Eszkola

Przyspieszenie co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Przyspieszenie jest wektorową wielkością fizyczną opisującą zmianę wektora prędkości w czasie. Przyspieszenie oznacza się symbolem \(\overrightarrow{a}\) i definiuje jako iloraz zmiany wektora prędkości \(\overrightarrow{\Delta v}\) przez przyrost czasu  \(\Delta t\) w jakim ta zmiana nastąpiła, co symbolicznie można zapisać:

\(\overrightarrow{a} = \dfrac{\overrightarrow{\Delta v}}{\Delta t}\),
przy czym wektor zmiany prędkości \(\overrightarrow{\Delta v}\) definiowany jest jako różnica wektorów prędkości na końcu \(\overrightarrow{v_{k}}\)  i początku pomiaru \(\overrightarrow{v_{p}}\) :
 \(\overrightarrow{\Delta v} =\overrightarrow{v_{k}}-\overrightarrow{v_{p}}\).

W sytuacji, gdy czas zmiany prędkości dąży do zera (\(\Delta t \to 0\))  mówimy o przyspieszeniu chwilowym, kiedy zaś czas ten nie może być traktowany jako znikomo krótki, mamy do czynienia z przyspieszeniem średnim. Jednostką przyspieszenia jest \([a]=\dfrac{m}{s^2}\)

Z definicji wynika, że przyspieszenie pojawia się wtedy, gdy zmienia się wektor prędkości, a niekoniecznie sama jego wartość. W ruchu jednostajnym po okręgu zaobserwujemy przyspieszenie dośrodkowe, chociaż wartość prędkości nie ulegnie zmianie. Wektor zmiany prędkości ma wartość równą zmianie wartości prędkości tylko w przypadku ruchu prostoliniowego.

Przyspieszenie może przyjmować wartości ujemne, na przykład podczas hamowania - ciało wykonuje wtedy ruch opóźniony.

Przyspieszenie Wasze opinie

1×7 =