Eszkola

Kaulkulator funkcji kwadratowej

Poniższy kalkulator pozwala w szybki sposób wykonać analizę funkcji kwadratowej: wyznaczyć delte, miejsca zerowe (x1 oraz x2), miejsca przecięcia z osiami Ox oraz OY, współrzędne wierzchołka funkcji. Kalkulator wyznacza również postać ogólną, kanoniczną, iloczynową, przedziały monotoniczności (funkcja malejąca i rosnąca).
Aby wykonać obliczenia wprowadź odpowiednie liczby do jednej z trzech postaci funkcji kwadratowej.

Postać ogólna

Y =

x2 +

x +

Postać kanoniczna

Y =

( x -

)2 +

Postać iloczynowa

Y =

( x -

) ( x -

)