Eszkola

Wzór na iloraz szans - odds ratio, OR wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na iloraz szans (odds ratio)


Wzór na iloraz szans OR (odds ratio) ma postać:

\(OR_{AxB} = \dfrac{S(A)}{S(B)} = \dfrac{P(A)}{1 - P(A)} : \dfrac{P(B)}{1 - P(B)}\)

Artykuł: Idea ilorazu szans

Wyjaśnienie symboli:

\(OR_{AxB}\) - iloraz szans (odds ratio)

\(A\) - grupa A

\(B\) - grupa B

\(P(A)\) - wystąpienie zdarzenia w grupie A

\(P(B)\) - wystąpienie zdarzenia w grupie B

\(S(A)\) - szansa wystąpienia zdarzenia w grupie A (stosunek wystąpienia zdarzenia do niewystąpienia zdarzenia) 

\(S(B)\) - szansa wystąpienia zdarzenia w grupie B (stosunek wystąpienia zdarzenia do niewystąpienia zdarzenia)


Powyższy wzór odnosi się do tabel dwudzielnych, czyli w przypadku porównania dwóch grup pod względem wystąpienia danego zdarzenia (np: wystąpienie choroby). Należy zaznaczyć, że wartość \(1 - P(A)\) oznacza niewystąpienie danego zdarzenia w tej grupie, czyli np: liczba osób, które nie zachorowały z grupy A (np. kobiet). Należy zaznaczyć, że iloraz pomiędzy wystąpieniem zdarzenia do niewystąpienia zdarzenia w jednej grupie nazywamy szansą.

\(O_A = \dfrac{P(A)}{1 - P(A)}\)

Stąd też pochodzi nazwa: iloraz szans, czyli dzielenie szans określonych dla dwóch różnych grup.

Wzór na iloraz szans - odds ratio, OR - jak stosować w praktyce?

9-3 =
  • K karol 14.01.2024

    Badając przyczyny choroby hemolitycznej noworodków, dokonano niezależnej obserwacji 700 par małżeńskich ze względu na występowanie konfliktu serologicznego w zakresie czynnika Rh. Konflikt ten wystąpił u 14% par małżeńskich. Proszę wyznaczyć 95% przedział ufności dla proporcji par z konfliktem serologicznym. Proszę wpisać wynik dla dolnego końca przedziału ufności w procentach z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.