Eszkola

Wzór na transakcyjny popyt na pieniądz

Wzór na transakcyjny popyt na pieniądz ma postać:

\(L_{tr} = f (P \: \cdot \: Y)\)

Wyjaśnienie symboli:

\(L_{tr}\) - transakcyjny popyt na pieniądz

\(P\) - średni poziom cen

\(Y\)  - realny dochód narodowy


Wzór na agregatowy popyt na nominalne zasoby pieniądza

Równanie popytu na pieniądz w ujęciu realnym

Wzór na łączny popyt na pieniądz

Wzór na współczynnik kreacji depozytów

Wzór na mnożnik pieniężny

Wzór na stopę ubytku gotówki z systemu bankowego

Wzór na stopę całkowitych rezerw banków

Wzór na ogólną funkcję podaży pieniądza