Eszkola

Moc (Fizyka) co to jest?

Moc (Fizyka) – jest to właściwość obiektu do wykonania określonej pracy w danym czasie. Moc jest wielkością skalarną i można ją określić za pomocą wzoru:

\(P=\dfrac{W}{t}\)

Dokładniej wzór i jednostki są opisane tutaj.

Moc można podzielić na moc chwilową i moc średnią. Powyższy wzór określa wartość mocy średniej, ponieważ brana jest pod uwagę cała praca i cały czas. W przypadku, gdy praca jest wartością stałą i nie zmienia się w czasie, to moc średnia i moc chwilowa są sobie równe. W przypadku, gdy wartość wykonywanej pracy jest zmienna to należy obliczać moc chwilową.

Wzór na moc chwilową, przedstawiany jest jako pochodna pracy \(W\) względem czasu \(t\):

\(P=\dfrac{dW}{dt}\)

Jednostką mocy jest wat [W]. Bardzo często używana się też jednostki kilowat [kW]. W motoryzacji do oznaczenia mocy używa się jednostki koń mechaniczny [KM]. Zapraszamy do skorzystania z przelicznika jednostek w zakładce moc.

Najczęściej spotykamy się z mocą mechaniczną oraz mocą elektryczną.

Do obliczenia mocy elektrycznej prądu stałego służy wzór:

\(P=U\cdot I\)

gdzie:

\(U\) – napięcie

\(I\)natężenie

Gdy dany jest prąd elektryczny zmienny (sinusoidalny) oblicza się kilka innych rodzajów mocy, jak np.: moc pozorną, moc bierną, moc czynną, moc chwilową.
 
Co to jest moc?

Moc jest to wielkość fizyczna określająca jak szybko dany obiekt jest zdolny wykonać pracę. Moc równa 100 watów mówi o tym, że dany obiekt jest w stanie wykonać pracę 100 dżuli w ciągu jednej sekundy. Im samochód ma większą moc, tym może szybciej przyspieszać i jechać, w krótszym czasie przemieszczać się. Im dźwig ma większą moc, tym może szybciej podnosić ciężary lub z tą samą prędkością podnosić większe obciążenia.

Moc (Fizyka) Wasze opinie

5-1 =

Oprócz moc (fizyka) może Ci się przydać