Statystyka

Modele statystyczne

 1. Analiza regresji - idea

 2. Autokorelacja

 3. Ekstrapolacja równania regresji na inne dane

 4. Homoscedastyczność

 5. Metoda najmniejszych kwadratów

 6. Regresja krokowa

 7. Regresja liniowa

 8. Regresja logistyczna

 9. Test Durbina-Watsona. Niezależność błędów obserwacji

 10. Współczynnik determinacji

 11. Współczynniki regresji liniowej

 12. Współliniowość zmiennych objaśniających

 13. Założenia analizy regresji liniowej

Prezentacja danych

 1. Histogram

 2. Interpretacja wykresów rozrzutu

 3. Statystyki opisowe

 4. Tabela krzyżowa

 5. Wykres kolumnowy

 6. Wykres kołowy

 7. Wykres liniowy

 8. Wykres słupkowy

 9. Wykresy rozkładów asymetrycznych

 10. Wykresy rozkładów o różnej kurtozie

 11. Wykresy rozrzutu - wykres korelacji

Analiza statystyczna

 1. Analiza skupień

 2. Analiza struktury

 3. Analiza Wariancji - założenia

 4. Analiza Wariancji ANOVA

 5. Analiza wariancji wewnątrzgrupowa powtarzane pomiary

 6. Chi-kwadrat. Test niezależności

 7. Chi-kwadrat. Test zgodności

 8. Efekt główny - analiza wariancji

 9. Efekt interakcji - analiza wariancji

 10. Homogeniczność wariancji

 11. Iloraz szans (odds ratio). Szansa

 12. Jednoczynnikowa analiza wariancji

 13. Korealcja - przypadki odstające

 14. Korelacja

 15. Korelacja cząstkowa

 16. Korelacja rho-Spearmana

 17. Korelacja semicząstkowa, częściowa

 18. Poprawka na ciągłość Yatesa

 19. Poziom istotności

 20. Ryzyko względne (risk relative)

 21. Sferyczność wariancji. Test Mauchley'a. Poprawki

 22. Siła korelacji - klasyfikacja

 23. Tendencja statystyczna

 24. Test Kołmogorowa Smirnowa

 25. Test Kruskala-Wallisa

 26. Test Shapiro-Wilka

 27. Test U Manna-Whitneya

 28. Test W Kendalla

 29. Test Wilcoxona. Test znakowanych rang.

 30. Testy parametryczne vs nieparametryczne

 31. Testy post-hoc. Porównania wielokrotne

 32. Testy t-Studenta

 33. Wartość oczekiwana w teście niezależności chi-kwadrat

 34. Wieloczynnikowa analiza wariancji

 35. Współczynnik kontyngencji C Pearsona

 36. Wyniki istotne statystycznie

 37. Założenia testów t-Studenta

 38. Założenia testu niezależności Chi-kwadrat

Statystyka ogólna

 1. Błąd standardowy

 2. Centyl, percentyl

 3. Dominanta (Modalna, Moda)

 4. Estymacja

 5. Estymatory. Cechy

 6. Kowariancja

 7. Kurtoza

 8. Kwartyle

 9. Liczebność grupy

 10. Mediana

 11. Mediana a średnia

 12. Odchylenie ćwiartkowe

 13. Odchylenie przeciętne

 14. Odchylenie standardowe

 15. Procent

 16. Procent skumulowany

 17. Przedział ufności

 18. Rangowanie obserwacji

 19. Reguła trzech sigm

 20. Rozkład dwumodalny

 21. Rozkład normalny. Rozkład Gaussa

 22. Rozstęp

 23. Semiwariancja, semiodchylenie standardowe

 24. Skośność

 25. Średnia arytmetyczna

 26. Średnia ważona

 27. Standaryzacja zmiennych

 28. Stopnie swobody

 29. Wariancja

 30. Wariancja a odchylenie standardowe

 31. Wartość oczekiwana

 32. Współczynnik zmienności

 33. Wyliczanie przedziałów ufności