wzór Colebrooka-White'a
 282. Wzór Hoffingera
 283. Wzór Hottingera
 284. Wzór Manninga
 285. Wzór Recknagla
 286. Wzór Redtenbacher'a
 287. Wzór Sander'a
 288. Wzór Sandera
 289. Zaniżenie temperatury w pomieszczeniu podczas odbioru ciepła
 290. Zapotrzebowanie ciepła na wentylację
 291. Zapotrzebowanie na ciepło do wentylacji z uwzględnieniem wewnętrznych zysków ciepła
 292. Zapotrzebowanie na moc na wale silnika napędzanego wentylator
 293. Zapotrzebowanie paliwa ciekłego na cele grzewcze
 294. Zawartość wilgoci przekazywanej do powietrza z jednostkowego pola powierzchni cieczy
 295. Znamionowa moc cieplna
 296. Zyski ciepła pochodzące od ciepłej wody użytkowej
 297. Zyski ciepła pochodzące od mieszkańców
 298. Zyski ciepła pochodzące od słońca
 299. Zyski ciepła przenikające przez przegrodę budowlaną
 300. Zyski ciepła spowodowane infiltracją powietrza przez nieszczelności
 301. Zyski ciepła spowodowane infiltracją powietrza przez otwarte drzwi
 302. Zyski ciepła spowodowane wentylacją
 303. Zyski ciepła utajonego wnoszone przez zyski wilgoci
 304. Zyski ciepła uzyskane w wyniku gotowania posiłków
 305. Zyski ciepła w procesie chłodzenia
 306. Zyski ciepła wynikające z pracy silnika elektrycznego
 307. Zyski ciepła wytwarzane przez oświetlenie elektryczne
 308. Łączny współczynnik przejmowania ciepła na drodze konwekcji i promieniowania