Eszkola

Wzór na wielkość odsetek od kwoty zaległości wzór

Wzór na wielkość odsetek od kwoty zaległości ma postać:

\(O = \dfrac{W \cdot D \cdot r}{365}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(O\) - kwota odsetek

\(W\) - kwota zadłużenia

\(D\) - liczba dni zwłoki uregulowania zadłużenia


\(r\) - stopa przyjętych odsetek za zwłokę


Odsetki naliczane są od dnia następnego, od dnia w którym minął termin spłaty zadłużenia.

Wzór na wielkość odsetek od kwoty zaległości - jak stosować w praktyce?

6×6 =