Eszkola

Bezrobocie frykcyjne definicja i przykłady

Przydatne kalkulatory i narzędzia


Bezrobocie frykcyjne, jako podstawowy rodzaj bezrobocia w każdej gospodarce rynkowej, powstaje w wyniku powolności przystosowań struktury podaży siły roboczej i struktury popytu na siłę roboczą na niedoskonale funkcjonującym rynku pracy. Innymi słowy, bezrobocie frykcyjne spowodowane jest ciągłymi zmianami w gospodarce rynkowej, w której powstają nowe miejsca pracy, a część z nich jest likwidowana. Jest to proces ciągły, który powoduje, że na rynku cały czas pozostaje jakaś część osób bez pracy. Jednak są one bezrobotne tylko przez jakiś okres, do momentu znalezienia zatrudnienia. Osoby te zbierają informacje o ofertach zatrudnienia, porównują je. Często zmieniają nawet miejsce zamieszkania w celu podjęcia zatrudnienia.

Szacuje się, że bezrobocie frykcyjne stanowi od 2 do 3% siły roboczej, dlatego występowanie poziomu bezrobocia na takim poziomie uznaje się za stan pełnego zatrudnienia w gospodarce. Dopiero przekroczenie poziomu bezrobocia frykcyjnego, uznaje się za realny problem.

Bezrobocie frykcyjne jest zjawiskiem nieuniknionym, ponieważ na rynku pracy nieustannie zachodzi przemieszczenie się siły roboczej (pracowników): w układach przestrzennych (między regionami gospodarczymi), w układach rzeczowych (między sektorami, działami, gałęziami i przedsiębiorstwami), w układach pionowych (wynikają one ze struktury kolejnych stanowisk pracy i to one wyznaczają drogę awansu, degradacji i stabilizacji zawodowej pracowników) oraz w układach poziomych (dokonywane są w nich przesunięcia, np. między poszczególnymi zawodami).

Przykłady osób zaliczanych do bezrobocia frykcyjnego: księgowa rezygnuje z pracy, bowiem dostała lepszą propozycję pracy w innej firmie; piekarz traci pracę, bowiem w piekarni została zakupiona nowoczesna maszyna, która wykonuje pracę za dwóch piekarzy; student po ukończeniu studiów.
Bezrobocie frykcyjne ma charakter przejściowy. Dzieje się tak ze względu na fakt, że informacje posiadane przez pracowników są niedoskonałe. Stąd też musi upłynąć jakiś czas zanim bezrobotni znajdą miejsce pracy.

Poziom bezrobocia, który wynika z bezrobocia frykcyjnego jest tym niższy, im sprawniej działa rynek pracy, a osoby poszukujące pracy mają szerszy dostęp do informacji. Istotne znaczenie dla kształtowania tego typu bezrobocia maja następujące czynniki: tempo powstawania i likwidacji miejsc pracy, liczba osób wchodzących na rynek pracy i odchodzących z rynku pracy, liczba osób zmieniających miejsca pracy, powszechność informacji o wolnych miejscach pracy i osobach poszukujących pracy, jakość usług pośrednictwa pracy czy intensywność poszukiwania pracy.


Bezrobocie frykcyjne Wasze opinie

8-2 =