Eszkola

Wzór na współczynnik elastyczności dochodowej popytu

Wzór na współczynnik elastyczności dochodowej popytu ma postać:

 \(E^D_Y = \dfrac{\Delta Q^D}{Q^D} : \dfrac{\Delta Y}{Y} = \dfrac{\Delta Q^D}{\Delta Y} \cdot \dfrac{Y}{Q^D}\)

lub inaczej:

\(E^D_M = \dfrac{\%\Delta Q^D}{\%\Delta Y}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(E^D_Y\) - współczynnik elastyczności dochodowej popytu

\(Q^D\) - wielkość popytu na dobro a w okresie wyjściowym (przed zmianą dochodów)

\(\Delta Q^D\) - zmiana wielkości popytu na dobro spowodowana zmianą dochodów

\(Y\) - dochody realne w okresie wyjściowym

\(\Delta Y\) - zmiana dochodów realnych, czyli różnica między aktualnymi dochodami realnymi a dochodami realnymi w okresie wyjściowym

\(\%\Delta Q^D\) - procentowa zmiana wielkości popytu

\(\%\Delta Y\) - procentowa zmiana dochodów realnych

 
Elastyczność dochodowa popytu jest to stosunek względnej zmiany popytu na dane dobro do względnej zmiany dochodów realnych (lub procentowej zmiany popytu do procentowej zmiany dochodów).