Eszkola

Natężenie prądu co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Natężenie prądu elektrycznego – jest to stosunek elementarnego ładunku elektrycznego przenoszonego przez naładowane cząstki do czasu, w którym ładunek ten przepłynął przez dany przekrój poprzeczny.

\(i=\dfrac{dq}{dt}\)

Jednostką natężenia prądu elektrycznego jest amper [A]. Do wyznaczenia natężenia prądu elektrycznego stałego stosuje się wzór:

\(I=\dfrac{q}{t}\)

gdzie:

\(q\)ładunek elektryczny przepływający przez dany przekrój przewodnika w czasie t

\(t\) – czas w jakim ładunek elektryczny \(q\) przepływa przez dany przekrój przewodnika.


Jak najlepiej zrozumieć zagadnienie natężenia prądu elektrycznego?

Prawdopodobnie najłatwiejszym modelem do wyjaśnienia podstawowych zjawisk związanych z prądem jest hydraulika. Jeśli napięcie można rozumieć jako ciśnienie wody w rurach, to natężenie prądu można powiązać z pojęciem przepływu, czyli ilości wody przepływającej przez daną rurę. Im więcej elektronów przepłynie wyznaczony element układu elektrycznego (np. kawałek drutu) w danym czasie tym natężenie prądu będzie większe, analogicznie do ilości wody, jaka np. wypłynie z kranu w danym czasie do wanny tym większy przepływ.

Natężenie prądu 1 A to przepływ 6,24 trylionów elektronów na sekundę (\(6,42\cdot 10^{18}\)).

Należy pamiętać, że w środowisku naukowym często, gdy mówi się o prądzie to tak naprawdę mowa jest o natężeniu prądu wyrażonego w amperach, mimo iż są to dwa różne pojęcia.  Jest to reguła stosowana w literaturze fachowej związanej z elektryką.

Natężenie prądu Wasze opinie

7+1 =