Eszkola

Wzór na ogólną funkcję podaży pieniądza wzór

Wzór na ogólną funkcję podaży pieniądza ma postać:

\(M = f(u_m,z_{ro},r)\cdot B_m\)
 

Z powyższego wzoru wynika, że podaż pieniądza zależy wprost proporcjonalnie od bazy monetarnej. Podaż pieniądza zależy stopy ubytku gotówki z systemu bankowego \((u_m)\). Zwiększona skłonność ludzi do trzymania gotówki obniża wielkość podaży. Podaż pieniądza maleje wraz ze zwiększeniem stopy rezerw bankowych \((z_{ro})\), a rośnie wraz ze zwiększeniem się stopy procentowej \((r)\).


Wyjaśnienie symboli:

\(u_m\) - stopa ubytku gotówki z systemu bankowego

\(z_{ro}\) - stopa całkowitych rezerw bankowych

\(r\) - stopa procentowa


Wzór na agregatowy popyt na nominalne zasoby pieniądza

Równanie popytu na pieniądz w ujęciu realnym

Wzór na transakcyjny popyt na pieniądz

Wzór na łączny popyt na pieniądz

Wzór na współczynnik kreacji depozytów

Wzór na mnożnik pieniężny

Wzór na stopę ubytku gotówki z systemu bankowego

Wzór na stopę całkowitych rezerw banków

Wzór na ogólną funkcję podaży pieniądza - jak stosować w praktyce?

5×5 =