Ekonomia

 1. Agregatowy popyt na nominalne zasoby pieniądza

 2. Cenowa elastyczność podaży

 3. Cenowa elastyczność podaży pracy

 4. Cenowa elastyczność popytu

 5. Dochód narodowy

 6. Dywidenda przypadająca na jedną akcję

 7. Efektywność prywatna konsumenta

 8. Efektywność prywatna producenta

 9. Efektywność społeczna

 10. Efektywność społeczną w sferze konsumpcji

 11. Efektywność społeczna w sferze produkcji

 12. Efektywność społeczna w sferze wymiany

 13. Elastyczność dochodowa popytu

 14. Elastyczność mieszana popytu

 15. Funkcja produkcji

 16. Łączny popyt na pieniądz

 17. Mnożnik inwestycyjny

 18. Mnożnik kapitału własnego

 19. Mnożnik pieniężny

 20. Mnożnik podatkowy

 21. Mnożnik wydatków rządowych

 22. Ogólna funkcja podaży pieniądza

 23. Oscylator CCI

 24. Oscylator stochastyczny K%D

 25. Oscylator Williamsa %R

 26. PKB metodą sumowania wydatków

 27. PKB metodą sumowania dochodów

 28. PKB w cenach czynników produkcji

 29. PKB w cenach rynkowych

 30. PNB metodą sumowania wydatków

 31. PNB w cenach czynników produkcji

 32. PNN w cenach czynników produkcji

 33. Próg rentowności

 34. Równanie obiegu pieniądza

 35. Równanie popytu na pieniądz w ujęciu realnym

 36. Równanie wymiany towarowej

 37. Równowaga gospodarcza

 38. Saldo bilansu obrotów bieżących

 39. Saldo bilansu płatniczego

 40. Stopa bezrobocia

 41. Stopa całkowitych rezerw banków

 42. Stopa inflacji

 43. Stopa ubytku gotówki z systemu bankowego

 44. Stopa wzrostu gospodarczego

 45. Transakcyjny popyt na pieniądz

 46. Użyteczność krańcowa

 47. Wartość globalna

 48. Wielkość odsetek od kwoty zaległości

 49. Wielkość zasobu bezrobocia

 50. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej firmy

 51. Wskaźnik cen

 52. Wskaźnik cena do wartości księgowej C/WK

 53. Wskaźnik ceny do przepływu pieniężnego P/CF

 54. Wskaźnik ceny do wartości księgowej P/BV

 55. Wskaźnik ceny do zysku C/Z

 56. Wskaźnik impetu momentum

 57. Wskaźnik obrotu aktywami

 58. Wskaźnik OBV

 59. Wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE

 60. Wskaźnik siły względnej RSI

 61. Wskaźnik stopy dywidendy

 62. Wskaźnik zmiany ROC

 63. Wskaźniki pokrycia majątku

 64. Wskaźniki rentowności majątku ROA

 65. Wskaźniki wartości rynkowej przedsiębiorstwa

 66. Wskaźniki zadłużenia

 67. Wskaźniki zdolności do obsługi długu

 68. Wskaźniki zyskowności sprzedaży

 69. Współczynnik aktywności zawodowej

 70. Współczynnik kreacji depozytów

 71. Zamierzone inwestycje

 72. Zasoby siły roboczej