Eszkola

Procent - opis

Procent

Procent stanowi podstawową miarę statystyczną, służącą opisaniu charakterystyki badanych osób bądź zmiennych. Procent stanowi sposób przedstawienia pewnego wyniku. Możemy napisać: przebadano 50 osób - 29 kobiet i 21 mężczyzn. Możemy też liczbę osób przedstawić w postaci procentowej: przebadano 50 osób, z czego 58% stanowiły kobiety a 42% mężczyźni. 

Ideą zastosowania procentu jest odmienny sposób zaprezentowania danego wyniku. Wynik wyrażony w procentach informuje jaką część całości stanowi liczony element / wyszczególniona grupa osób. Zamiast podawania dwóch liczb, badanej oraz całości (jak w przykładzie powyżej) możemy zastosować przedstawienie procentowe. Takie ujęcie dostarcza czytelnikowi informacji na temat struktury grupy, zmiennej, przewagi i jej wielkości jednej grupy nad inną w ich liczebności. 

Z matematycznego punktu widzenia, procent jest sposobem wyrażenia danej liczby w postaci ułamka o mianowniku 100. Gdy mamy podaną jakąś liczbę w procentach, np: 27% możemy to zapisać jako 27/100. Wartości wyrażone w procentach podawane są wraz z symbolem %. Aby wyliczyć wartość procentową danej wielkości należy podzielić jedną wartość przez drugą i "dodać" symbol%. Jeżeli przebadaliśmy 36 osób badanych i 20 z nich miało wykształcenie średnie to jaką wielkość procentową w grupie stanowili? 20/36 = 55,6%. 

Jak można zauważyć, podanie w raporcie wartości procentowej jest bardziej "czytelne". 55% jest to trochę więcej niż połowa badanych osób. Jeżeli napisalibyśmy 20 osób a np. na początku raportu podamy całkowitą wielkość osób to taka informacja (20 osób) będzie mniej czytelna. W przedstawianiu charakterystyki badanych osób, np. gdy przedstawiamy rozkład płci badanych osób (czyli ile było kobiet i ilu było mężczyzn) w całej naszej grupie obok / lub zamiast liczebności powinna zostać przedstawiona wartość procentowa. 

Jednostka procentu jest również często wykorzystywana w innych miarach statystycznych, takich jak na przykład: współczynnik determinacji (procent wyjaśnionej wariancji) czy współczynnik zmienności. Ideą zastosowania wartości procentowej zamiast wartości nominalnej jest lepsze zobrazowanie danego wskaźnika, parametru. Dla przykładu - współczynnik zmienności, np 20% informuje jaką "wielkość" średniej stanowi odchylenie standardowe. Takie zaprezentowanie wartości jest bardziej czytelne w porównaniu gdybyśmy podali, że wartość współczynnika zmienności wynosi 0,2. 

Wartości procentowe są niezbędne do odpowiedniej interpretacji wyników uzyskanych z analizy testem niezależności chi-kwadrat. Wartości nominalne, gdy mamy bardzo nierównoliczne grupy są ciężkie do zinterpretowania, jednakże przeliczenie tych wartości na wartości procentowe umożliwia lepszą interpretację wyników istotnych statystycznie. 

Przeczytaj - Procent skumulowany

Procent Wasze opinie

9-3 =