Eszkola

Bezrobocie strukturalne definicja i przykłady

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Bezrobocie strukturalne jest wynikiem niedopasowania podaży i popytu na rynku pracy w odniesieniu do kwalifikacji pracowników lub danego regionu. Upraszczając: Bezrobocie strukturalne oznacza bezrobocie, którego przyczyną jest niedostosowanie kwalifikacji pracowników i zapotrzebowania pracodawców, w sytuacji, kiedy popyt i produkcja ciągle się zmieniają. Bezrobocie to ujawnia się, kiedy brakuje kapitału na stworzenie miejsc pracy. W przypadku, kiedy zwiększa się liczba osób w wieku produkcyjnym, o wielkości bezrobocia czy wzroście zatrudnienia decyduje zdolność gospodarki do tworzenia właśnie nowych miejsc pracy. Natomiast zdolność gospodarki zależy od dynamiki jej rozwoju.

Przyczyną pojawienia się bezrobocia strukturalnego są również zmiany w gospodarce (przekształcenia jej struktury) polegające na likwidacji pewnych branż czy zamykaniu dużych zakładów pracy. Przykładowo w Polsce po 1989 roku bezrobocie strukturalne ujawniło się w wielu sektorach gospodarki, w tym przede wszystkim w górnictwie (węgiel kamienny) oraz w przemyśle chemicznym i hutniczym.

Bezrobocie strukturalne ma najczęściej trwały charakter i jest dużym problemem dla osób, które utraciły pracę. Znalezienie zatrudnienia wymaga często zmiany zawodu lub miejsca zamieszkania. Poziom bezrobocia wynikający z bezrobocia strukturalnego jest zazwyczaj dość wysoki, a jego likwidacja wymaga dużych nakładów finansowych ze strony państwa.

Przykładowo spawacz wysokokwalifikowany pracował w stoczni przez 30 lat i w wieku 55 lat stracił pracę, wskutek ograniczenia produkcji w zakładzie. W takiej sytuacji pracownik ten mógłby zdobyć nowe kwalifikacje, jednak przedsiębiorstwa niechętnie zatrudniają i szkolą osoby starsze, wskutek czego zwolniony spawacz zasila szeregi osób tworzących bezrobocia strukturalnego.

Bezrobocie strukturalne trwa na ogół bardzo długo (kilka lat), aż do momentu, kiedy bezrobotni zdobędą inne umiejętności i spełnią warunki zgłaszane w formie popytu przez rynek. Można mu przeciwdziałać poprzez hamowanie procesu zastępowania pracy ludzkiej nowymi technikami i technologiami. Bezrobocie strukturalne mogłoby się zmniejszyć w sytuacji udzielania przez państwo pomocy finansowej przedsiębiorstwom, które posiadają problemy gospodarcze. Problem polega na tym, że metody powyższe nie mogą być stosowane w długim okresie czasu.


Bezrobocie strukturalne Wasze opinie

1×3 =