Eszkola

Kalkulator poziomu istotności

Narzędzie to umożliwia obliczenia dokładnego (do 3 miejsc po przecinku) poziomu istotności dla danego wyniku testu statystycznego. W narzędziu zamieściliśmy poziomy istotności dla najpopularniejszych testów: chi-kwadrattest t-Studentatest Z (rozkład normalny)korelacja r-Pearsonarozkład F-Snedecora. Aby obliczyć daną wartość należy podać wynik testu oraz inne wymagane informacje, np.: liczbę stopni swobody (w tabeli https://www.naukowiec.org/tablice/statystyka/stopnie-swobody-dla-testow-statystycznych_378.html )znajduje się sposób obliczania stopni swobody dla poszczególnych testów.
Dodatkowo do obliczonego poziomu istotności narzędzie generuje wykres gęstości prawdopodobieństwa uzyskania danego wyniku.
Za pomocą tego narzędzi w szybki sposób obliczyć można wartości poziomu istotności dla danego wyniku. Należy zaznaczyć, że obliczany dwustronny (2-tailed) test istotności.

Wynik Chi-kwadrat:

Stopnie swobody:

Wynik testu t-Studenta:

Stopnie swobody:

Rozkład normalny:

Współczynnik korelacji:

Liczba par obserwacji:

wynik testu F:

dfmiędzygrupowe:

dfbłędu:

Kalkulator poziomu istotności Wasze wyniki

2×1 =