Eszkola

Wzór na korelację rho-Spearmana wzór

Wzór na korelację rho-Spearmana - klasyczna postać

Aby obliczyć współczynnik korelacji rho-Spearmana należy na wstępie porangować obserwacje dla jednej i drugiej zmiennej. 


Wzór na korelację rho-Spearmana ma postać - orginalna postać, wykorzystywany przez programy statystyczne:


\(rho(x,y) = \dfrac{cov(R_x,R_y)}{\sigma_{R_x} * \sigma_{R_y}}\)


przy czym

\(cov(R_x,R_y) = E(R_x * R_y) - (E(R_x) *E(R_y))\)


gdzie:

\(rho(x,y)\) - współczynnik korelacji rho-Spearmana pomiędzy zmiennymi x i y

\(R_x\) - porangowane wartości zmiennej X

\(R_y\) - porangowane wartości zmiennej Y

\(cov(R_x,R_y)\)kowariancja pomiędzy zmiennymi Rx i Ry

\(\sigma\)odchylenie standardowe z populacji

\(E\) - wartość oczekiwana

 

 


Różnica pomiędzy klasycznym współczynnikiem korelacji r-Pearsona polega na tym, że w korelacji rho-Spearmana korelację obliczamy z porangowanych obserwacji, a w korelacji r-Pearsona obliczamy z surowych wyników. Powyższy wzór jest najczęściej wykorzystywany przez uznane programy statystyczne, jednakże w Internecie bardzo często można spotkać inną postać wzoru, mianowicie:

Wzór na korelację rho-Spearmana wykorzystujący różnicę rang


Przykład obliczenia współczynnika korelacji r-Pearsona:

Chcąc zbadać związek (korelację rho-Pearsona) pomiędzy parą zmiennych musimy każdej obserwacji przyporządkować wyniki na obu zmiennych oraz porangować obserwacje oddzielnie dla jednej i drugiej zmiennej. Przykład dotyczy badania związku pomiędzy poziomem wykształcenia a liczbą posiadanych dzieci u 8 badanych osób. 

Tabela. Wyniki badania wraz z rangowaniem

 

 

 

Osoba Wykształcenie Ranga Liczba dzieci Ranga
1 podstawowe 1,5 dwoje 6
2 średnie 4,5 brak 1,5
3 średnie 4,5 dwoje 6
4 podstawowe 1,5 troje 8
5 wyższe 7,5 brak 1,5
6 średnie 4,5 jedno 3,5
7 średnie 4,5 dwoje 6
8 wyższe 7,5 jedno 3,5

 

 

 

Następne obliczenie dokonujemy na przypisanych rangach. Rangowanie polega na przypisanie kolejnym wartościom kolejne rangi, poczynając do wartości 1. Jeżeli kilka obserwacji ma taką samą wartość to sumę kolejnych rang dzielimy przez liczbę obserwacji o wspólnej wartości. Dla przykładu: najniższą wartości w wykształceniu jest podstawowe, takiej wartości powinniśmy przypisać wartość 1, jednakże taka wartość pojawiała nam się dwukrotnie. Zatem mamy do dyspozycji dwie rangi, nr 1 i nr 2, czyli 1+2 = 3 / 2  = 1,5 - czyli wartościom podstawowe wykształcenie przypisujemy rangę 1,5 dla każdej takiej wartości.

 

 

Na początku musimy obliczyć kowariancję, wyliczamy iloczyn pomiędzy rangami jednej i drugiej zmiennej.

 


Tabela. Wyliczenie kowariancji dla dwóch zmiennych porangowanych

 

 

Osoba Wykształcenie Liczba dzieci Iloczyn
1 1,5 6 9
2 4,5 1,5 6,75
3 4,5 6 27
4 1,5 8 12
5 7,5 1,5 11,25
6 4,5 3,5 15,75
7 4,5 6 27
8 7,5 3,5 26,25
Wartość oczekiwana \(E\) liczymy jak średnią 4,5 4,5 16,875

 


Następnie obliczamy iloczyn wartości oczekiwanych dwóch zmiennych (NIE! wartość oczekiwaną iloczynów - to już mamy w tabeli)

4,5 * 4,5 = 20,25

Kowariancja = 16,875 - 20,25 = -3,375 - \(cox(X,Y)\)

Następnie musimy obliczyć odchylenie standardowe dla jednej i drugiej zmiennej (korzystając ze wzoru na odchylenie standardowe z populacji, bez korekty - 1).

Odchylenie standardowe dla rang wykształcenia = 2,121
Odchylenie standardowe dla rang liczby posiadanych dzieci = 2,208
Iloczyn odchyleń standardowych = 2,121 * 2,208 =  4,684

Na końcu dzielimy wynik kowariancji przez iloczyn odchyleń standardowych

= -3,375 / 4,684 = -0,721 - \(rho(x,y)\)

Istotność uzyskanego współczynnika możemy określić korzystając z tablic - Tablica rozkładu istotności współczynnika korelacji 

Liczba stopni swobody w naszym przykładzie wynosi: 8 - 2 = 4, czyli liczba obserwacji minus 2.

 

Wzór na korelację rho-Spearmana - jak stosować w praktyce?

9+9 =