Eszkola

Wzór na odległość Mahalanobisa wzór

Wzór na odległość Mahalanobisa ma postać:

\(MD_i = (x_i - \bar{x})s^{-1}(x_i - \bar{x})^T\)


Wyjaśnienie symboli:

\(MD_i\) - odległość Mahalanobisa dla i-tej obserwacji

\(x_i\) - wektor zawierający i-te obserwacje

\(\bar{x}\) - wektor średnich zmiennych objaśniających X1, X2, ..., Xm

\(s\) - s(ij) - macierz kowariancji dla zmiennych objaśniających X1, X2, ..., Xm


Odległość Mahalanobisa można wyliczyć również za pomocą dźwigni (laverage) \(h_i\):

\(MD_i = \sqrt{(n - 1)(h_i - \dfrac{1}{n})}\)

gdzie:

\(h_i\) - wartość dźwigni dla obserwacji i

\(n\) - liczba obserwacji

Wzór na odległość Mahalanobisa - jak stosować w praktyce?

4×7 =