Eszkola

Mapa serwisu - wzory

Ekonomia

 1. Agregatowy popyt na nominalne zasoby pieniądza
 2. Cenowa elastyczność podaży
 3. Cenowa elastyczność podaży pracy
 4. Cenowa elastyczność popytu
 5. Dochód narodowy
 6. Dywidenda przypadająca na jedną akcję
 7. Efektywność prywatna konsumenta
 8. Efektywność prywatna producenta
 9. Efektywność społeczna
 10. Efektywność społeczną w sferze konsumpcji
 11. Efektywność społeczna w sferze produkcji
 12. Efektywność społeczna w sferze wymiany
 13. Elastyczność dochodowa popytu
 14. Elastyczność mieszana popytu
 15. Funkcja produkcji
 16. Mnożnik inwestycyjny
 17. Mnożnik kapitału własnego
 18. Mnożnik pieniężny
 19. Mnożnik podatkowy
 20. Mnożnik wydatków rządowych
 21. Ogólna funkcja podaży pieniądza
 22. Oscylator CCI
 23. Oscylator stochastyczny K%D
 24. Oscylator Williamsa %R
 25. PKB metodą sumowania wydatków
 26. PKB metodą sumowania dochodów
 27. PKB w cenach czynników produkcji
 28. PKB w cenach rynkowych
 29. PNB metodą sumowania wydatków
 30. PNB w cenach czynników produkcji
 31. PNN w cenach czynników produkcji
 32. Próg rentowności
 33. Równanie obiegu pieniądza
 34. Równanie popytu na pieniądz w ujęciu realnym
 35. Równanie wymiany towarowej
 36. Równowaga gospodarcza
 37. Saldo bilansu obrotów bieżących
 38. Saldo bilansu płatniczego
 39. Stopa bezrobocia
 40. Stopa całkowitych rezerw banków
 41. Stopa inflacji
 42. Stopa ubytku gotówki z systemu bankowego
 43. Stopa wzrostu gospodarczego
 44. Transakcyjny popyt na pieniądz
 45. Użyteczność krańcowa
 46. Wartość globalna
 47. Wielkość odsetek od kwoty zaległości
 48. Wielkość zasobu bezrobocia
 49. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej firmy
 50. Wskaźnik cen
 51. Wskaźnik cena do wartości księgowej C/WK
 52. Wskaźnik ceny do przepływu pieniężnego P/CF
 53. Wskaźnik ceny do wartości księgowej P/BV
 54. Wskaźnik ceny do zysku C/Z
 55. Wskaźnik impetu momentum
 56. Wskaźnik obrotu aktywami
 57. Wskaźnik OBV
 58. Wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE
 59. Wskaźnik siły względnej RSI
 60. Wskaźnik stopy bezrobocia
 61. Wskaźnik stopy dywidendy
 62. Wskaźnik zmiany ROC
 63. Wskaźniki pokrycia majątku
 64. Wskaźniki rentowności majątku ROA
 65. Wskaźniki wartości rynkowej przedsiębiorstwa
 66. Wskaźniki zadłużenia
 67. Wskaźniki zdolności do obsługi długu
 68. Wskaźniki zyskowności sprzedaży
 69. Współczynnik aktywności zawodowej
 70. Współczynnik kreacji depozytów
 71. Zamierzone inwestycje
 72. Zasoby siły roboczej
 73. Łączny popyt na pieniądz

Inżynieria

 1. Opór liniowy (formuła Darcy-Weisbacha)
 2. Bezwymiarowa odległość od wlotu
 3. Bezwymiarowa temperatura przy ścianie
 4. Bezwymiarowy czas przebywania materiału w suszarce
 5. Całkowita prędkość masowa w wyniku dyfuzji cząsteczkowej i konwekcyjnego ruchu masy
 6. Całkowita wysokość warstwy wypełnienia
 7. Całkowite ciepło wymienione przy rozpyleniu kropel
 8. Całkowity opór izotermicznego przepływu
 9. Całkowity opór przepływu
 10. Całkowity wydatek gazów
 11. Charakterystyczny wskaźnik płynięcia
 12. Ciepło bilansowe pobrane przez czynnik chłodzący
 13. Ciepło dla nasyconej mieszaniny na wlocie i wylocie aparatu
 14. Ciepło odprowadzone ze stężonym roztworem z aparatu wyparnego
 15. Ciepło potrzebne do odparowania jednej kropli
 16. Ciepło potrzebne do ogrzania lodu
 17. Ciepło przenikające przez ścianę płaską
 18. Ciepło przewodzone w układzie dwuwarstwowym
 19. Ciepło wymieniane między gazem a ścianą
 20. Ciężar cząstki w ośrodku płynnym
 21. Ciśnienie kapilarne
 22. Ciśnienie krytyczne mieszaniny
 23. Ciśnienie zredukowane dla helu i wodoru
 24. Czas opadania cząstek pod działaniem siły odśrodkowej
 25. Czas suszenia
 26. Czas wypływu badanego czynnika z kapilary
 27. Czas wypływu z otwartego zbiornika
 28. Czynnik wnikania ciepła
 29. Depresja hydrostatyczna temperatury
 30. Depresja temperatury
 31. Dolna linia operacyjna kolumny destylacyjnej
 32. Dopuszczalna liniowa prędkość pary
 33. Długość kanału w wyparce z zewnętrzną sekcją grzejną
 34. Długość komory suszarki
 35. Długość rury konieczna do stabilizacji prędkości (przepływ wymuszony uwarstwiony)
 36. Długość rury konieczna do stabilizacji profilu temperatur (przepływ wymuszony uwarstwiony)
 37. Długość rury w wyparce z wymuszonym obiegiem
 38. Efektywna wysokość cylindra
 39. Efektywna wysokość cylindra (równanie Margulesa)
 40. Efektywna zdolność emisyjna ściany
 41. Efektywny współczynnik dyfuzji w materiałach kapilarno-porowatych
 42. Efektywny współczynnik efuzji w materiałach kapilarno-porowatych
 43. Ekonomiczna liczba działów w instalacji wyparek
 44. Energia aktywacji lepkości dla cieczy molekularnych
 45. Energia aktywacji lepkości dla metali niskotopliwych
 46. Energia aktywacji lepkości dla metali wysokotopliwych
 47. Energia kinetyczna jednostki masy płynu nielepkiego (przepływ tłokowy)
 48. Energia kinetyczna jednostki masy płynu rzeczywistego (przepływ tłokowy)
 49. Gęstość zastępcza dla mieszaniny gazowej
 50. Graniczna lepkość asfaltu
 51. Grubość błonki skroplin
 52. Grubość ścianki płaszcza komory grzejnej oparowej w przypadku działania ciśnienia wewnętrznego
 53. Ilość kropel rozpylonej cieczy
 54. Ilość pary grzejnej doprowadzanej w jednostce czasu do komory grzejnej wyparki
 55. Ilość rozpuszczalnika jaką trzeba odparować w wyparce wielodziałowej
 56. Ilość skroplin przepływających przez otwór zwężki
 57. Ilość zaabsorbowanego gazu
 58. Ilość ładunków elementarnych niesionych przez pylinkę
 59. Izotropowe naprężenie dla płynów sprężystolepkich
 60. Jednostkowa powierzchnia złoża
 61. Jednostkowe natężenie odparowania
 62. Jednostkowe natężenie zraszania
 63. Konieczna różnica temperatur dla założonego promienia pęcherzyka
 64. Krętość
 65. Kryterium obciążenia cieplnego
 66. Kryterium określające stopień oddzielania kropel cieczy w polu działania sił odśrodkowych
 67. Kryterium skraplania
 68. Kryterium Stokesa
 69. Krytyczna długość cylindra poddanego ciśnieniu zewnętrznemu
 70. Krytyczny współczynnik ściśliwości
 71. Lepkość dla suspensji cząstek stałych w wodzie
 72. Lepkość dynamiczna
 73. Lepkość dynamiczna dla niezbyt stężonych zawiesin ciała stałego w cieczy
 74. Lepkość kinematyczna
 75. Lepkość krytyczna
 76. Lepkość krytyczna mieszaniny
 77. Lepkość roztworów wieloskładnikowych
 78. Lepkość w szerokiej szczelinie cylindrycznej
 79. Lepkość zawiesiny
 80. Liczba Archimedesa
 81. Liczba Biota
 82. Liczba Brinkmana
 83. Liczba charakteryzująca częstość odrywania się pęcherzy
 84. Liczba charakteryzująca ilość punktów tworzenia się pęcherzy pary
 85. Liczba Eulera
 86. Liczba Fouriera
 87. Liczba Frouda
 88. Liczba Graetza
 89. Liczba Grashofa
 90. Liczba Guchmana
 91. Liczba jednostek wnikania masy dla fazy ciekłej
 92. Liczba jednostek wnikania masy dla fazy parowej
 93. Liczba Kiripiczewa
 94. Liczba kondensacyjna Nusselta
 95. Liczba Kosowicza
 96. Liczba lamp w suszarce (pole energetyczne)
 97. Liczba Laszczenki
 98. Liczba Nusselta
 99. Liczba Nusselta zastępcza
 100. Liczba Pecleta
 101. Liczba Prandtla
 102. Liczba Rebindera
 103. Liczba Reynoldsa
 104. Liczba Reynoldsa zastępcza
 105. Liczba Schmidta
 106. Liczba Sherwooda
 107. Liczba Stantona
 108. Liczba Strouhala
 109. Liczba Taylora
 110. Liczba Łykowa
 111. Lotność względna
 112. Masa płynu odparowanego w ciągu 1h ze swobodnej powierzchni
 113. Masa skroplin powstałych w wyniku oddawania ciepła przez parę nasyconą
 114. Masa wilgoci w postaci lodu
 115. Masa wypływającego czynnika z kapilary pod stałym ciśnieniem
 116. Masowa prędkość przepływu w przypadku istnienia przegród segmentowych
 117. Masowy współczynnik zawiesiny
 118. Minimalna grubość dna sitowego
 119. Minimalna prędkość fontannowania (Mathur i Gishler)
 120. Minimalny nacisk jednostkowy na powierzchnię uszczelki
 121. Moc zużywana przez silnik pompy
 122. Model Binghama
 123. Model Carreau
 124. Model Cassona
 125. Model Einsteina
 126. Model Einsteina- Roscoe
 127. Model Ellisa
 128. Model Herschela- Bulkley'a
 129. Model Iidy, Uedy i Mority
 130. Model Kozlova, Romanova i Petrova
 131. Model Krieghera i Dougherty`ego
 132. Model Newtona
 133. Model Ostwalda de Waele
 134. Model Peek'a i McLean'a
 135. Model Reinera-Philippoffa
 136. Model Sisko
 137. Model Sutterby'ego
 138. Model Szulmana
 139. Moduł sprężystości objętościowej (moduł ściśliwości)
 140. Moduł zachowawczy
 141. Molowa prędkość składnika dyfuzyjnie czynnego
 142. Molowe ciepło parowania dla mieszaniny cieczy
 143. Moment skręcający
 144. Moment skręcający (cylindry współosiowe)
 145. Naddatek na korozję
 146. Naprężenie styczne na powierzchni cylindra wirującego w nieograniczonej objętości płynu
 147. Naprężenie styczne w cylindrze z dużą szczeliną
 148. Naprężenie styczne w układzie stożek-płytka
 149. Natężenie przepływu ciepła
 150. Natężenie przepływu gazu
 151. Obciążenie graniczne przestrzeni oparowej
 152. Obciążenie złoża
 153. Objętość bębna suszarki
 154. Objętość dynamiczna złoża
 155. Objętość komory o średnicy równej jej wysokości
 156. Objętość komory oparowej
 157. Objętość materiału w suszarce
 158. Objętość pęcherzyka
 159. Objętość rozpylonej cieczy
 160. Objętość strefy najbardziej aktywnej w procesie
 161. Objętość wilgotna
 162. Objętość wolna w wypełnieniu skrubera
 163. Objętość złoża
 164. Objętościowe natężenie przepływu przez kapilarę
 165. Objętościowy współczynnik wnikania ciepła
 166. Objętościowy współczynnik wnikania ciepła dla suszenia piasku
 167. Odległość między osiami otworów przegrody (suszarka)
 168. Opór cieplny warstwy izolacji
 169. Opór lokalny
 170. Opór pylinek w filtrach elektrostatycznych
 171. Opór związany z podnoszeniem płynu
 172. Opory przepływu przez suchy separator
 173. Optymalna głębokość zanurzenia bełkotki w wyparce z zanurzonym palnikiem
 174. Porowatość
 175. Porowatość złoża
 176. Potencjał kapilarny
 177. Potencjał transportu wilgoci
 178. Powierzchnia kontaktu międzyfazowego w przepływie pęcherzyków gazu przez ciecz
 179. Powierzchnia początkowa kropli
 180. Powierzchnia przegrody fluidyzacyjnej
 181. Powierzchnia przekroju płaszcza wymiennika
 182. Powierzchnia przekroju rurek w wymienniku
 183. Powierzchnia warstwy wypełnienia skrubera
 184. Powierzchnia wymiany ciepła w jednodziałowym aparacie wyparnym
 185. Powierzchnia wymiennika ciepła
 186. Powrót z kolumny destylacyjnej
 187. Prawo de Saint-Venant'a
 188. Prawo Hagena-Poiseuille'a
 189. Prawo Hooke'a (ciało idealnie sprężyste)
 190. Prędkość liniowa wypływu z otwartego zbiornika
 191. Prędkość maksymalna przepływu gazu na wylocie z suszarki
 192. Prędkość masowa odparowania wilgoci
 193. Prędkość masowa składnika i (dyfuzja molekularna)
 194. Prędkość masowa składnika i strumienia konwekcyjnego
 195. Prędkość obwodowa w szczelinie
 196. Prędkość opadania cząstek pod działaniem siły odśrodkowej
 197. Prędkość opadania cząstki (opadanie grawitacyjne)
 198. Prędkość opadania cząstki ruchem burzliwym
 199. Prędkość opadania cząstki ruchem uwarstwionym
 200. Prędkość opadania ruchem laminarnym
 201. Prędkość przepływu skroplin w zwężce
 202. Prędkość ścinania w cylindrze z dużą szczeliną
 203. Prędkość wypływu cieczy ze zbiornika przez mały otwór
 204. Przeciętny (pozorny) współczynnik wnikania ciepła
 205. Przekrój poprzeczny rury suszarniczej
 206. Przekrój średni rury
 207. Przekrój zastępczy narożnika (przewodzenie ciepła)
 208. Przekrój zastępczy ściany kulistej
 209. Równanie Andrade i Eyringa
 210. Równanie Babo
 211. Równanie Baczyńskiego
 212. Równanie Bernoulliego
 213. Równanie Bidone'a-Weisbacha
 214. Równanie Calderbanka i Moo-Younga
 215. Równanie Crossa
 216. Równanie Felix'a i Neill'a
 217. Równanie Fenskego
 218. Równanie Fouriera
 219. Równanie Gahleitnera
 220. Równanie Grunberga i Nissana
 221. Równanie Guzmana-Arrheniusa
 222. Równanie Iida i Guthrie
 223. Równanie Kaptay'a
 224. Równanie Knudsena i Katza
 225. Równanie kryterialne
 226. Równanie Margulesa
 227. Równanie Moelwena i Hughesa
 228. Równanie Newtona (współczynnik wnikania ciepła)
 229. Równanie Phillipsa i Deutscha
 230. Równanie Rabinowitscha-Mooneya
 231. Równanie Roscoe'a
 232. Równanie Siedera i Tate'a
 233. Równanie temperatury wilgotnego termometru
 234. Równanie Turkdogana
 235. Równanie Van der Ploeg'a
 236. Równanie Vershoor'a i Schuit'a
 237. Równanie Vinogradova i Malkina
 238. Równanie Weymanna i Frenkela
 239. Równanie Yasuda
 240. Rozwinięcie sumarycznej drogi, po której ścieka woda (liczona po jednej stronie chłodnicy)
 241. Rzeczywiste obciążenie cieplne
 242. Simpleks lepkości
 243. Simpleks temperaturowy
 244. Siła niezbędna do wstępnego ściśnięcia podkładki
 245. Siła niezbędna do zapewnienia szczelności
 246. Siła oporu ośrodka dla cząstki kulistej
 247. Siła parcia osiowego w strumieniu
 248. Siła styczna
 249. Skorygowane objętościowe natężenie przepływu
 250. Smukłość wymiennika
 251. Spadek ciśnienia dystrybutora
 252. Spadek ciśnienia gazu w czasie przepływu przez cyklon
 253. Spadek ciśnienia spowodowany tarciem wewnętrznym płynu
 254. Sprawność cyklonu
 255. Sprawność energetyczna instalacji suszarniczej z paleniskiem
 256. Sprawność energetyczna suszarki
 257. Sprawność paleniska
 258. Sprawność przeciętnej półki rzeczywistej w kolumnie rektyfikacyjnej
 259. Średni czas przebywania cząstek materiału w suszarce
 260. Średni czas przejścia materiału przez suszarkę bębnową
 261. Średnia logarytmiczna entalpii składnika gazowego dyfundującego
 262. Średnia logarytmiczna różnica temperatur wymiennika
 263. Średnia logarytmiczna siła napędowa
 264. Średnia logarytmiczna średnic (ruch ciepła - rura)
 265. Średnia logarytmiczna stężenia pary w warstwie granicznej
 266. Średnia objętość materiału w bębnie
 267. Średnia powierzchnia przekroju (rura o zmiennym przekroju)
 268. Średnia prędkość masowa
 269. Średnia wartość naprężenia stycznego (wąska szczelina między cylindrami)
 270. Średnia wartość szybkości ścinania (wąska szczelina między cylindrami)
 271. Średnica bębna suszarki
 272. Średnica cząstki opadającej ruchem burzliwym
 273. Średnica cząstki opadającej ruchem niezakłóconym
 274. Średnica cząstki opadającej ruchem uwarstwionym
 275. Średnica hydrauliczna (bez zastosowania przegród)
 276. Średnica hydrauliczna dla układu heksagonalnego rurek
 277. Średnica hydrauliczna dla układu szeregowego rurek
 278. Średnica hydrauliczna skrubera
 279. Średnica króćca doprowadzającego parę do skraplacza
 280. Średnica króćca wlotowego suszarki
 281. Średnica krytyczna
 282. Średnica pęcherzyka
 283. Średnica równoważna
 284. Średnica wymiennika
 285. Średnica wznoszącego się pęcherzyka gazu
 286. Średnica zastępcza
 287. Średnica zastępcza ziaren
 288. Stan równowagi adsorpcyjnej dla adsorpcji multimolekularnej
 289. Stan równowagi adsorpcyjnej Langmuira dla pokrycia monomolekularnego powierzchni materiału
 290. Stała Henry'ego
 291. Stała psychrometryczna
 292. Stężenie końcowe roztworu w wyparce jednodziałowej
 293. Stężenie roztworu opuszczającego n-ty dział wyparki wielodziałowej
 294. Stopień ekspansji płynu
 295. Stosunek psychrometryczny
 296. Stosunek współczynników wymiany
 297. Straty cieplne
 298. Sumaryczny opór cieplny osadu
 299. Szybkość ścinania (przepływ Couette'a)
 300. Szybkość ścinania na powierzchni cylindra wirującego w nieograniczonej objętości płynu
 301. Szybkość ścinania w układzie stożek-płytka
 302. Szybkość suszenia
 303. Temperatura krytyczna mieszaniny
 304. Temperatura ścianki od strony czynnika odbierającego ciepło
 305. Temperatura ścianki od strony czynnika ogrzewającego
 306. Temperatura zredukowana dla helu i wodoru
 307. Temperaturowy współczynnik potencjału transportu wilgoci
 308. Temperaturowy zakres lepkosprężystości asfaltu
 309. Warunek szczelności połączenia
 310. Wielokrotność recyrkulacji
 311. Wilgotność
 312. Wilgotność bezwzględna masowa
 313. Wilgotność bezwzględna objętościowa
 314. Wilgotność względna powietrza
 315. Wilgotność względna powietrza (metoda punktu rosy)
 316. Wnikanie masy do zwierciadła (lub od zwierciadła)
 317. Wolna objętość jednostkowa skrubera
 318. Współczynnik Coriolisa
 319. Współczynnik dyfuzji
 320. Współczynnik efektywnego poślizgu
 321. Współczynnik efektywnego poślizgu przy ścianie
 322. Współczynnik Hagenbacha
 323. Współczynnik intensywności wnikania ciepła
 324. Współczynnik konsystencji
 325. Współczynnik naprężeń normalnych
 326. Współczynnik oporu miejscowego
 327. Współczynnik oporu ośrodka (opadanie grawitacyjne)
 328. Współczynnik przenikania ciepła
 329. Współczynnik przenikania ciepła (przypadek skraplania pary grzejnej z jednej strony, z drugiej - wrzenia cieczy)
 330. Współczynnik przewodzenia temperatury
 331. Współczynnik recyrkulacji
 332. Współczynnik rozszerzalności cieplnej płynu
 333. Współczynnik rozszerzalności objętościowej
 334. Współczynnik samoodparowania
 335. Współczynnik ściśliwości płynu
 336. Współczynnik wielokrotności odbicia
 337. Współczynnik wnikania (w przypadku rury poziomej)
 338. Współczynnik wnikania ciepła
 339. Współczynnik wnikania ciepła dla obracającej się rury dookoła osi do niej prostopadłej
 340. Współczynnik wnikania ciepła dla obracającej się rury dookoła osi równoległej do osi rury
 341. Współczynnik wnikania ciepła dla rury
 342. Współczynnik wnikania ciepła dla wrzenia różnych roztworów w szerokim zakresie
 343. Współczynnik wnikania ciepła od ścianki do roztworu (Kiczugin)
 344. Współczynnik wnikania ciepła w przypadku wrzenia w rurkach z osadami
 345. Współczynnik wykorzystania energii cieplnej
 346. Współczynnik wypływu
 347. Wydajność produkcji
 348. Wysokość jednostki wnikania masy dla fazy ciekłej
 349. Wysokość jednostki wnikania masy dla fazy parowej
 350. Wysokość rury suszarniczej
 351. Wysokość warstwy wypełnienia
 352. Wysokość zastępcza dla ciał niewielkich o powierzchni poziomej i pionowej
 353. Wysokość zastępcza dla ściany kulistej
 354. Wysokość żebra (dla rur o żebrach kwadratowych)
 355. Względna prężność pary
 356. Wzór Beattie-Bridgmana
 357. Wzór Buddenberga i Wilkego
 358. Wzór Buechego
 359. Wzór Giacalone'a
 360. Wzór Girifalco
 361. Wzór Hatscheka
 362. Wzór Hougen'a i Piret'a
 363. Wzór Kendalla
 364. Wzór Kendalla i Monroe
 365. Wzór Kistiakowskiego
 366. Wzór Rohsenowa i Choia
 367. Wzór Schacka dla przepływu burzliwego cieczy w rurach
 368. Wzór Schacka dla przepływu burzliwego gazów prostopadle do rurek
 369. Wzór Schacka dla przepływu burzliwego gazów w rurach
 370. Wzór Sutherlanda
 371. Wzór Thorpego i Rodgera
 372. Wzór Watsona
 373. Właściwe zużycie ciepła dla pierwszego okresu suszenia za pomocą pary przegrzanej
 374. Właściwe zużycie paliwa na 1 kg suchego gazu (suszarka)
 375. Zastępcza droga promieniowania
 376. Zastępcza grubość warstwy skroplin dla rury pionowej
 377. Zastępcza grubość warstwy skroplin dla rury poziomej i kondensacji na zewnątrz powierzchni
 378. Zastępcza liczba Nusselta
 379. Zastępcza liczba Webera
 380. Zastępcza wysokość żebra
 381. Zastępcza zdolność emisji
 382. Zastępcze ciepło właściwe dla mieszaniny gazowej
 383. Zastępcze ciepło właściwe molowe dla mieszaniny gazowej
 384. Zastępczy współczynnik przewodzenia dla układu warstw cylindrycznych
 385. Zastępczy współczynnik przewodzenia dla warstw płaskich
 386. Zastępczy wymiar charakterystyczna dla małych ciał
 387. Zastępczy wymiar poprzeczny dla przepływu niewymuszonego
 388. Załadowanie suszarki bębnowej
 389. Zewnętrzna temperatura izolacji dla ściany cylindrycznej
 390. Zewnętrzna temperatura izolacji dla ściany płaskiej
 391. Zredukowana szybkość suszenia
 392. Zredukowana temperatura wrzenia
 393. Zredukowane ciśnienie pary
 394. Zużycie powietrza w suszarce
 395. Grubość ścianek beznitowych elementów walcowych
 396. Grubość ścianek w tworzywach sztucznych
 397. Iloraz grubości w wyrobie z tworzywa sztucznego
 398. Model Moore'a
 399. Naprężenie dopuszczalne
 400. Równania Rabinowitscha
 401. Równanie Akin'a
 402. Równanie Blok'a
 403. Równanie Bowden'a i Tabor'a
 404. Równanie Dudley'a
 405. Równanie Jaeger'a
 406. Rzeczywista powierzchnia przekroju poprzecznego próbki w chwili x
 407. Średnica otworu w elemencie walcowym
 408. Temperatura w strefie styku ślizgowego
 409. Bezpośrednie oddziaływanie wiatru na łańcuchy izolatorów
 410. Bezwymiarowa zdolność do odkształceń poprzecznych
 411. Cechy sprężyste układu utworzonego przez 2 płyty stropowe
 412. Charakterystyczna wytrzymałość walcowa betonu na ściskanie
 413. Ciśnienie prędkości wiatru
 414. Ciśnienie prędkości wiatru na wysokości h nad terenem
 415. Długość przewodów (mechanika przewodów)
 416. Długość zastępcza podstawy fundamentu
 417. Efektywna rozpiętość belek (przęseł)
 418. Efektywne pole przekroju
 419. Graniczna ciągliwość
 420. Graniczny opór gruntu na działanie siły poziomej
 421. Graniczny opór gruntu na wyparcie spod fundamentów
 422. Grubość minimalna blachy czołowej w połączeniach niesprężystych prostych obciążonych statycznie
 423. Grubość minimalna blachy czołowej w statycznie obciążonych połączeniach sprężonych
 424. Kąt obrotu osi fundamentu (przechylenie)
 425. Maksymalna siła naciągu przewodu
 426. Maksymalny zwis pionowy cięgna
 427. Mimośród przęsła
 428. Moment nad podporą
 429. Moment w środku rozpiętości
 430. Nachylenie obciążenia spowodowane siłami poziomymi
 431. Nacisk boczny fundamentu wywołany obciążeniem na głębokości z
 432. Nośność doczołowych połączeń prostych rozciąganych ze względu na zerwanie śrub
 433. Nośność doczołowych połączeń zginanych ze względu na rozwarcie styku bez żebra usztywniającego blachę czołową
 434. Nośność doczołowych połączeń zginanych ze względu na rozwarcie styku z żebrem usztywniającym blachę czołową
 435. Nośność doczołowych połączeń zginanych ze względu na zerwanie śrub
 436. Nośność doczołowych połączeń złożonych rozciąganych siłą
 437. Nośność kątownika
 438. Nośność obliczeniowa przekroju elementu rozciąganego osiowo
 439. Nośność obliczeniowa przekroju elementu ściskanego osiowo
 440. Nośność obliczeniowa przekroju przy ścinaniu
 441. Nośność obliczeniowa przekroju przy zginaniu jednokierunkowym
 442. Nośność obliczeniowa śruby na docisk
 443. Nośność obliczeniowa śruby na rozciąganie
 444. Nośność obliczeniowa śruby na ścinanie
 445. Nośność połączenia obciążonego siłą i momentem zgniatającym
 446. Nośność przekroju osłabionego otworami na śruby, obciążonego siłą poprzeczną
 447. Nośność przekroju rozciąganego osłabionego otworami na śruby
 448. Nośność śrubowego połączenia zakładkowego i nakładkowego rozciąganego osiowo
 449. Obciążenie poziome na jednostkę długości przewodu zawieszonego na wysokości h nad terenem (na słupie)
 450. Obciążenie wtórne ustroju nośnego
 451. Obciążenie zredukowane
 452. Oddziaływanie konstrukcji na podłoże
 453. Oddziaływanie wiatru na poprzeczniki kratowe
 454. Oddziaływanie wiatru na segment trzonu słupa kratowego
 455. Oddziaływanie wiatru na słupy pełnościenne
 456. Opór na wyciąganie związane ze ścinaniem - fundamenty bez podcięcia
 457. Opór na wyciąganie związane ze ścinaniem - fundamenty z podcięciem
 458. Opór ścinania w podstawie fundamentów w warunkach pracy bez odpływu
 459. Opór ścinania w podstawie fundamentów w warunkach pracy z odpływem
 460. Pionowa składowa siły naciągu
 461. Poziome przemieszczenie fundamentu w ośrodku jednorodnym w poziomie terenu
 462. Poziome przemieszczenie fundamentu w poziomie terenu
 463. Poziome przemieszczenie fundamentu w płaszczyźnie podstawy fundamentu w gruncie jednorodnym
 464. Poziome przemieszczenie w płaszczyźnie podstawy fundamentu w gruncie niejednorodnym
 465. Połączenia na spoiny czołowe
 466. Prędkość odniesienia wiatru na wysokości 10 m nad rozpatrywanym terenem
 467. Prędkość wiatru na dowolnej wysokości nad terenem
 468. Prędkość wiatru w porywach
 469. Rozpiętość przęsła równoważnego
 470. Ściąg śrubowy
 471. Siła poprzeczna do wymiarowania przewiązek i skratowania
 472. Siła poprzeczna przy podporze
 473. Siła składowa od obciążenia momentem
 474. Siła składowa od obciążenia siłą
 475. Siła wiatru pochodząca z 2 sąsiednich przęseł na prostym odcinku trasy linii
 476. Siła wiatru pochodząca z 2 sąsiednich przęseł na załomie trasy linii
 477. Siły węzłowe
 478. Smukłość efektywna
 479. Smukłość porównawcza
 480. Smukłość postaciowa gałęzi elementu z przewiązkami
 481. Smukłość postaciowa gałęzi elementu ze skratowaniem
 482. Smukłość wyboczenia giętnego
 483. Smukłość względna elementu (w ujęciu ogólnym)
 484. Smukłość względna zwichrzenia
 485. Smukłość zastępcza
 486. Sprawdzenie nośności elementów rozciąganych osiowo
 487. Sprawdzenie nośności elementów ściskanych i zginanych mimośrodowo
 488. Sprawdzenie nośności elementów ściskanych osiowo
 489. Sprawdzenie nośności elementu zginanego dwukierunkowo
 490. Sprawdzenie nośności elementu zginanego jednokierunkowo względem osi największej bezwładności przekroju
 491. Sprowadzone pole przekroju kształtownika osłabionego otworami
 492. Sprowadzone pole przekroju kształtownika osłabionego otworem tylko na 1 łącznik
 493. Sprowadzone pole przekroju mimośrodowo zamocowanych pojedynczych kątowników, ceowników, teowników itp.
 494. Sprowadzone pole przekroju pojedynczego elementu osłabione otworami na złączki
 495. Szerokość efektywnej półki
 496. Szerokość panelu środnika słupa
 497. Sztywność zastępcza złączy
 498. Sztywność zastępczego podłoża sprężystego
 499. Sztywność złącza pionowego
 500. Sztywność złącza poziomego
 501. Ugięcie belki
 502. Ugięcie w środku rozpiętości
 503. Wartość modułu sprężystości gruntu
 504. Wartość obliczeniowa parametrów geotechnicznych
 505. Wartość oporu związana z ciężarem fundamentu i gruntu
 506. Wartość współczynnika odkształcenia bocznego i-tej warstwy podłoża
 507. Wartość współczynnika odkształcenia bocznego w przypadku posadowienia fundamentu
 508. Wielkość całkowitych osiadań
 509. Wskaźnik ugięcia
 510. Współczynnik działania porywów wiatru
 511. Współczynnik efektu dźwigni
 512. Współczynnik oporu aerodynamicznego słupów kratowych prostokątnych wykonanych z kątowników
 513. Współczynnik parcia aktywnego
 514. Współczynnik porywistości wiatru
 515. Współczynnik redukcji
 516. Współczynnik wyboczeniowy
 517. Współczynnik zwichrzenia
 518. Wytrzymałość betonu na rozciąganie osiowe
 519. Wytrzymałość obliczeniowa betonu na rozciąganie
 520. Zapotrzebowanie śrub w połączeniach doczołowych
 521. Zastępcza średnica przewodu oblodzonego
 522. Znamionowa wytrzymałość na rozciąganie
 523. Zredukowana nośność obliczeniowa przekroju
 524. Antykawitacyjna nadwyżka ciśnienia
 525. Autorytet zaworu termostatycznego (kryterium dławienia)
 526. Azymut słoneczny
 527. Bezwymiarowe, liczbowe oznaczenie szeregu rur tworzywowych
 528. Całkowita ilość ciepła przekazywanego przez szkło okienne
 529. Całkowite natężenie przepływu
 530. Całkowity przepływ przy wylocie z rynny (o kształcie nieokrągłym)
 531. Całkowity przepływ przy wylocie z rynny (o kształcie okrągłym)
 532. Całkowity strumień ciepła pochodzący od promieniowania słonecznego
 533. Cena jednostkowa
 534. Cena kosztorysowa
 535. Charakterystyka cieplna budynku
 536. Chwilowy strumień ciepłej wody
 537. Ciąg kominowy
 538. Ciepło jawne
 539. Ciepło na podgrzanie powietrza wentylacyjnego
 540. Ciepło utajone
 541. Ciśnienie cząstkowe pary wodnej w płaszczyźnie przegrody k
 542. Ciśnienie czynne grawitacyjne
 543. Ciśnienie do zdławienia na zaworze
 544. Ciśnienie międzystopniowe
 545. Dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do przygotowania ciepłej wody w ciągu roku
 546. Dodatkowy strumień powietrza wywołany wpływem wiatru i wyporu termicznego wentylatora
 547. Długość przelewu dla wylotów okrągłych
 548. Długość przewodów w danym obiegu grzejnym
 549. Długość ramienia elastycznego
 550. Długość ramienia elastycznego z naciągiem
 551. Efektywna nienasiąkliwa powierzchnia dachu
 552. Eksperymentalny wzór na wartość współczynnika wnikania ciepła
 553. Eksploatacyjna różnica temperatur
 554. Energia pomocnicza zużywana na zasilanie urządzeń współpracujących z systemem ciepłej wody
 555. Entalpia parowania wody na powierzchni wilgotnej
 556. Entalpia właściwa powietrza nasyconego o temperaturze termometru mokrego
 557. Gęstość strumienia ciepła
 558. Gęstość strumienia ciepła pochodzącego od promieniowania słonecznego
 559. Godzinowy współczynnik nierównomierności rozbioru ciepłej wody użytkowej
 560. Głębokość periodycznego wnikania
 561. Hydrauliczna średnica równoważna
 562. Ilość ciepła niezbędna do pokrycia potrzeb ogrzewczych budynku
 563. Jednostkowa praca sprężania
 564. Jednostkowa strata temperatury w instalacji wody ciepłej
 565. Jednostkowa wydajność chłodnicza
 566. Jednostkowe ciepło dostarczone do absorbera
 567. Jednostkowe ciepło dostarczone do warnika
 568. Jednostkowe koszty eksploatacyjne układów rozprowadzania powietrza
 569. Jednostkowe koszty inwestycyjne układów rozprowadzania powietrza
 570. Jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną do przygotowania ciepłej wody
 571. Jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię do oświetlenia wbudowanego
 572. Kąt przesunięcia godzinowego
 573. Kinematyczny wyróżnik szybkobieżności
 574. Konwekcyjny współczynnik przejmowania ciepła
 575. Liczba kotłów atestowanych
 576. Liczba Lewisa
 577. Liczba Lewisa
 578. Liczba stopni sprężania
 579. Liczba stopniodni
 580. Liczba Troutona
 581. Liczba Wobbego
 582. Liczba znamionowa zapotrzebowania na ciepło
 583. Liniowa oporność hydrauliczna
 584. Maksymalna ilość ścieków
 585. Maksymalna powierzchnia okien
 586. Maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody
 587. Maksymalne dobowe zużycie wody
 588. Maksymalne godzinowe zużycie wody
 589. Maksymalny dopływ ścieków deszczowych
 590. Maksymalny dopływ ścieków do separatora
 591. Maksymalny obliczeniowy opór cieplny gruntu
 592. Masa gromadzonego żużla
 593. Masa odparowanej wody z mokrej nieogrzewanej powierzchni przy nieruchomym powietrzu
 594. Masa par rozpuszczalnika wydzielających się w czasie 1h z powierzchni pomalowanej
 595. Miesięczne straty ciepła na wentylację
 596. Miesięczne straty ciepła przez przenikanie na wentylację budynku
 597. Miesięczne straty ciepła przez przenikanie przez wszystkie przegrody zewnętrzne
 598. Miesięczne zyski ciepła
 599. Minimalna grubość izolacji
 600. Minimalna pojemność całkowita naczynia wzbiorczego z hermetyczną przestrzenią gazową
 601. Minimalna pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego
 602. Minimalna wydajność chłodnicza sprężarki
 603. Minimalna wydajność objętościowa sprężarki
 604. Minimalne jednostkowe roczne koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne układów rozprowadzania powietrza
 605. Minimalny spadek hydrauliczny
 606. Mnożnik dwufazowy
 607. Moc cieplna pojedynczej gładkiej rury
 608. Moc cieplna wymiennika
 609. Moc kotłowni
 610. Moc napędowa wentylatora
 611. Moc obiegu grzejnego
 612. Moc pobierana przez silnik pompy
 613. Moc pobierana z sieci energetycznej
 614. Moc pobierana z sieci energetycznej dla silników jednofazowych
 615. Moc użyteczna pompy
 616. Najmniejsza wewnętrzna średnica króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa
 617. Natężenie opadów
 618. Natężenie przepływu ścieków
 619. Natężenie przepływu wody cyrkulacyjnej w jednym pionie
 620. Natężenie spływu wody opadowej z dachu
 621. Nawilżenie izotermiczne
 622. Niezbędna długość taśm promieniujących
 623. Niezbędna powierzchnia otworów wentylacyjnych
 624. Niezbędna wysokość komina do uzyskania odpowiedniego podciśnienia w komorze paleniskowej
 625. Nominalna przepustowość rynny dla rynien okapowych o kształcie półokrągłym
 626. Nominalna przepustowość rynny dla rynien okapowych o kształcie prostokątnym lub trapezowym
 627. Nominalna przepustowość rynny koszowej lub gzymsowej
 628. Nominalna wielkość separatora
 629. Objętość skokowa sprężarki
 630. Objętość użytkowa zbiornika bezodpływowego
 631. Objętość użytkowa zbiornika retencyjnego
 632. Objętościowa wydajność sprężarki wielołopatkowej
 633. Obliczeniowa wydajność pompy
 634. Obliczeniowy strumień objętości wody cyrkulującej
 635. Odpływ z przelewu rynnowego
 636. Opór cieplny dla warstwy materiału jednorodnej cieplnie
 637. Opór cieplny przestrzeni nieogrzewanych
 638. Opór dyfuzyjny
 639. Opór przejmowania ciepła
 640. Oporność hydrauliczna pochodząca od wszystkich elementów wyposażenia
 641. Orientacyjny jednostkowy liniowy spadek ciśnienia
 642. Parametr numeryczny
 643. Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego
 644. Pojemność zbiornika do magazynowania oleju
 645. Pole powierzchni kolektora słonecznego
 646. Pole powierzchni wymiany ciepła dla skraplaczy natryskowo-wyparnych
 647. Pośrednia emisja dwutlenku węgla wynikająca z produkcji energii napędowej urządzenia.
 648. Potencjał entalpii procesu chłodzenia
 649. Potencjał entalpii procesu ogrzewania
 650. Powierzchnia grzejnika z ogniw
 651. Powierzchnia ogrzewalna grzejnika konwekcyjnego
 652. Powierzchnia ogrzewalna kotłów bez atestu
 653. Powierzchnia otworu nawiewnego
 654. Powierzchnia otworu wywiewnego
 655. Powierzchnia składu paliwa stałego
 656. Powierzchnia składu żużla
 657. Pracochłonność robót
 658. Prawdopodobne statyczne straty ciśnienia
 659. Prawo promieniowania Plancka (kolektor słoneczny)
 660. Prędkość czynnika grzejnego w działce
 661. Prędkość obrotowa wirnika
 662. Promieniowanie rozproszone
 663. Proporcja między stratami ciepła, a ciepłem użytecznym
 664. Przepustowość obliczeniowa
 665. Przepustowość równoważnej kwadratowej rynny koszowej lub gzymsowej
 666. Przepustowość równoważnej kwadratowej rynny okapowej
 667. Przepustowość rynny spustowej
 668. Przepustowość zaworu bezpieczeństwa
 669. Przepustowość zaworu bezpieczeństwa - według PN99-B-02414
 670. Przepływ obliczeniowy w przewodach kanalizacyjnych
 671. Radiacyjny współczynnik przejmowania ciepła
 672. Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną
 673. Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez system do przygotowywania ciepłej wody
 674. Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez system grzewczy i wentylacyjny
 675. Roczne zapotrzebowanie oleju opalowego na cele przygotowania ciepłej wody
 676. Roczny wskaźnik obliczeniowego zapotrzebowania na energię do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i przygotowania ciepłej wody
 677. Roczny wskaźnik obliczeniowego zapotrzebowania na energię do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz oświetlenia wbudowanego
 678. Równanie bilansu energii HWB
 679. Równanie charakterystyki grzejnikowej
 680. Rozszerzona liczba Wobbego
 681. Rzeczywista moc napędowa sprężarki
 682. Rzeczywista powierzchnia kolektora słonecznego
 683. Rzeczywisty proces nawilżania izotermicznego parą wodną
 684. Rzeczywisty strumień masy czynnika chłodniczego
 685. Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło
 686. Sezonowe zapotrzebowanie na energię z paliwa
 687. Sezonowe zapotrzebowanie paliwa
 688. Siła ciągu kominowego
 689. Spadek ciśnienia na zaworze zlokalizowanym w dolnej części każdego pionu cyrkulacyjnego
 690. Sprawność agregatu pompa-silnik
 691. Sprawność chwilowa kolektora
 692. Sprawność indukowana sprężarki
 693. Sprawność kierunkowa promiennika
 694. Sprawność kotła wodnego
 695. Sprawność pompy
 696. Sprawność silnika napędzającego pompę
 697. Sprawność sprężania
 698. Średni dobowy odpływ ścieków
 699. Średnia różnica temperatury dla grzejników zasilanych wodą
 700. Średnia temperatura promieniowania
 701. Średnia wartość mnożnika przepływu dwufazowego
 702. Średnica komory grzejnej w przypadku występowania rury cyrkulacyjnej
 703. Średnica wewnętrzna króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa
 704. Średnica wewnętrzna rury wzbiorczej
 705. Średnie dobowe zużycie wody
 706. Średnie godzinowe zużycie wody
 707. Średnie zapotrzebowanie ciepła pomieszczenia
 708. Średnioroczna sprawność użytkowa
 709. Stopień dostarczania sprężarki
 710. Stopień obciążenia urządzenia grzewczego
 711. Stopień skojarzenia (miara wykorzystania ciepła w elektrociepłowni)
 712. Stopień suchości
 713. Stosunek spadków ciśnienia dla 4 przypadków układów dwufazowych
 714. Stosunek zysków do strat GLR
 715. Strata energii cieplnej dla pojedynczego odcinka obliczeniowego
 716. Straty ciągu w kominie
 717. Straty ciągu w przewodach spalinowych i czopuchu
 718. Straty ciepła do gruntu
 719. Straty ciepła k-tej przegrody zewnętrznej
 720. Straty ciepła pomieszczenia przez przenikanie
 721. Straty ciepła w sezonie grzewczym na podgrzanie powietrza wentylacyjnego
 722. Straty ciepła w wyniku przenikania przez strop nad piwnicą nieogrzewaną w sezonie grzewczym
 723. Straty kominowe
 724. Straty rozproszenia
 725. Strumień ciepła przekazywany przegrodzie przez promieniowanie słoneczne
 726. Strumień masy pary dostarczonej do chłodnicy międzystopniowej
 727. Strumień masy pary nasyconej wytwarzanej w chłodnicy międzystopniowej
 728. Strumień masy roztworu ciekłego bogatego
 729. Strumień masy wody grzejnej
 730. Strumień masy wody grzejnej
 731. Strumień objętości powietrza infiltrującego przez przegrodę nieszczelną
 732. Strumień objętości powietrza wentylacyjnego gdy w pomieszczeniu jest para wodna
 733. Strumień objętości powietrza wentylacyjnego gdy w pomieszczeniu wydzielają się zanieczyszczenia
 734. Suma strat ciśnienia przy przepływie czynnika przez wszystkie elementy obiegu (z wyłączeniem zaworu)
 735. Szerokość kompensatora U-kształtnego
 736. Temperatura na końcu odcinka obliczeniowego
 737. Temperatura na styku n-tej i (n+1)-tej warstwy
 738. Temperatura powierzchni ożebrowanej chłodnicy powietrza
 739. Temperatura słonecznej zewnętrznej powierzchni przegrody
 740. Temperatura wewnętrznej powierzchni przegrody bez mostków termicznych
 741. Temperatura zasilania i powrotu przy temperaturze zewnętrznej eksploatacyjnej
 742. Teoretyczna długość rur
 743. Teoretyczna moc napędowa sprężarki
 744. Wartość gęstości obciążenia ogniowego
 745. Wartość współczynnika przenikania ciepła dla nieizolowanych cieplnie rur stalowych
 746. Warunek prawidłowo zaprojektowanego grzejnika płaszczyznowego
 747. Wewnętrzna pojemność cieplna strefy lub całego budynku
 748. Wielkość ścieków dopływających do separatora
 749. Wielkość współczynnika przenikania ciepła dla konstrukcji podłogi
 750. Wielkość wypływu z punktu czerpalnego
 751. Wielkość zasobnika c.w.u.
 752. Wielokrotność cyrkulacji
 753. Wskaźnik LCCP
 754. Wskaźnik pracochłonności
 755. Wskaźnik przestrzeni szkodliwej
 756. Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło
 757. Wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową
 758. Wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną
 759. Współczynnik COP
 760. Współczynnik efektywnego wykorzystania zysków w trybie ogrzewania
 761. Współczynnik Joule'a-Thomsona
 762. Współczynnik korekcyjny uwzględniający parametry pracy grzejnika
 763. Współczynnik korelacyjny oporów przepływu w danym elemencie
 764. Współczynnik korygujący
 765. Współczynnik maksymalnego dobowego zużycia wody
 766. Współczynnik maksymalnego godzinowego zużycia wody
 767. Współczynnik Manninga
 768. Współczynnik obejścia
 769. Współczynnik poprawkowy dla spadku ciśnienia czynnika na podstawie znanej wartości innego
 770. Współczynnik przenikania ciepła dla grzejnika
 771. Współczynnik przenikania ciepła podłóg na gruncie i ścian przyległych do gruntu
 772. Współczynnik przenikania ciepła przegrody budowlanej
 773. Współczynnik przenikania ciepła przegrody z mostkami cieplnymi
 774. Współczynnik sprawności regulacji systemu ogrzewania
 775. Współczynnik TEWI
 776. Współczynnik widoku powierzchni ze strony gruntu
 777. Współczynnik widoku powierzchni ze strony nieba
 778. Współczynnik wydajności grzejnej (warnik-skraplacz)
 779. Współczynnik wykorzystania zysków ciepła w m-tym miesiącu sezonu grzewczego
 780. Współczynnik zapotrzebowania ciepła na cele przygotowania c.w.u.
 781. Wydajność chłodnicza sprężarki
 782. Wydajność chłodnicza zaworu rozprężnego
 783. Wydajność cieplna skraplacza
 784. Wydajność objętościowa sprężarki rzeczywistej
 785. Wydajność objętościowa sprężarki łopatkowej
 786. Wydajność skokowa sprężarki
 787. Wymagana gęstość strumienia ciepła
 788. Wymagana grubość warstwy izolacyjnej
 789. Wymagana liczba kolektorów
 790. Wymagana liczba kolektorów na podgrzanie wody w basenie
 791. Wymagana wysokość podnoszenia pompy
 792. Wymiar charakterystyczny podłogi
 793. Wysokość po stronie tłoczenia wody do instalacji
 794. Wysokość podnoszenia dla pompy głębinowej
 795. Wysokość podnoszenia pompy cyrkulacyjnej
 796. Wysokość podnoszenia zestawu hydroforowego
 797. Wysokość ssania
 798. Wysokość straty ciśnienia
 799. Wysokość wymagana ciśnienia wody dla budynków mieszkalnych
 800. Wysokość wzniesienia Słońca
 801. Względna ilość wytworzonej cieczy
 802. Względne schłodzenie wody
 803. Wzór Blasiusa
 804. Wzór Colebrooka-White'a
 805. Wzór Hoffingera
 806. Wzór Hottingera
 807. Wzór Manninga
 808. Wzór Recknagla
 809. Wzór Redtenbacher'a
 810. Wzór Sander'a
 811. Wzór Sandera
 812. Zaniżenie temperatury w pomieszczeniu podczas odbioru ciepła
 813. Zapotrzebowanie ciepła na wentylację
 814. Zapotrzebowanie na ciepło do wentylacji z uwzględnieniem wewnętrznych zysków ciepła
 815. Zapotrzebowanie na moc na wale silnika napędzanego wentylator
 816. Zapotrzebowanie paliwa ciekłego na cele grzewcze
 817. Zawartość wilgoci przekazywanej do powietrza z jednostkowego pola powierzchni cieczy
 818. Znamionowa moc cieplna
 819. Zyski ciepła pochodzące od ciepłej wody użytkowej
 820. Zyski ciepła pochodzące od mieszkańców
 821. Zyski ciepła pochodzące od słońca
 822. Zyski ciepła przenikające przez przegrodę budowlaną
 823. Zyski ciepła spowodowane infiltracją powietrza przez nieszczelności
 824. Zyski ciepła spowodowane infiltracją powietrza przez otwarte drzwi
 825. Zyski ciepła spowodowane wentylacją
 826. Zyski ciepła utajonego wnoszone przez zyski wilgoci
 827. Zyski ciepła uzyskane w wyniku gotowania posiłków
 828. Zyski ciepła w procesie chłodzenia
 829. Zyski ciepła wynikające z pracy silnika elektrycznego
 830. Zyski ciepła wytwarzane przez oświetlenie elektryczne
 831. Łączny współczynnik przejmowania ciepła na drodze konwekcji i promieniowania
 832. Indeks rozpadu asfaltu
 833. Moment zginający
 834. Najniższa temperatura nawierzchni
 835. Najwyższa siedmiodniowa temperatura nawierzchni
 836. Nawrót sprężysty
 837. Odkształcenie bezwzględne
 838. Sztywność pełzania asfaltu
 839. Twardość metodą Schoppera
 840. Udarność
 841. Wskaźnik usztywnienia asfaltu
 842. Wskaźnik wytrzymałości
 843. Wskaźnik wytrzymałości przekroju na zginanie
 844. Wydłużenie pręta
 845. Wydłużenie względne
 846. Wytrzymałość na oddzieranie
 847. Wytrzymałość na ścinanie
 848. Wytrzymałość na zginanie

Matematyka

 1. Błąd względny i bezwzględny
 2. Całkowanie przez części
 3. Całkowanie przez podstawienie
 4. Ciąg Fibonacciego
 5. Dodawanie liczb zespolonych (urojonych)
 6. Dzielenie liczb zespolonych (urojonych)
 7. Dzielenie pierwiastków
 8. Ekstremum funkcji (minimum, maksimum)
 9. Funkcja
 10. Funkcja homograficzna
 11. Funkcja kwadratowa
 12. Funkcja okresowa
 13. Funkcje trygonometryczne podwojonego kąta
 14. Funkcje trygonometryczne potrojonego kąta
 15. Funkcje trygonometryczne połowy kąta
 16. Funkcje trygonometryczne sumy i różnicy kątów
 17. Jedynka trygonometryczna
 18. Kombinacja bez powtórzeń
 19. Kombinacja z powtórzeniami
 20. Logarytm
 21. Logarytm iloczynu
 22. Logarytm ilorazu
 23. Logarytm pierwiastka
 24. Logarytm potęgi
 25. Macierz odwrotna 2x2
 26. Macierz odwrotną 3x3
 27. Macierz odwrotną 4x4
 28. Mnożenie liczb zespolonych (urojonych)
 29. Mnożenie pierwiastków
 30. Monotoniczność funkcji
 31. n-ty wyraz ciągu arytmetycznego
 32. n-ty wyraz ciągu geometrycznego
 33. Objętość beczki
 34. Objętość czaszy kulistej
 35. Objętość elipsoidy obrotowej
 36. Objętość elipsoidy trójosiowej
 37. Objętość graniastosłupa
 38. Objętość kuli
 39. Objętość ostrosłupa dowolnego
 40. Objętość ostrosłupa prawidłowego
 41. Objętość ostrosłupa ściętego
 42. Objętość prostopadłościanu
 43. Objętość pryzmatoidu
 44. Objętość pryzmy
 45. Objętość stożka obrotowego
 46. Objętość stożka ściętego
 47. Objętość sześcianu
 48. Objętość torusa
 49. Objętość walca obrotowego
 50. Objętość walca obrotowego ukośnie ściętego
 51. Objętość walca wydrążonego (rury)
 52. Objętość warstwy kulistej
 53. Objętość wycinka kuli
 54. Obwód elipsy
 55. Obwód koła
 56. Odejmowanie liczb zespolonych (urojonych)
 57. Parzystość i nieparzystość funkcji
 58. Permutacja bez powtórzeń
 59. Permutacja z powtórzeniami
 60. Pierwiastek pierwiastka
 61. Pierwiastek z liczby \(a^n\)
 62. Pierwiastkowanie
 63. Pochodna funkcji \(y = f(x)\)
 64. Pole powierzchi elipsoidy obrotowej
 65. Pole powierzchni części wspólnej dwóch kół
 66. Pole powierzchni deltoidu
 67. Pole powierzchni elipsy
 68. Pole powierzchni granistosłupa
 69. Pole powierzchni koła
 70. Pole powierzchni kuli
 71. Pole powierzchni kwadratu
 72. Pole powierzchni n-kąta foremnego (wypukłego)
 73. Pole powierzchni odcinka koła
 74. Pole powierzchni ośmiokąta foremnego
 75. Pole powierzchni ostrosłupa dowolnego
 76. Pole powierzchni ostrosłupa prawidłowego
 77. Pole powierzchni ostrosłupa ściętego
 78. Pole powierzchni pasa kulistego
 79. Pole powierzchni pięciokąta foremnego
 80. Pole powierzchni pięciokąta gwiaździstego (pentagramu)
 81. Pole powierzchni pierścienia
 82. Pole powierzchni prostokąta
 83. Pole powierzchni prostopadłościanu
 84. Pole powierzchni pryzmatoidu
 85. Pole powierzchni pryzmy
 86. Pole powierzchni rombu
 87. Pole powierzchni równoległoboku
 88. Pole powierzchni stożka obrotowego
 89. Pole powierzchni stożka ściętego
 90. Pole powierzchni sześcianu
 91. Pole powierzchni sześciokąta foremnego
 92. Pole powierzchni torusa
 93. Pole powierzchni trapezu
 94. Pole powierzchni trójkąta dowolnego
 95. Pole powierzchni trójkąta równobocznego
 96. Pole powierzchni walca obrotowego
 97. Pole powierzchni walca ukośnie ściętego
 98. Pole powierzchni walca wydrążonego (rury)
 99. Pole powierzchni warstwy kulistej
 100. Pole powierzchni wycinka koła
 101. Pole powierzchni wycinka kuli
 102. Potęga pierwiastka
 103. Potęga pierwiastka o tym samym wykładniku
 104. Potęga pierwiastka o tym samym wykładniku
 105. Potęgowanie
 106. Prawa rachunku zbiorów
 107. Prawa rachunku zdań
 108. Promień okręgu opisanego na kwadracie
 109. Promień okręgu opisanego na n-kącie foremnym (wypukłym)
 110. Promień okręgu opisanego na ośmiokącie foremnym
 111. Promień okręgu opisanego na pięciokącie foremnym
 112. Promień okręgu opisanego na pięciokącie gwiaździstym (pentagramie)
 113. Promień okręgu opisanego na sześciokącie foremnym
 114. Promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym
 115. Promień okręgu wpisanego w kwadrat
 116. Promień okręgu wpisanego w n-kąt foremny (wypukły)
 117. Promień okręgu wpisanego w ośmiokąt foremny
 118. Promień okręgu wpisanego w pięciokąt foremny
 119. Promień okręgu wpisanego w pięciokąt gwiaździsty (pentagram)
 120. Promień okręgu wpisanego w sześciokąt foremny
 121. Promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny
 122. Proste równoległe i prostopadłe
 123. Przekątna kwadratu
 124. Przekątna prostokąta
 125. Przekątna prostopadłościanu
 126. Przekątna sześcianu
 127. Przemienność dodawania
 128. Przemienność mnożenia
 129. Punkt przegięcia
 130. Radian
 131. Reguła de l'Hospitala
 132. Równość liczb zespolonych (urojonych)
 133. Równość liczby zespolonej (urojonej) i rzeczywistej
 134. Rozdzielność mnożenia
 135. Różnica funkcji arc cos
 136. Różnica funkcji arc sin
 137. Różnica funkcji arc tg
 138. Schemat Hornera
 139. Średnia arytmetyczna
 140. Średnia geometryczna
 141. Średnia harmoniczna
 142. Średnia kwadratowa
 143. Środek odcinka
 144. Suma funkcji arc cos
 145. Suma funkcji arc sin
 146. Suma funkcji arc tg
 147. Suma i różnica funkcji trygonometrycznych
 148. Suma n pierwszych wyrazów ciągu arytmetycznego
 149. Suma n pierwszych wyrazów ciągu geometrycznego
 150. Suma pierwiastków
 151. Symbol Newtona
 152. Trójkąt Pascala
 153. Twierdzenie Bézouta
 154. Twierdzenie cosinusów (Carnota)
 155. Twierdzenie o trzech ciągach
 156. Twierdzenie Pitagorasa
 157. Twierdzenie sinusów (Snelliusa)
 158. Twierdzenie Talesa
 159. Twierdzenie tangensów (Regiomontana)
 160. Usuwanie niewymierności z mianownika
 161. Wariacja bez powtórzeń
 162. Wariacja z powtórzeniami
 163. Wartość bezwzględna pierwiastków
 164. Wielomian stopnia n jednej zmiennej rzeczywistej
 165. Wyznacznik macierzy 2x2
 166. Wyznacznik macierzy 3x3 - Metoda Sarrusa
 167. Wyznacznik macierzy 4x4
 168. Wzór Herona
 169. Wzór na odległość punktu od prostej
 170. Wzór na pole powierzchni czaszy kulistej
 171. Wzór na równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty
 172. Wzór na wklęsłość i wypukłość
 173. Wzór Newtona
 174. Wzory skróconego mnożenia
 175. Wzory Viete'a
 176. Włączanie liczby pod pierwiastek
 177. Zamiana funkcji arc cos na inne
 178. Zamiana funkcji arc ctg na inne
 179. Zamiana funkcji arc sin na inne
 180. Zamiana funkcji arc tg na inne
 181. Zmiana podstawy logarytmu
 182. Związki między funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta
 183. Łączność dodawania
 184. Łączność mnożenia

Statystyka

 1. Autokorelacja
 2. Błąd średni estymacji w modelu regresji
 3. Błąd średni procentowy w modelu regresji
 4. Błąd standardowy kurtozy
 5. Błąd standardowy mediany
 6. Błąd standardowy odchylenia standardowego
 7. Błąd standardowy oszacowania w regresji liniowej
 8. Błąd standardowy skośności
 9. Błąd standardowy średniej
 10. Cząstkowe Eta kwadrat
 11. Czynnik inflacji wariancji VIF
 12. Eta kwadrat
 13. Iloraz szans (odds ratio)
 14. Istotność współczynnika regresji
 15. Jednoczynnikowa analiza wariancji
 16. Korelacja cząstkowa
 17. Korelacja rho-Spearmana
 18. Korelacja rho-Spearmana - różnica rang
 19. Korelacja wieloraka
 20. Kowariancja
 21. Kurtoza
 22. Moment centralny r-tego stopnia
 23. Niepewność rozszerzona
 24. Niestandaryzowana reszta w regresji liniowej
 25. Odchylenie ćwiartkowe
 26. Odchylenie przeciętne
 27. Odchylenie standardowe
 28. Odległość Mahalanobisa
 29. Poprawka na ciągłość Yatesa
 30. Przedział ufności dla średniej
 31. Pseudo R-kwadrat
 32. R-kwadrat Coxa-Snella
 33. R-kwadrat Nagelkerke
 34. R-kwadrat w modelu regresji liniowej
 35. Regresja liniowa
 36. Regresja logistyczna
 37. Regresja ogólna postać
 38. Reszta standaryzowana w regresji liniowej
 39. Rozkład chi-kwadrat - funkcja gęstości
 40. Rozkład normalny - funkcja gęstości
 41. Rozkład t-Studenta - funkcja gęstości
 42. Rozstęp
 43. Ryzyko względne (relative risk)
 44. Skorygowany współczynnik kontyngencji C Pearsona
 45. Średni błąd bezwzględny estymacji w modelu regresji
 46. Średni kwadratowy błąd estymacji
 47. Średni procentowy błąd bezwzględny estymacji w modelu regresji
 48. Średnia
 49. Statystyka Walda - test
 50. Test Durbina-Watsona
 51. Test Kruskala-Wallisa
 52. Test Levene'a
 53. Test niezależności chi-kwadrat
 54. Test Shapiro-Wilka
 55. Test t-Studenta dla jednej próby
 56. Test t-Studenta dla prób niezależnych
 57. Test t-Studenta dla prób zależnych
 58. Test U Manna-Whitneya
 59. Test W Kendalla
 60. Test Welcha-Aspin
 61. Test Z
 62. Test zgodności chi-kwadrat
 63. Wariancja
 64. Wartość oczekiwana
 65. Wieloczynnikowa analiza wariancji
 66. Wskaźnik tolerancji w modelach regresji
 67. Współczynnik Beta w modelu regresji liniowej
 68. Współczynnik determinacji R-kwadrat
 69. Współczynnik kontyngencji C Pearsona
 70. Współczynnik korelacji r-Pearsona
 71. Współczynnik Omega kwadrat
 72. Współczynnik skośności
 73. Współczynnik V Cramera
 74. Współczynnik zbieżności Czuprowa
 75. Współczynnik \(\phi\) Yule'a, Phi
 76. Współczynniki prostej regresji liniowej