Eszkola

Rachunek zysków i strat definicja i przykłady

Rachunek zysków i strat (rachunek wyników) jest dokumentacją działań firmy w pewnym okresie. Jest on sprawozdaniem o dokonaniach przedsiębiorstwa. Innymi słowy: Rachunek zysków i strat ukazuje, w jaki sposób tworzy się wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Rachunek zysków i strat pozwala na badanie przychodów, kosztów i wyniku netto za okres od początku do końca danego roku obrotowego. Sprawozdanie to dostarcza informacji o poziomie i źródłach wyniku finansowego osiągniętego przez firmę w danym okresie oraz ułatwia analizę i prognozowanie wyniku. Rachunek wyników umożliwia rozpoznanie położenia dochodowego firmy i odzwierciedla osiągnięte w tym okresie przychody i poniesione koszty.

Rachunek zysków i strat obrazuje kategorie przychodów i kosztów podzielone według obszarów działalności:

- działalność podstawowa (przychody z tej działalności to np. przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych, przychody z robót budowlano-montażowych, natomiast koszty to np. koszty zużytych materiałów, koszty płac, koszty zużytych narzędzi),

- pozostała działalność operacyjna (pozostałe przychody operacyjne to np. przychody ze sprzedaży środków trwałych, przychody związane z likwidacją środków trwałych, otrzymane dopłaty, subwencje, dotacje, natomiast do pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się np. wartość netto sprzedanych środków trwałych, amortyzacja wartości przedsiębiorstwa, zapłacone kary, grzywny),

- działalność finansowa (przychody finansowe to np. prowizje i odsetki od udzielonych pożyczek, dywidendy z posiadanych akcji, przedawnione i umorzone zobowiązania, natomiast koszty finansowe to np. płacone prowizje),

- działalność nadzwyczajna (zyski nadzwyczajne to np. odzyskane materiały, odszkodowanie, przyznane przez zakład ubezpieczeń, natomiast straty nadzwyczajne to: koszty remontów, koszty inwestycji, które nie przyniosły zysku).

Rachunek zysków i strat odzwierciedla wynik netto, który jest ujęty w bilansie.

Rachunek wyników może być przedstawiany w postaci:

- dwustronnej tabeli (po jednej stronie tabeli ujmowane są koszty i straty nadzwyczajne, a po drugiej stronie przychody i zyski nadzwyczajne),

- wykazu jednostronnego (w nim przychody należące do jednej grupy, np. z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, są porównywane z kosztami ich uzyskania, natomiast zyski nadzwyczajne są porównywane ze stratami nadzwyczajnymi).
 
Rachunek zysków i strat może być sporządzony w wariancie:

- porównawczym (koszty ujmuje się w nim według rodzajów, np. przychody ze sprzedaży produktów, przychody ze sprzedaży towarów i materiałów, z uwzględnieniem zmiany stanu produktów, natomiast po stronie przychodów wykazuje się również koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby przedsiębiorstwa, np. podatki i opłaty, wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników, amortyzacja),

- kalkulacyjnym (ustala się w nim koszty sprzedanych produktów i towarów, do których należą np. koszty wytworzenia sprzedanych produktów, a oddzielnie wykazuje się koszty sprzedaży, np. koszty reklamy i koszty ogólnego zarządu, np. koszty biurowe).

W skutek analizy rachunku zysków i strat, można ustalić czynniki, które przyczyniły się do powstania zysku netto. Dzięki analizie można także otrzymać informację o poziomie zyskowności przedsiębiorstwa i zdolności generowania przez nie gotówki.

Z rachunku zysków i strat możliwe jest odczytanie informacji dotyczących wielkości: przychodów i kosztów dotyczących sprzedaży produktów, towarów i usług, pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, przychodów i kosztów finansowych, zysków i strat nadzwyczajnych, obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego.

Rachunek zysków i strat Wasze opinie

4+5 =