Eszkola

Historia matematyki - opis

Matematyka w czasach prehistorycznych - jest to okres, w którym wprowadzono zwrot "równoliczności zbiorów". Uważano, że można przyporządkować w sposób jednoznaczny elementy jednego zbioru do drugiego mimo, że nie znano jeszcze pojęcia liczby. Wiedza ta była wykorzystywana w handlu zamiennym, czyli sztuka za sztukę, nie wymagało to umiejętności liczenia. Mimo że ludzie nie umieli wtedy liczyć to liczebność zbiorów oznaczali symbolicznie np. węzełkami na sznurku. Archeolodzy często odnajdują też kości słoniowe z wyżłobionymi na nich kreskami, co też prawdopodobnie spełniało taka rolę. W okresie epoki lodowcowej można doszukać się początku zainteresowania ludzi geometrią, w tym figurami i symetrią, widać to szczególnie w zdobnictwie przedmiotów i produkowanej biżuterii. 

Matematyka starożytnego Egiptu - ślady matematyki w tym okresie widzimy najczęściej na zabytkowych staroegipskich budowlach, były to głównie zbiory praktycznych zadań wraz z rozwiązaniami. Z informacji tych możemy przypuszczać, że Egipcjanie posługiwali się już liczbami całkowitymi dodatnimi, nawet bardzo dużymi oraz ułamkami prostymi o liczniku 1. Najbardziej znanym matematycznym wynalazkiem tej epoki było wynalezienie z dokładnością do 1% liczby Pi, umożliwiło to obliczenie pola koła o promieniu r obliczając pole kwadratu o 8/9 średnicy koła. Egipcjanie opanowali umiejętność obliczania objętości ściętej piramidy, której podstawą był kwadrat. Mimo, że nie znali samego pojęcia kąta, to umieli posługiwać się tangensem, posługiwali się prototypem obecnego Twierdzenia Talesa.

Matematyka u Babilończyków - Jednym z ich ważniejszych osiągnięć było wynalezienie pisma klinowego, ryte na glinianych tablicach umożliwiło to lepsze poznanie ich osiągnięć. Swoje liczby zapisywali przy użyciu dwóch znaków:

  • liczbę 1 oznaczano ostrym pionowym klinem
  • liczbę 10 oznaczano rozwartym poziomym klinem

Większe liczby zapisywane były za pomocą kombinacji tych 2 znaków. Babilończycy jako pierwsi zaczęli posługiwać się sześćdziesiątkowym systemem liczbowym. To właśnie oni jako pierwsi podzielili dobę na 24 godziny, godzinę na 60 minut, a minutę na 60 sekund.

Okres 3 godzin 45 minut i 30 sekund zapisali by w postaci:

\(3 {45 \over 60}{30 \over 3600}\)

System ten jest wykorzystywany do dziś przy opisie czasu.

Matematyka Greków - Niewątpliwie największym osiągnięciem Greków, które odegrało niebagatelny wpływ na dalszy rozwój matematyki było sformułowanie twierdzenia Pitagorasa, twierdzenia o sumie kątów w trójkącie oraz twierdzenie Talesa. Po dziś dzień wykorzystuję się geometrię Euklidesową. Grecy umieli dokonać podziału liczb an parzyste i nieparzyste, dodatnie i ujemne, wymierne czy nie wymierne. To właśnie uczniowie szkoły Pitagorejskiej jako pierwsi wymyślili tabliczkę mnożenia. Archimedes opracował swój aksjomat mówiący, opisujący teorie długości odcinka.

Matematyka nowa - Rozpoczął się kosmiczny i niepohamowany skok w rozwoju tej dziedziny nauki. Zaczęto używać pochodzących z Indii liczb arabskich, wprowadzono tzw. liczby fikcyjne, czyli liczby urojone i ujemne, co przyczyniło się do rozwiązania równań 3 i 4 stopnia. Wprowadzono pojęcie nieskończoności. Dowolną figurę płaską dzielono na nieskończenie małe prostokątne figury, które umożliwiły obliczanie powierzchni nawet najbardziej skomplikowanych figur płaskich. Wprowadzono rachunek prawdopodobieństwa.

Historia matematyki Wasze opinie

7+8 =

Oprócz historia matematyki może Ci się przydać