Eszkola

Przedsiębiorstwo definicja i przykłady

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Przedsiębiorstwo jest jednostką techniczną, społeczną i gospodarczą, mającą za zadanie zaspokajać potrzeby innych przy samodzielności własnej i własnym ryzyku. Przedsiębiorstwo jest jednostką prowadzącą, motywowaną chęcią uzyskania korzyści majątkowych, działalność gospodarczą, mającą na celu zaspokojenie potrzeb innych podmiotów życia społecznego przez wytwarzanie produktów i/lub świadczenie usług, przy czym działalność ta prowadzona jest samodzielnie na ryzyko właściciela lub właścicieli. Innymi słowy: Przedsiębiorstwo jest jednostką wyodrębnioną pod względem ekonomicznym i prawnym, w której przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą w celu osiągnięcia maksymalnego zysku.

Odrębność ekonomiczna przedsiębiorstwa oznacza wydzielenie określonego majątku, pokrywanie wydatków z własnych przychodów, posiadanie w banku odrębnego rachunku rozliczeniowego. Formalnym wyrazem odrębności ekonomicznej jest osobowość prawna przedsiębiorstwa, tj. zdolność do zawierania umów i wstępowania w stosunki cywilnoprawne z innymi podmiotami. Organizacyjnym wyrazem odrębności przedsiębiorstwa jest sprawowanie zarządzania nim według zasad ustalonych w statucie przedsiębiorstwa oraz w regulaminach wewnętrznych. Wyodrębnienie ekonomiczne i prawne przedsiębiorstwa umożliwia zidentyfikowanie jego majątku i właścicieli, a także rozmiaru działalności gospodarczej.

Celem działania przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysku. Dążąc do realizacji tego celu, przedsiębiorstwa określają rozmiary produkcji, decydują o jej strukturze asortymentowej, podejmują decyzje inwestycyjne. Osiąganie zysku jest motywem zarówno tworzenia przedsiębiorstw, jak i ich działalności. Często zysk osiągany przez przedsiębiorstwo jest dla jego właścicieli środkiem do zdobycia innego ważnego celu, np. rozwoju firmy.

Przedsiębiorstwo od innych jednostek działających w gospodarce różni to, że:
  • jest powoływane nie dla zrealizowania jakiegoś jednorazowego przedsięwzięcia, lecz dla prowadzenia działalności gospodarczej w sposób trwały,
  • zaspokaja swoimi wyrobami i usługami potrzeby innych podmiotów gospodarczych i innych instytucji lub osób fizycznych, stanowiących jego klientów,
  • wymienia produkty i usługi z innymi jednostkami organizacyjnymi lub osobami fizycznymi na zasadzie kupna-sprzedaży, co dotyczy zarówno sfery zaopatrzenia przedsiębiorstwa, jak i sfery sprzedaży swoich produktów i usług,
  • posiada, pochodzące od właściciela lub właścicieli, określone zasoby kapitałowe w postaci dóbr materialnych i wartości niematerialnych i prawnych, a w tym przede wszystkim nabytych praw majątkowych,
  • posiada samodzielność decyzyjną co do charakteru swojej działalności, stosunków ze światem zewnętrznym oraz w zakresie zaopatrywania się w czynniki produkcji i ich wykorzystywania, a także swojej wewnętrznej organizacji,
  • swoje koszty pokrywa uzyskiwanymi przychodami, co określa się czasami jako zasadę równowagi finansowej lub samofinansowanie, bez czego nie mogłoby funkcjonować przez dłuższy czas,
  • jest instytucją zarobkującą, tzn. dąży do uzyskania ze swojej działalności określonych korzyści, w tym najczęściej do maksymalizacji dochodowości zaangażowanego kapitału,
  • prowadzi działalność na swoje ryzyko, co oznacza, że liczy się z możliwością poniesienia strat, a nawet utraty swego kapitału,
  • posiada osobowość prawną, którą uzyskuje z chwilą wpisania do krajowego rejestru sądowego.
Każde przedsiębiorstwo musi posiadać powyższe cechy. Ich brak lub ograniczenie czyni przedsiębiorstwo ułomnym.

Przedsiębiorstwo Wasze opinie

4+3 =