Matematyka

 1. Błąd względny i bezwzględny

 2. Całkowanie przez części

 3. Całkowanie przez podstawienie

 4. Ciąg Fibonacciego

 5. Dodawanie liczb zespolonych (urojonych)

 6. Dzielenie liczb zespolonych (urojonych)

 7. Dzielenie pierwiastków

 8. Ekstremum funkcji (minimum, maksimum)

 9. Funkcja

 10. Funkcja homograficzna

 11. Funkcja kwadratowa

 12. Funkcja okresowa

 13. Funkcje trygonometryczne podwojonego kąta

 14. Funkcje trygonometryczne połowy kąta

 15. Funkcje trygonometryczne potrojonego kąta

 16. Funkcje trygonometryczne sumy i różnicy kątów

 17. Jedynka trygonometryczna

 18. Kombinacja bez powtórzeń

 19. Kombinacja z powtórzeniami

 20. Logarytm

 21. Logarytm iloczynu

 22. Logarytm ilorazu

 23. Logarytm pierwiastka

 24. Logarytm potęgi

 25. Łączność dodawania

 26. Łączność mnożenia

 27. Macierz odwrotna 2x2

 28. Macierz odwrotną 3x3

 29. Macierz odwrotną 4x4

 30. Mnożenie liczb zespolonych (urojonych)

 31. Mnożenie pierwiastków

 32. Monotoniczność funkcji

 33. n-ty wyraz ciągu arytmetycznego

 34. n-ty wyraz ciągu geometrycznego

 35. Objętość beczki

 36. Objętość czaszy kulistej

 37. Objętość elipsoidy obrotowej

 38. Objętość elipsoidy trójosiowej

 39. Objętość graniastosłupa

 40. Objętość kuli

 41. Objętość ostrosłupa dowolnego

 42. Objętość ostrosłupa prawidłowego

 43. Objętość ostrosłupa ściętego

 44. Objętość prostopadłościanu

 45. Objętość pryzmatoidu

 46. Objętość pryzmy

 47. Objętość stożka obrotowego

 48. Objętość stożka ściętego

 49. Objętość sześcianu

 50. Objętość torusa

 51. Objętość walca obrotowego

 52. Objętość walca obrotowego ukośnie ściętego

 53. Objętość walca wydrążonego (rury)

 54. Objętość warstwy kulistej

 55. Objętość wycinka kuli

 56. Obwód elipsy

 57. Obwód koła

 58. Odejmowanie liczb zespolonych (urojonych)

 59. Odległość punktu od prostej

 60. Parzystość i nieparzystość funkcji

 61. Permutacja bez powtórzeń

 62. Permutacja z powtórzeniami

 63. Pierwiastek pierwiastka

 64. Pierwiastek z liczby \(a^n\)

 65. Pierwiastkowanie

 66. Pochodna funkcji \(y = f(x)\)

 67. Pole powierzchi elipsoidy obrotowej

 68. Pole powierzchni czaszy kulistej

 69. Pole powierzchni części wspólnej dwóch kół

 70. Pole powierzchni deltoidu

 71. Pole powierzchni elipsy

 72. Pole powierzchni granistosłupa

 73. Pole powierzchni koła

 74. Pole powierzchni kuli

 75. Pole powierzchni kwadratu

 76. Pole powierzchni n-kąta foremnego (wypukłego)

 77. Pole powierzchni odcinka koła

 78. Pole powierzchni ośmiokąta foremnego

 79. Pole powierzchni ostrosłupa dowolnego

 80. Pole powierzchni ostrosłupa prawidłowego

 81. Pole powierzchni ostrosłupa ściętego

 82. Pole powierzchni pasa kulistego

 83. Pole powierzchni pięciokąta foremnego

 84. Pole powierzchni pięciokąta gwiaździstego (pentagramu)

 85. Pole powierzchni pierścienia

 86. Pole powierzchni prostokąta

 87. Pole powierzchni prostopadłościanu

 88. Pole powierzchni pryzmatoidu

 89. Pole powierzchni pryzmy

 90. Pole powierzchni rombu

 91. Pole powierzchni równoległoboku

 92. Pole powierzchni stożka obrotowego

 93. Pole powierzchni stożka ściętego

 94. Pole powierzchni sześcianu

 95. Pole powierzchni sześciokąta foremnego

 96. Pole powierzchni torusa

 97. Pole powierzchni trapezu

 98. Pole powierzchni trójkąta dowolnego

 99. Pole powierzchni trójkąta równobocznego

 100. Pole powierzchni walca obrotowego

 101. Pole powierzchni walca ukośnie ściętego

 102. Pole powierzchni walca wydrążonego (rury)

 103. Pole powierzchni warstwy kulistej

 104. Pole powierzchni wycinka koła

 105. Pole powierzchni wycinka kuli

 106. Potęga pierwiastka

 107. Potęga pierwiastka o tym samym wykładniku

 108. Potęga pierwiastka o tym samym wykładniku

 109. Potęgowanie

 110. Prawa rachunku zbiorów

 111. Prawa rachunku zdań

 112. Promień okręgu opisanego na kwadracie

 113. Promień okręgu opisanego na n-kącie foremnym (wypukłym)

 114. Promień okręgu opisanego na ośmiokącie foremnym

 115. Promień okręgu opisanego na pięciokącie foremnym

 116. Promień okręgu opisanego na pięciokącie gwiaździstym (pentagramie)

 117. Promień okręgu opisanego na sześciokącie foremnym

 118. Promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym

 119. Promień okręgu wpisanego w kwadrat

 120. Promień okręgu wpisanego w n-kąt foremny (wypukły)

 121. Promień okręgu wpisanego w ośmiokąt foremny

 122. Promień okręgu wpisanego w pięciokąt foremny

 123. Promień okręgu wpisanego w pięciokąt gwiaździsty (pentagram)

 124. Promień okręgu wpisanego w sześciokąt foremny

 125. Promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny

 126. Proste równoległe i prostopadłe

 127. Przekątna kwadratu

 128. Przekątna prostokąta

 129. Przekątna prostopadłościanu

 130. Przekątna sześcianu

 131. Przemienność dodawania

 132. Przemienność mnożenia

 133. Punkt przegięcia

 134. Radian

 135. Reguła de l'Hospitala

 136. Równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty

 137. Równość liczb zespolonych (urojonych)

 138. Równość liczby zespolonej (urojonej) i rzeczywistej

 139. Rozdzielność mnożenia

 140. Różnica funkcji arc cos

 141. Różnica funkcji arc sin

 142. Różnica funkcji arc tg

 143. Schemat Hornera

 144. Średnia arytmetyczna

 145. Średnia geometryczna

 146. Średnia harmoniczna

 147. Średnia kwadratowa

 148. Środek odcinka

 149. Suma funkcji arc cos

 150. Suma funkcji arc sin

 151. Suma funkcji arc tg

 152. Suma i różnica funkcji trygonometrycznych

 153. Suma n pierwszych wyrazów ciągu arytmetycznego

 154. Suma n pierwszych wyrazów ciągu geometrycznego

 155. Suma pierwiastków

 156. Symbol Newtona

 157. Trójkąt Pascala

 158. Twierdzenie Bézouta

 159. Twierdzenie cosinusów (Carnota)

 160. Twierdzenie o trzech ciągach

 161. Twierdzenie Pitagorasa

 162. Twierdzenie sinusów (Snelliusa)

 163. Twierdzenie Talesa

 164. Twierdzenie tangensów (Regiomontana)

 165. Usuwanie niewymierności z mianownika

 166. Wariacja bez powtórzeń

 167. Wariacja z powtórzeniami

 168. Wartość bezwzględna pierwiastków

 169. Wielomian stopnia n jednej zmiennej rzeczywistej

 170. Wklęsłość i wypukłość

 171. Włączanie liczby pod pierwiastek

 172. Wyznacznik macierzy 2x2

 173. Wyznacznik macierzy 3x3 - Metoda Sarrusa

 174. Wyznacznik macierzy 4x4

 175. Wzór Herona

 176. Wzór Newtona

 177. Wzory skróconego mnożenia

 178. Wzory Viete'a

 179. Zamiana funkcji arc cos na inne

 180. Zamiana funkcji arc ctg na inne

 181. Zamiana funkcji arc sin na inne

 182. Zamiana funkcji arc tg na inne

 183. Zmiana podstawy logarytmu

 184. Związki między funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta