Eszkola

Statystyki opisowe - opis

Statystyki opisowe służą opisaniu najważniejszych informacji na temat analizowanych w badaniu zmiennych i grup osób badanych. Za ich pomocą określamy liczbę obserwacji, średnie wyniki, zróżnicowanie obserwacji i inne. Do statystyk opisowych możemy zaliczyć: 

  • miary występowania, np. liczba obserwacji, procent skumulowany 
  • miary położenia np. średnia, mediana, modalna 
  • miary zmienności np. odchylenie standardowe, wariancja 
  • miary asymetrii np. skośność 
  • miary położenia np. kurtoza 
Głównym celem przedstawienia statystyk opisowych w pracach naukowych jest opisanie najważniejszych właściwości zmiennych, bądź grup badanych osób pod względem danych zmiennych. Dla przykładu, jeżeli porównujemy dwie grupy osób, np. kobiety i mężczyzn pod względem wieku, obok wyniku użytego testu statystycznego niezbędne jest zaprezentowanie statystyk opisowych dla analizowanych grup. W opisanym przykładzie najważniejsze będzie, aby zamieścić informację o średnim wieku badanych osób w grupach, liczbie badanych osób i odchyleniu standardowym w badanych grupach. Gdy wynik testu statystycznego okaże się być istotny statystycznie wtedy analizując statystyki opisowe osoby czytające raport będą wiedzieć, która grupa była starsza (wracając do przykładu porównania wieku kobiet i mężczyzn). 

Prezentacja statystyk opisowych jest niezbędna w dobrze przygotowanym raporcie z badań. Żadne badanie ilościowe nie funkcjonuje bez przedstawienia w nich statystyk opisowych dla analizowanych zmiennych i grup badanych osób. 

Jaka jest różnica pomiędzy statystykami opisowymi a analizą struktury? Analiza struktury jest stricte nastawiona na analizę rozkładów zmiennych, podaniu jej właściwości i opisie. O statystykach opisowych mówimy najczęściej w kontekście przedstawienia najważniejszych miar statystycznych przy przeprowadzaniu innego rodzaju analiz statystycznych, np. porównywanie grup. 

Statystyki opisowe Wasze opinie

4+5 =