Eszkola

Wzory matematyczne

 1. Błąd względny i bezwzględny
 2. Całkowanie przez części
 3. Całkowanie przez podstawienie
 4. Ciąg Fibonacciego
 5. Dodawanie liczb zespolonych (urojonych)
 6. Dzielenie liczb zespolonych (urojonych)
 7. Dzielenie pierwiastków
 8. Ekstremum funkcji (minimum, maksimum)
 9. Funkcja
 10. Funkcja homograficzna
 11. Funkcja kwadratowa
 12. Funkcja okresowa
 13. Funkcje trygonometryczne podwojonego kąta
 14. Funkcje trygonometryczne potrojonego kąta
 15. Funkcje trygonometryczne połowy kąta
 16. Funkcje trygonometryczne sumy i różnicy kątów
 17. Jedynka trygonometryczna
 18. Kombinacja bez powtórzeń
 19. Kombinacja z powtórzeniami
 20. Logarytm
 21. Logarytm iloczynu
 22. Logarytm ilorazu
 23. Logarytm pierwiastka
 24. Logarytm potęgi
 25. Macierz odwrotna 2x2
 26. Macierz odwrotną 3x3
 27. Macierz odwrotną 4x4
 28. Mnożenie liczb zespolonych (urojonych)
 29. Mnożenie pierwiastków
 30. Monotoniczność funkcji
 31. n-ty wyraz ciągu arytmetycznego
 32. n-ty wyraz ciągu geometrycznego
 33. Objętość beczki
 34. Objętość czaszy kulistej
 35. Objętość elipsoidy obrotowej
 36. Objętość elipsoidy trójosiowej
 37. Objętość graniastosłupa
 38. Objętość kuli
 39. Objętość ostrosłupa dowolnego
 40. Objętość ostrosłupa prawidłowego
 41. Objętość ostrosłupa ściętego
 42. Objętość prostopadłościanu
 43. Objętość pryzmatoidu
 44. Objętość pryzmy
 45. Objętość stożka obrotowego
 46. Objętość stożka ściętego
 47. Objętość sześcianu
 48. Objętość torusa
 49. Objętość walca obrotowego
 50. Objętość walca obrotowego ukośnie ściętego
 51. Objętość walca wydrążonego (rury)
 52. Objętość warstwy kulistej
 53. Objętość wycinka kuli
 54. Obwód elipsy
 55. Obwód koła
 56. Odejmowanie liczb zespolonych (urojonych)
 57. Parzystość i nieparzystość funkcji
 58. Permutacja bez powtórzeń
 59. Permutacja z powtórzeniami
 60. Pierwiastek pierwiastka
 61. Pierwiastek z liczby \(a^n\)
 62. Pierwiastkowanie
 63. Pochodna funkcji \(y = f(x)\)
 64. Pole powierzchi elipsoidy obrotowej
 65. Pole powierzchni części wspólnej dwóch kół
 66. Pole powierzchni deltoidu
 67. Pole powierzchni elipsy
 68. Pole powierzchni granistosłupa
 69. Pole powierzchni koła
 70. Pole powierzchni kuli
 71. Pole powierzchni kwadratu
 72. Pole powierzchni n-kąta foremnego (wypukłego)
 73. Pole powierzchni odcinka koła
 74. Pole powierzchni ośmiokąta foremnego
 75. Pole powierzchni ostrosłupa dowolnego
 76. Pole powierzchni ostrosłupa prawidłowego
 77. Pole powierzchni ostrosłupa ściętego
 78. Pole powierzchni pasa kulistego
 79. Pole powierzchni pięciokąta foremnego
 80. Pole powierzchni pięciokąta gwiaździstego (pentagramu)
 81. Pole powierzchni pierścienia
 82. Pole powierzchni prostokąta
 83. Pole powierzchni prostopadłościanu
 84. Pole powierzchni pryzmatoidu
 85. Pole powierzchni pryzmy
 86. Pole powierzchni rombu
 87. Pole powierzchni równoległoboku
 88. Pole powierzchni stożka obrotowego
 89. Pole powierzchni stożka ściętego
 90. Pole powierzchni sześcianu
 91. Pole powierzchni sześciokąta foremnego
 92. Pole powierzchni torusa
 93. Pole powierzchni trapezu
 94. Pole powierzchni trójkąta dowolnego
 95. Pole powierzchni trójkąta równobocznego
 96. Pole powierzchni walca obrotowego
 97. Pole powierzchni walca ukośnie ściętego
 98. Pole powierzchni walca wydrążonego (rury)
 99. Pole powierzchni warstwy kulistej
 100. Pole powierzchni wycinka koła
 101. Pole powierzchni wycinka kuli
 102. Potęga pierwiastka
 103. Potęga pierwiastka o tym samym wykładniku
 104. Potęga pierwiastka o tym samym wykładniku
 105. Potęgowanie
 106. Prawa rachunku zbiorów
 107. Prawa rachunku zdań
 108. Promień okręgu opisanego na kwadracie
 109. Promień okręgu opisanego na n-kącie foremnym (wypukłym)
 110. Promień okręgu opisanego na ośmiokącie foremnym
 111. Promień okręgu opisanego na pięciokącie foremnym
 112. Promień okręgu opisanego na pięciokącie gwiaździstym (pentagramie)
 113. Promień okręgu opisanego na sześciokącie foremnym
 114. Promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym
 115. Promień okręgu wpisanego w kwadrat
 116. Promień okręgu wpisanego w n-kąt foremny (wypukły)
 117. Promień okręgu wpisanego w ośmiokąt foremny
 118. Promień okręgu wpisanego w pięciokąt foremny
 119. Promień okręgu wpisanego w pięciokąt gwiaździsty (pentagram)
 120. Promień okręgu wpisanego w sześciokąt foremny
 121. Promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny
 122. Proste równoległe i prostopadłe
 123. Przekątna kwadratu
 124. Przekątna prostokąta
 125. Przekątna prostopadłościanu
 126. Przekątna sześcianu
 127. Przemienność dodawania
 128. Przemienność mnożenia
 129. Punkt przegięcia
 130. Radian
 131. Reguła de l'Hospitala
 132. Równość liczb zespolonych (urojonych)
 133. Równość liczby zespolonej (urojonej) i rzeczywistej
 134. Rozdzielność mnożenia
 135. Różnica funkcji arc cos
 136. Różnica funkcji arc sin
 137. Różnica funkcji arc tg
 138. Schemat Hornera
 139. Średnia arytmetyczna
 140. Średnia geometryczna
 141. Średnia harmoniczna
 142. Średnia kwadratowa
 143. Środek odcinka
 144. Suma funkcji arc cos
 145. Suma funkcji arc sin
 146. Suma funkcji arc tg
 147. Suma i różnica funkcji trygonometrycznych
 148. Suma n pierwszych wyrazów ciągu arytmetycznego
 149. Suma n pierwszych wyrazów ciągu geometrycznego
 150. Suma pierwiastków
 151. Symbol Newtona
 152. Trójkąt Pascala
 153. Twierdzenie Bézouta
 154. Twierdzenie cosinusów (Carnota)
 155. Twierdzenie o trzech ciągach
 156. Twierdzenie Pitagorasa
 157. Twierdzenie sinusów (Snelliusa)
 158. Twierdzenie Talesa
 159. Twierdzenie tangensów (Regiomontana)
 160. Usuwanie niewymierności z mianownika
 161. Wariacja bez powtórzeń
 162. Wariacja z powtórzeniami
 163. Wartość bezwzględna pierwiastków
 164. Wielomian stopnia n jednej zmiennej rzeczywistej
 165. Wyznacznik macierzy 2x2
 166. Wyznacznik macierzy 3x3 - Metoda Sarrusa
 167. Wyznacznik macierzy 4x4
 168. Wzór Herona
 169. Wzór na odległość punktu od prostej
 170. Wzór na pole powierzchni czaszy kulistej
 171. Wzór na równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty
 172. Wzór na wklęsłość i wypukłość
 173. Wzór Newtona
 174. Wzory skróconego mnożenia
 175. Wzory Viete'a
 176. Włączanie liczby pod pierwiastek
 177. Zamiana funkcji arc cos na inne
 178. Zamiana funkcji arc ctg na inne
 179. Zamiana funkcji arc sin na inne
 180. Zamiana funkcji arc tg na inne
 181. Zmiana podstawy logarytmu
 182. Związki między funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta
 183. Łączność dodawania
 184. Łączność mnożenia