Wiedza

Matematyka

 1. Wzory Viete’a

 2. Postać ogólna, kanoniczna i iloczynowa funkcji kwadratowej

 3. Wykres funkcji kwadratowej

 4. Miejsca zerowe funkcji kwadratowej

 5. Funkcja kwadratowa

 6. Wyprowadzenie wzoru na deltę i x1 x2

zobacz więcej

Fizyka

 1. Tarcie

 2. Pasma przewodnictwa

 3. Rezystywność inaczej opór właściwy

 4. Dioda

 5. Ciężar (Siła ciężkości)

 6. Masa

zobacz więcej

Statystyka

 1. Analiza wariancji wewnątrzgrupowa powtarzane pomiary

 2. Współliniowość zmiennych objaśniających

 3. Regresja krokowa

 4. Analiza skupień

 5. Semiwariancja, semiodchylenie standardowe

 6. Założenia testu niezależności Chi-kwadrat

zobacz więcej

Chemia

 1. Stopień utlenienia

 2. Dysocjacja elektrolityczna

 3. Hydroliza soli

 4. Reguła przekory

 5. Prawo działania mas

 6. Odwracalność reakcji

zobacz więcej

Metodologia

 1. Zmiana skali

 2. Błąd drugiego rodzaju

 3. Błąd pierwszego rodzaju

 4. Rodzaje obserwacji

 5. Konstrukcja metryczki

 6. 7-stopniowa skala Likerta

zobacz więcej

Inżynieria Środowiska

 1. Wykorzystanie biogazu rolniczego

 2. Wykorzystanie biogazu wysypiskowego

 3. Biogaz

 4. Dom pasywny

 5. Recykling

 6. Biopaliwo

zobacz więcej