Eszkola

Bezrobocie definicja i przykłady


Bezrobocie w gospodarce rynkowej to w mniejszym lub większym stopniu nadwyżka potencjału pracy. Istnieje bowiem nadmiar wolnej siły roboczej, która w danych warunkach nie może uzyskać pracy (bezrobocie przymusowe) lub też przy danym wynagrodzeniu nie chce jej podjąć (bezrobocie dobrowolne). Upraszczając: bezrobocie to stan w gospodarce, gdzie więcej jest osób poszukujących pracy lub dobrowolnie pozostających bez pracy w stosunku do miejsc pracy. Na rynku istnieje niedobór miejsc pracy i jest to normalne dla gospodarki rynkowej.

Bezrobocie to zjawisko, które polega na tym, że część ludności w wieku produkcyjnym (zdolna do pracy i gotowa do jej podjęcia) pozostaje bez pracy, pomimo, że podjęła próby jej poszukiwania. Zatem bezrobocie dotyczy: osób pozostających bez pracy (osoby te nie wykonują pracy najemnej i nie pracują na własny rachunek), osób zdolnych i gotowych do podjęcia pracy oraz osób poszukujących pracy.

Bezrobocie należy do najpoważniejszych problemów społecznych współczesnego świata. W Polsce w grudniu 2013 roku stopa bezrobocia (mówi ona o tym, jaki jest udział osób bezrobotnych w ogólnej liczbie osób aktywnych zawodowo kształtowała się na poziomie 13,4% (była ona większa o 0,2 punktu procentowego niż w listopadzie). Stopa bezrobocia 13,4 % oznacza, że w grudniu 2013 roku na 100 osób aktywnych zawodowo 13,4 osoby były bezrobotne.

Pomiar bezrobocia w Polsce przeprowadza się za pomocą:

- metody wykorzystywanej w statystyce urzędów pracy (zgodnie z nią bezrobotnymi są osoby zdolne do pracy i gotowe do jej podjęcia w ramach stosunku pracy, osoby pozostające bez pracy i nie uczące się w szkole z wyjątkiem szkół wieczorowych i zaocznych, osoby  zarejestrowane w urzędzie pracy),

- metody wykorzystywanej w badaniach aktywności ekonomicznej ludności - BAEL (zgodnie z nią do bezrobotnych zalicza się osoby, które spełniają jednocześnie trzy warunki: w okresie badanego tygodnia nie pracują, aktywnie poszukują pracy, są gotowe podjąć pracę w badanym lub następnym tygodniu).

Przykładowo w grudniu 2012 stopa bezrobocia w urzędach pracy wyniosła 13,4% roku, natomiast stopa bezrobocia obliczona z wykorzystaniem metody BAEL wyniosła 10,2%. Oznacza to, że liczba osób bezrobotnych szacowanych za pomocą metody BAEL jest niższa od liczby osób szacowanych za pomocą metody stosowanej przez urzędy pracy. Różnica ta może wynikać z tego, iż część bezrobotnych rejestruje się w urzędzie pracy nie po to by znaleźć zatrudnienie, ale po to, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych.

Bezrobocie powoduje wiele negatywnych skutków zarówno dla gospodarki jako całości, jak i dla osób bezrobotnych. Oznacza ono nie tylko to, że część siły roboczej pozostaje niewykorzystana oraz spadek wielkości produkcji, ale przede wszystkim pogorszenie warunków bytowych osób bezrobotnych, ich niezadowolenie oraz rozwój niekorzystnych zjawisk społecznych, np. alkoholizm.


Bezrobocie Wasze opinie

2×4 =