Eszkola

Zatrudnienie definicja i przykłady

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zatrudnienie, w ujęciu szerokim, rozumie się jako pracę, zajęcie, czynność. W wąskim znaczeniu zatrudnienie to praca osób, których stosunek do pracy jest oparty na umowie najmu, mianowania lub współużytkowaniu środków produkcji. Innymi słowy: zatrudnienie wyraża w danej gospodarce określoną liczbę osób wykonujących pracę na podstawie obowiązujących norm prawnych i ujmowanych w statystykach zatrudnienia, ubezpieczeń i organizacji związkowych.

W Polsce przeciętne zatrudnienie w III kwartale 2013 roku wyniosło 8158,6 tys. (tj. w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5486,8 tys., a w strefie budżetowej 1542 tys.) i było mniejsze od przeciętnego zatrudnienia z III kwartału 2012 roku, kiedy to wynosiło 8259,2 tys.

Zatrudnienie charakteryzuje się złożonością i specyfiką w porównaniu z innymi aspektami ekonomicznymi. Specyfika ta wiąże się z następującymi uwarunkowaniami:

- uwarunkowania demograficzne (rodność, płodność, umieralność ogólna, umieralność niemowląt, przyrost naturalny, emigracja i imigracja ludności) wpływają bezpośrednio na wielkość i strukturę zasobów siły roboczej zasilających rynek pracy,

- uwarunkowania społeczne wynikające ze stosowanej polityki społecznej oraz osiągniętego poziomu postępu społecznego (wymiar nominalnego czasu pracy, zakres świadczeń społecznych, warunki przechodzenia na renty i emerytury, dostępność kształcenia się na wyższych poziomach edukacji, skala bezrobocia, zasiłki dla bezrobotnych, zakres i formy pomocy społecznej i charytatywnej dla ludzi niesamodzielnych, możliwości pracy w niepełnym i więcej niż pełnym wymiarze czasu pracy, mogą zarówno utrudniać zatrudnianie w gospodarce, jak i je ułatwiać; problemy społeczne, spowodowane przykładowo bankructwem przedsiębiorstw, utrudniają zatrudnienie, a często przyczyniają się do bezrobocia, które jest największym problemem społecznym, bowiem w związku z nim, uwidaczniają się inne problemy społeczne, np. patologie typu alkoholizm, narkomania, przestępczość),

- uwarunkowania ekonomiczne to między innymi zmiany strukturalne w gospodarce, konkurencyjność rynku, poziom i struktura dochodu narodowego, wydajność pracy, innowacyjność i technologie, stopa bezrobocia, inflacja, polityka rządu, PKB, stopa procentowa, płace, ceny (przykładowo poziom i struktura dochodu narodowego wpływają na możliwości zatrudnienia lub wzrost PKB i płac, co wpływa pozytywnie na rynek pracy).


Zatrudnienie Wasze opinie

6-4 =