Eszkola

Wzór na stopę bezrobocia

Wzór na stopę bezrobocia ma postać:

\(b = \dfrac{B}{S_r} \cdot 100\%\)

Wyjaśnienie symboli:

\(b\) - stopa bezrobocia

\(B\) - zasób bezrobocia

\(S_r\) - zasób siły roboczej (aktywni zawodowo)

Przy czym:

\(S_r = Z + B\)

symbole:

\(Z\) - zatrudnienie

\(B\) - bezrobocie

Można zatem powiedzieć, że stopa bezrobocia jest to liczba osób bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo, zarówno zatrudnionych jak i bezrobotnych