Eszkola

Wzory na wskaźnik bieżącej płynności finansowej firmy wzór

Wzór na wskaźnik bieżącej płynności finansowej firmy można przedstawić dwojako:

\(\text{Wskaźnik bieżącej płynności finansowej} = \dfrac{\text{aktywa bieżące}}{\text{pasywa bieżące}}\)

lub

\(\text{Wskaźnik bieżącej płynności finansowej} = \)

\(= \dfrac{\text{zapasy + należności + środki pieniężne + inne aktywa bieżące}}{\text{bieżące zobowiązania}}\)


Wzór na wskaźnik płynności szybki ma postać:

\(\text{Wskaźnik płynności szybki} = \)

\(= \dfrac{\text{aktywa bieżące - zapasy - rozliczenia międzyokresowe czynne}}{\text{bieżące pasywa}}\)


Wzory na wskaźnik bieżącej płynności finansowej firmy - jak stosować w praktyce?

3+5 =