Eszkola

Zarządzanie strategiczne definicja i przykłady

Zarządzanie strategiczne jest metodą zarządzania we współczesnych przedsiębiorstwach, która pozwala na osiąganie długookresowej efektywności ich działalności. Jest to takie zarządzanie, w którym podejmowane są kreatywne działania, np. monitoruje się otoczenie przedsiębiorstwa, aby zidentyfikować istniejące obecnie, jak i w przyszłości szanse oraz zagrożenia. Innymi słowy: Zarządzanie strategiczne to takie zarządzanie, w którym dominującym narzędziem jest strategia. Polega ono na tym, że:

- w planowaniu przyjmuje się długi okres czasu,

- stosuje się systemowe podejście do rozwiązywania problemów,

- przedsiębiorstwa muszą wykształcić mechanizmy pozwalające im na ciągłe dostosowywanie się do otoczenia,

- podejmowanie decyzji wymaga szerokiej informacji o wnętrzu przedsiębiorstwa oraz o jego otoczeniu, a więc prowadzenia analizy strategicznej.

Zarządzanie strategiczne jest procesem, który składa się z kilku faz:

- faza identyfikacji, na którą składa się: określenie problemu strategicznego, jaki przedsiębiorstwo ma do rozwiązania na danym etapie swojego rozwoju; określenie misji przedsiębiorstwa (powinna ona odpowiadać przykładowo na takie pytania: czym zajmuje się przedsiębiorstwo, jakiego rodzaju produkty i usługi oferuje, komu i jakie przynosi korzyści); określenie i weryfikacja celów przedsiębiorstwa, które mogą dotyczyć np. potencjału przedsiębiorstwa lub procesów w nim zachodzącym),

- faza zbierania i analizowania informacji, na którą składa się: zebranie i analiza informacji o środowisku, branży, rynku, konkurencji (informacje dotyczą wnętrza przedsiębiorstwa, jak i jego otoczenia, w tym również, ze względu na globalizację, otoczenia międzynarodowego) oraz słabych i mocnych stronach swojej działalności (zebrane informacje pozwalają na sformułowanie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz szans i zagrożeń znajdujących się w otoczeniu – analiza SWOT); poznanie kultury własnego przedsiębiorstwa,

- faza poszukiwania i projektowania, na którą składa się: wykrywanie szans w środowisku i na rynku, poszukiwanie szans we własnych obszarach działania; opracowanie kilku wariantów strategicznych (wybór ten zależy od warunków rynkowych, technologicznych oraz możliwości stworzenia odpowiednich do ich realizacji metod i form zarządzania),

- faza oceny i selekcji, na którą składa się: kompleksowe rozważenie wariantów rozwiązania programu strategicznego; uzgodnienia celów i środków; wybór wariantu optymalnego,

- faza wdrażania i realizacji strategii, na którą składa się: transpozycja założeń strategii na programy działania (techniczne, ekonomiczne, finansowe), opracowanie programów strategicznych, opracowanie strategicznego planu firmy (wdrażanie strategii wymaga dokładnego przygotowania planów finansowych),

- faza projektowania i wprowadzania zmian, na którą składa się: dopasowanie organizacji do wymogów strategii; inwestowanie; wdrażanie nowych technologii i nowych wyrobów; udoskonalenie systemu motywacji,

- faza nadzorowania i koordynacji, na którą składa się: zainstalowanie systemu wczesnego ostrzegania (określenie wskaźników wczesnego ostrzegania, które na czas sygnalizowałyby nieprawidłowości w realizacji strategii rozwoju); koordynacja subsystemów zarządzania strategicznego; kontrola zbieżności osiąganych wyników z założeniami strategii.

Zarządzanie strategiczne Wasze opinie

4×1 =