Eszkola

Współczynnik zmienności, miara zróżnicowania - opis

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Współczynnik zmienności

Współczynnik zmienności zalicza się zarówno do miar klasycznych jak i do miar pozycyjnych (bardzo często można spotkać informacje, że jest to jedynie klasyczna miara zmienności). Jest to stosunek odchylenia standardowego (odchylenia ćwiartkowego) do średniej (mediany). 

Współczynnik zmienności wyrażany jest w procentach, czyli uzyskane wyniki z podanych powyżej wzorów należy przemnożyć przez 100%. Co więcej, średnią bądź medianę powinniśmy wprowadzić do wzoru w postaci bezwzględnej, czyli bez znaku. Aby nasza miara współczynnika zmienności dawała prawdziwy obraz, prawdziwą proporcję, to jako, że odchylenie standardowe nigdy nie będzie na minusie to średnia również powinna być na plusie w obliczaniu wyników, zatem należy wprowadzać wartość bezwzględną. 

Współczynnik zmienności informuje nas o zmienności wyników, obserwacji w odniesieniu do "wielkości średniej". Daje nam informacje o rozproszeniu wyników, ale w odniesieniu do tego, jak duża jest średnia (mediana). To pozwala nam na określenie względnej miary rozproszenia i ułatwia nam porównanie zmienności danych cech wśród tej samej grupy osób bądź dwóch grup badanych osób pod względem tej samej cechy 

Przykład:

Nauczyciel języka angielskiego przeprowadził wśród uczniów swojej klasy test rozumienia ze słuchu oraz test gramatyczny. W teście rozumienia ze słuchu można było uzyskać wynik od 0 do 40, w teście gramatycznym wynik o 0 do 100. Badana grupa uczniów uzyskała w teście rozumienia ze słuchu średni wynik 20pkt, odchylenie standardowe wyniosło 8pkt. W przypadku testu gramatycznego, średni wynik wyniósł 50, odchylenie standardowe wyniosło 12pkt.

Wyliczając współczynniki zmienności, odpowiednio: (8/20)*100% = 40% oraz (12/50)*100% = 24% nauczyciel mógł stwierdzić, że w przypadku rozumienia ze słuchu wśród uczniów zachodzi większa zmienność, uczniowie są bardziej zróżnicowani pod względem tej umiejętności niż w przypadku testu gramatycznego. Dzięki tej informacji, nauczyciel może spróbować zmiejszyć różnice w tej umiejętności pomiędzy uczniami poprzez wprowadzenie odpowiednich ćwiczeń. Jako, że testy miały inną skalę, to posługując się współczynnikiem zmienności można było porównać dla tych dwóch testów zmienność w badanej grupie. 


Współczynnik zmienności Wasze opinie

3×1 =