Eszkola

Globalizacja - co to jest?

Globalizacja to złożone procesy zachodzące w skali światowej prowadzące do pogłębienia się światowych powiązań we wszystkich dziedzinach życia politycznego, społecznego, ekonomicznego i kulturowego.
Proces integrowania się krajowych i regionalnych rynków w jeden globalny rynek towarów, usług i kapitału.
To grupa czynników prowadzących do upodobnienia się różnych regionów na Ziemi pod względem gospodarczym, społecznymi i kulturowym.
Przejawami procesu globalizacji są:
- procesy konkurencji kapitału oraz integracyjne przedsiębiorstwa prowadzą wzrostu znaczenia działalności korporacji międzynarodowych,

- swobodny przepływ informacji (rozwój technologii informacyjnej),

- szybki postęp technologiczny

- gospodarka oparta na wiedzy, prowadząca do wzrostu znaczenia zaawansowania prac badawczo-rozwojowych i innowacji,

- liberalizm w handlu międzynarodowym,

- swobodny przepływ kapitału (korporacje transnarodowe inwestują w różnych krajach światowych, co zwiększa przepływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych),

- wzrost przepływu BIZ  (Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne) i ich znaczenie w rozwoju gospodarczym,

- swobodne przemieszczanie się ludzi, umożliwiają liberalizację przepisów dotyczących przekraczania granic, oraz rozwój światowego systemu transportu kołowego (lotniczego i morskiego),

- procesy integracyjne państw i regionów, w tym proces integracji europejskiej.

Siłą napędzająca procesy globalizacji jest  działalność korporacji międzynarodowych (globalnych), które stały się głównymi podmiotami kształtującymi procesy gospodarcze i wpływającymi na funkcjonowanie krajowych przedsiębiorstw, a nawet na funkcjonowanie gospodarek niektórych państw świata.

Wynika to z posiadanych przez nich zasobów kapitałowych, mocy i zdolności produkcyjnych wraz z dysponowaniem nowoczesnym zapleczem badanych i zaawansowanych technologii.

Proces globalizacja przebiega na płaszczyznach:

- gospodarczej (swobodny przepływ kapitału, dominacja korporacji międzynarodowych)
- ekonomicznej (ujednolicenie rynków, swobodny przepływ towarów i usług, standaryzacja produktów)
- politycznej (większe znaczenie organizacji międzynarodowych)
- społeczno- kulturowej (kultura masowa- wszędzie jest to samo, poglądy i normy społeczne są kształtowane przez środki masowego przekazu)
- ekologicznej (działania na rzecz ochrony środowiska

O stopniu globalizacji danego państwa decyduje społeczeństwo oraz władze rządzące. Ważnym aspektem są decyzje w sprawach znoszenia barier handlowych jak również dostosowanie prawa do międzynarodowych regulacji.
 Miernikiem tego procesu jest Indeks Globalizacji. Pokazuje on stopień gospodarczej i społecznej integracji kraju ze światem.

 

Indeks globalizacji (2016 rok)

 

 

KRAJ

 

 

INDEKS

GLOBALIZACJI

 

1

Holandia

91,7

2

Irlandia

91,6

3

Belgia

90,5

4

Austria

89,9

5

Szwajcaria

87

6

Singapur

86,9

7

Dania

86,7

8

Szwecja

85,9

9

Węgry

85,7

10

Kanada

85,6

11

Finlandia

85,4

12

Portugalia

85

13

Norwegia

84,7

14

Cypr

84

15

Hiszpania

83,7

16

Słowacja

83,6

17

Czechy

83,6

18

Luksemburg

83,5

19

Francja

82,6

20

Wielka Brytania

81,9

23

Polska

79,9

Do pozytywnych aspektów rozprzestrzeniania się globalizacji niewątpliwie należą możliwości tworzenia koncernów międzynarodowych co ułatwia przepływ towarów i usług na skale światową. Skutkuje to niejednokrotnie zwiększeniem PKB (Produktu Krajowego Brutto) w tych państwach, gdzie zakładane są filie dużych korporacji. W wyniku masowej produkcji takich samych towarów do wszystkich krajów ceny ich produkcji maleją, jednak wtedy lokalne produkty zostają zastępowane globalnymi towarami, gdyż ich ceny są wyższe ze względu na wyższą cenę produkcji.  
W wyniku rozwoju globalizacji są większe możliwości komunikacyjne z osobami z innych krajów czy kontynentów, co dzieje się za sprawą języków międzynarodowych, którymi stały się język angielski, język niemiecki, język francuski. Internet z kolei umożliwia nieograniczony dostęp do fachowej wiedzy i informacji. Nie bez znaczenia jest również zwiększenie tolerancji dla odmiennych kultur, obyczajów czy poglądów. Niestety w wyniku tego następuje zubożenie języków rodzimych oraz lokalnych tradycji, ponieważ kultura masowa jest ustanawiana przez wszechogarniające media.

Globalizacja Wasze opinie

4×1 =

Oprócz globalizacja może Ci się przydać